HK/Danmark

OK2017: Handelsansatte skal rustes til den digitale fremtid

Del

Et højere beløb på lønsedlen og uddannelse, der kan sikre medlemmerne i forhold til digitaliseringens indtog i handelsbranchen. Det er to af de krav, der står øverst på HK HANDELs liste over emner, der skal forhandles om, når Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service skal i hus i det nye år.

Fredag blev der udvekslet krav med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og arbejdsgiverorganisationen kvitterede bl.a. med ønsket om forhøjelse af arbejdstiden - uden lønkompensation.

Udvekslingen af krav er første skridt i forhandlingerne om en ny overenskomst for de cirka 150.000 ansatte i butiksbranchen og 40.000 på Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service.

- Vi er meget opmærksomme på, at vores medlemmer skal stå stærkest muligt i forhold til at imødekomme de udfordringer, som digitaliseringen medbringer for branchen. Vores medlemmer skal klædes på med uddannelse, så de bliver i stand til at være med i kampen om de nye job, der opstår, i takt med at andre forsvinder, siger Per Tønnesen, formand for HK HANDEL.

Per Tønnesen finder det derfor positivt, at arbejdsgiversiden var lydhøre over for et forslag om i samarbejde at finde ressourcer til et analysearbejde, der kan klargøre konsekvenserne af digitalisering og automatisering for handelsansatte.

Udover løn og fokus på opkvalificering står også ønsket om bedre pension og flere seniorgoder højt på HK HANDELs prioriteringer.

- Det er en helt naturlig følge af, at der fra politisk side arbejdes på at forhøje pensionsalderen. Hvis vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, må vi finde ordninger, der tilgodeser seniorerne, siger Per Tønnesen.

Parterne mødes igen 25. januar, hvor arbejdsgrupper sammensat af begge parter fremlægger overvejelser om hovedemnerne i overenskomsterne. Arbejdsgrupperne dækker: Arbejdstid, pension, uddannelse og lagerområdet.

HK HANDELs krav til Butiksoverenskomsten med DEA:

Arbejdstid:
• Regler for pauser – placering – herunder betalte pauser
• Minimal/maksimal længde på en arbejdsdag
• Forhøjelse af overarbejdstillæggene
• Højere betaling for merarbejde
• Opstramning af retten til supplering af timer for deltidsansatte ved stillingsledighed/opnormering
• Længere varsel for ændringer i arbejdsplan/indflydelse på arbejdstidsplanlægningen
• Regel for hvornår arbejdstiden skal slutte fredag forud for en friweekend
• Tarifering af fravigelser fra hovedreglerne (2 lange aftener/hver 2. lørdag/5-dages-arbejdsuge) samt præcisering af, at det kræver en driftsmæssig begrundelse at fravige hovedreglerne
• Stigning på forskudttidstillæg; herunder forskudttidstillæg for hele lørdagen, højere tillæg efter xx om aftenen, holddriftsaftale
• Tillæg for lukkevagter
• Særlige regler for arbejde på andre tider – herunder e-learning, mailbesvarelser, app pushbeskeder m.v. – samt kompensation for brug af private digitale værktøjer

Mellemledere:
• Begrænsning af personkredsen/antal der kan ansættes som mellemledere
• Friweekendbestemmelser
• Begrænsning af arbejdstimer der kan pålægges i 13-ugers perioden

Løn:
• Stigning på alle minimalsatser; herunder elevtillægget
• Stigning på Fritvalgs Lønkonto
• Ingen modregning
• Ret til at konvertere indestående på Fritvalgs Lønkontoen til frihed
• Større lønforskel mellem faglærte og ufaglærte
• Højere – og flere - anciennitetstillæg

Pension m.v.:
• Højere pensionsbidrag
• Arbejdsgivers 2/3-dels betaling forøges
• Benchmark af PFF i forhold til andre arbejdsmarkedspensionsselskaber; herunder muligheden for at sende ordningen i udbud

Fravær:
Sygdom:
• Løn under sygdom til ikke-funktionærer

Barsel:
• Forlængelse af perioden med arbejdsgiverbetalt løn under barsel
• Forhøjelse/afskaffelse af maks. satserne
• Fuld pension under barsel
• Yderligere barsel ”øremærket” til den anden forælder

Barns sygdom:
• Barns første sygedag = første hele arbejdsdag efter barn er blevet syg
• Ret til barns 2. sygedag
• Afskaffelse/nedsættelse af anciennitet for retten til barns sygedage

Ferie/Feriefridage:
• Udbetaling af ikke forbrugte feriedage ved ferieårets udløb/fratrædelse
• Nedsættelse af ancienniteten for ret til feriefridage
• Flere feriefridage
• Forhøjelse af ferietillægget

Anden frihed:
• Seniorfridage
• Ret til at gå ned i tid ved xx år
• Omsorgsdage
• Ret til orlov
• Ret til at konvertere forskudttidstillæg til frihed

Tillidsrepræsentanter:
• Muligheden for at indgå lokalaftaler
• Regulering af TR-vederlag; herunder eventuel ændringer/reguleringer i betingelserne for at opnå vederlaget
• Præcisering af ret til fornøden tid til tillidsrepræsentantarbejdet
• Indflydelse i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på ”særlige vilkår”
• Betalt digitalt værktøj (telefon, tablet eller lign.)

Uddannelse:
• Lettere adgang til opkvalificering fra ufaglært til faglært
• Bedre muligheder for deltagelse i efter- og videreuddannelse
• Kun mulighed for selvadministration af kompetencefonde hvor der valgt tillidsrepræsentant/afskaffelse af muligheden for selvadministration
• Permanent 100 % lønkompensation under selvvalgt uddannelse
• Synliggørelse (f.eks. på lønseddel) af optjente dage/uger til selvvalgt uddannelse

Arbejdsmiljø:
• Fokus på, og forbedring af, det psykiske arbejdsmiljø
• Arbejdsmiljørepræsentanternes ret til uddannelse
• Præcisering af ret til tid til arbejdsmiljøarbejdet
• Vederlag til organiserede arbejdsmiljørepræsentanter

Andet:
• Ophævelse af 50%-reglen
• Betalt/kompensation for arbejdstøj
• Særlige goder kun for medlemmer

Der tages forbehold for yderligere temaer.

HK HANDELs og HK/Privats krav til Funktionæroverenskomsten med DEA:

Arbejdstid:
• Regler for pauser – placering – herunder betalte pauser
• Minimal/maksimal længde på en arbejdsdag
• Forhøjelse af overarbejdstillæggene
• Højere betaling for merarbejde
• Betaling/kompensation for helligdage; fri både 24. og 31. december, 1.maj samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag
• Indførelse af satser for arbejde på forskudttid/ubekvemme tidspunkter
• Nedsat arbejdstid ved skiftehold samt ved faste aften-, nat- eller weekendvagter
• Arbejde ud over normal arbejdstid/fagarbejde kompenseres med tid, således at den samlede arbejdstid nedsættes, hvis du arbejder på skæve tider eller i holddrift
• Bedre varslingsbestemmelser ved ændring af arbejdstider
• Særlige regler for arbejde på andre tider – herunder e-learning, mailbesvarelser, app pushbeskeder m.v. – samt kompensation for brug af private digitale værktøjer

Løn:
• Stigning på alle minimalsatser
• Stigning på Fritvalgs Lønkonto
• Ingen modregning
• Ret til at konvertere indestående på Fritvalgs Lønkontoen til frihed
• Skærpede regler for brug af funktionsløn, samt krav om anciennitet i virksomhed forud for ansættelse på funktionsløn
• Lønstatistikker skal indgå som et objektivt element i fastsættelsen af den personlige løn

Elever:
• Stigning på alle elevsatser
• Forhøjelse af særligt tillæg til elever, der har gennemført hhx-eksamen m.v. med tilføjelse af EUX

Pension m.v.:
• Højere pensionsbidrag
• Arbejdsgivers 2/3-dels betaling forøges
• Benchmark af PFF i forhold til andre arbejdsmarkedspensionsselskaber; herunder muligheden for at sende ordningen i udbud

Fravær:
Sygdom:
• Løn under sygdom til ikke-funktionærer

Barsel:
• Forlængelse af perioden med arbejdsgiverbetalt løn under barsel
• Forhøjelse/afskaffelse af maks. satserne
• Fuld pension under barsel
• Yderligere barsel, udvidet adgang til orlov, ”øremærket” til den anden forælder

Barns sygdom:
• Barns første sygedag = første hele arbejdsdag efter barn er blevet syg
• Ret til barns 2. sygedag
• Afskaffelse/nedsættelse af anciennitet for retten til barns sygedage

Ferie/Feriefridage:
• Udbetaling af ikke forbrugte feriedage ved ferieårets udløb/fratrædelse
• Nedsættelse af ancienniteten for ret til feriefridage
• Flere feriefridage
• Forhøjelse af ferietillægget

Anden frihed:
• Seniorfridage
• Ret til at gå ned i tid ved xx år
• Omsorgsdage
• Ret til orlov
• Ret til at konvertere forskudttidstillæg til frihed

Tillidsrepræsentanter:
• Muligheden for at indgå lokalaftaler
• Regulering af TR-vederlag; herunder eventuel ændringer/reguleringer i betingelserne for at opnå vederlaget
• Præcisering af ret til fornøden tid til tillidsrepræsentantarbejdet
• Indflydelse i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på ”særlige vilkår”
• Beskyttelse af, samt tillæg til, suppleanter
• Betalt digitalt værktøj (telefon, tablet eller lign.)

Uddannelse:
• Lettere adgang til opkvalificering fra ufaglært til faglært
• Bedre muligheder for deltagelse i efter- og videreuddannelse
• Styrke mulighederne for selvvalgt uddannelse i opsigelsesperioden
• Kun mulighed for selvadministration af kompetencefonde hvor der valgt tillidsrepræsentant/afskaffelse af muligheden for selvadministration
• Permanent 100 % lønkompensation under selvvalgt uddannelse
• Synliggørelse (f.eks. på lønseddel) af optjente dage/uger til selvvalgt uddannelse

Arbejdsmiljø:
• Fokus på, og forbedring af, det psykiske arbejdsmiljø
• Arbejdsmiljørepræsentanternes ret til uddannelse
• Præcisering af ret til tid til arbejdsmiljøarbejdet
• Vederlag til organiserede arbejdsmiljørepræsentanter

Vikarer:
• Udsendte vikarer må ikke aflønnes under rekvirentvirksomhedens lønniveau inkl. Lokalaftaler, kotymer m.v.
• Opstramning af aftalen om udstedelse af tilknytningsaftale samt ansættelsesbevis

Andet:
• Ophævelse af 50%-reglen
• Opsplitning/opdeling af overenskomsten
• Betalt/kompensation for arbejdstøj
• Særlige goder kun for medlemmer

Der tages forbehold for yderligere temaer.

Information om HK/Danmark

HK/Danmark
Weidekampsgade 8
0900 København C

3330 4343http://www.hk.dk/

Følg pressemeddelelser fra HK/Danmark

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra HK/Danmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum