3F

Øget tryghed og en fremtidssikret transportbranche

Del

3F Transport og DI har indgået forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder. Forliget lægger linjen for en række andre aftaler for cirka 35.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren under DI’s overenskomster med 3F Transport.

3Ferne på transportområdet har ønsket forbedret realløn, øget tryghed i arbejdslivet, nye værn mod løndumping og en styrket transportbranche. Den fornyede overenskomst favner ønskerne, og 3F Transport vil især fremhæve 4 punkter, der rækker ud mod fremtiden: 

Forbedret realløn

Stigninger i timelønnen betyder, at månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 1.200 kroner over de næste tre år. Inklusiv stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing fra to procent til fire procent oven i lønnen giver det mindst cirka 1.700 kroner om måneden. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen for ansatte på transportområdet de næste tre år. (se specifikke satser på vedlagte oversigt.).

Nyt våben mod løndumping

Nyt våben mod løndumping hos underleverandører betyder, at virksomheder omfattet af 3F Transports overenskomst med DI på begæring skal udlevere oplysninger til 3F Transport med navne på, hvem der er underleverandører for virksomhederne, så 3F kan indlede forhandlinger med henblik på at opnå overenskomst med de pågældende underleverandører. Det nye værktøj føjes til de aftaler om lønkontrol og værn mod løndumping, der blev indført i 2010, 2012 og 2014 vedrørende adgang til lønkontrol på virksomheder med overenskomst.

Et tryggere familie- og seniorarbejdsliv

Den nuværende ret for ansatte på transportområdet til 22 seniorfridage udvides med 10 ekstra fridage til i alt 32 fridage til seniorer, der har højst fem år til de kan få folkepension. Samtidig indføres ret til 2 børneomsorgsdage om året. Indbetalingen på 2 procent oven i lønnen til den særlig opsparing til hver enkelt ansat fordobles til 4 procent oven i lønnen. Pengene kan anvendes til øget pensionsindbetaling, 2 børneomsorgsdage om året, som indtægt ved brug af seniorfridage eller udbetaling oven i lønnen to gange om året. Der betales fremover fuld løn under forældreorlov. Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.

Stærkere tillidsvalgte og forsøg med lokale aftaler om arbejdstid

De tillidsvalgte på transportvirksomheder styrkes. Dels med uddannelse og et nyt honorar på mindst 9.000 om året. Dels med en stærkere rolle i forhandlinger om lokale aftaler om arbejdstid og overarbejde. På virksomheder uden tillidsvalgte får 3Fs afdelinger lignende muligheder for at varetage de ansattes interesser. Virksomheder på transportområdet får, i samarbejde med de tillidsvalgte mulighed for at planlægge placering af arbejdstiden. 

3F-forhandler: En samlet pakke til fremtidens transport

- Vi har aftalt en samlet pakke, der rækker ind i fremtiden. Både når det gælder lønstigninger og øget købekraft. Når det gælder sikring af danske job på danske vilkår via et nyt våben mod løndumping. Og når det gælder stærkere tillidsvalgte og mere indflydelse på arbejdslivet og planlægning på virksomhederne. Samtidig kan vores medlemmer se frem til bedre tryghed i jobbet. Dels for børnefamilier med behov for omsorgsdage og pasning af syge børn. Dels i arbejdslivet som seniorer, hvor 10 ekstra seniorfridage betyder, at seniorer nu kan holde op til 32 seniorfridage om året, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

- Lønstigningerne direkte på timelønnen giver mindst 1.200 kroner mere om måneden over de næste tre år. Oven i kommer en fordobling af den særlige opsparing, der stiger fra 2 til 4 procent af lønnen. Det svarer til en yderlige lønstigning på mindst 500 kroner om måneden, der kan bruges til ekstra pension, børneomsorgsdage eller udbetales som del af lønnen to gange om året. Vi forventer, det vil forbedre reallønnen mærkbart, siger Jan Villadsen.

 

OK17: Transportforliget – vigtigste punkter

Timeløn: Normaltimelønnen stiger 2,50 kroner per time 1. marts 2017, 2,50 kroner per time 1. marts 2018 og 2,50 kroner per time 1. marts 2019. (I alt 7,50 kroner).

 

Særlig konto: Den særlige konto fordobles fra to til fire procent af lønnen. Det sker med 0,70 procent 1. marts 2017, 0,70 procent 1. marts 2018 og 0,60 procent 1. marts 2019.

 

Tillæg:Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2017, 1,6 procent 1. marts 2018 og 1,6 procent 1. marts 2019.

 

Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2017, 2018 og 2019.

 

Løndumping: Nyt våben mod løndumping hos underleverandører betyder, at virksomheder omfattet af 3F Transports overenskomst med DI på begæring skal udlevere oplysninger om og navne på, hvem der er underleverandører for virksomhederne, så 3F Transport kan indlede forhandlinger med de pågældende underleverandører med henblik på at opnå overenskomst.

 

Uddannelse: Uddannelse og planlægning, der sikrer flere faglærte og mere løbende efteruddannelse styrkes. Der ansættes fælles uddannelseskonsulent. Der sættes øget samarbejde i gang, der løbende vurderer fremtidens behov og nye uddannelsesmuligheder.

 

Seniorfridage: Seniorer kan fremover afholde op til 32 seniorfridage. Disse kan finansieres ved træk fra den særlig opsparing og fra den løbende indbetaling af pensionsbidrag.

 

Børnefamilier: Børnefamilier får ret til to børneomsorgsdage. De kan finansieres ved træk fra den særlige opsparing. Der indføres fuld løn under forældreorlov. Frihed ved børns hospitalsindlæggelse gælder også ved indlæggelse i hjemmet. Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.

 

Sikring af vikarer: Vikarer og fastansatte sikres bedre via nye regler, der sikrer, at ancienniteten bevares, hvis man skifter fra brugervirksomhed til vikarbureau, eller omvendt, ved længere tids ansættelse i vikarbureauet eller på samme virksomhed.

 

Varsling om systematisk overarbejde: Virksomheder med varierende behov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå aftaler om varierende ugentlig arbejdstid lokalt på virksomhederne. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag. Overarbejde skal afspadseres inden for et år.

 

 

Nøgleord

Kontakter

Hans Christian Graversen, konsulent, 3F Transport Telefon 2149 7230
eller 3F pressetelefon 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum