Globenewswire

Nykredit Realkredit A/S

Del

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

8. januar 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. januar 2021 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:


1. Beslutning om at gennemføre fusion af Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S i henhold til fusionsplan af 11. december 2020.

2. Optagelse af nye binavne i vedtægterne.

3. Optagelse af bestemmelse om fondsreserve i vedtægterne.

4. Bemyndigelse. 

Dagsordenen for selskabets generalforsamling og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil være overbragt til selskabets eneaktionær Nykredit A/S forud for generalforsamlingens afholdelse:

  • Fusionsplan af 11. december 2020 med bilag
  • Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling af 21. december 2020
  • Udkast til opdaterede vedtægter 

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår at gennemføre fusionen mellem LR Realkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S i overensstemmelse med fusionsplan af 11. december 2020, med Nykredit Realkredit A/S som det fortsættende selskab og LR Realkredit A/S som det ophørende selskab.

Forslaget om gennemførelse af fusionen er betinget af, at (i) generalforsamlingerne i Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S vedtager fusionen, og at (ii) Finanstilsynet godkender fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen fremlægger fusionsplan af 11. december 2020 underskrevet af bestyrelserne i Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S i henhold til selskabslovens § 237, der angiver, at der ikke ydes vederlag ved fusionen, idet LR Realkredit er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Bestyrelsen fremlægger tillige vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling afgivet og underskrevet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab den 21. december 2020 i overensstemmelse med selskabslovens § 242.  Fusionsplanen og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling er i henhold til selskabslovens § 237 og § 242 offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system henholdsvis den 11. og 22. december. Selskabets eneaktionær har forud for generalsamlingen besluttet, at de øvrige dokumenter nævnt i selskabslovens § 245, stk. 7, ikke skal fremlægges forud for eller på generalforsamlingen.

Fusionen gennemføres pr. den dato, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt. Samtidig indtræder retsvirkningen af fusionen, jf. selskabslovens § 250, hvorefter LR Realkredit A/S anses for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået til Nykredit Realkredit A/S fra det regnskabsmæssige virkningstidspunkt, der fremgår af fusionsplan af 11. december 2020.

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at Nykredit Realkredit A/S optager ’LR Realkredit A/S’ som binavn samt overtager samtlige af LR Realkredit A/S’ øvrige binavne. Forslaget er betinget af vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 1.

Som følge heraf stilles der forslag om at ændre vedtægternes § 1, stk. 2, til følgende ordlyd:

”Stk. 2. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Realkreditaktieselskabet Nykredit, IRF Industrifinansiering A/S, IRF Industrikredit A/S, Industrikredit A/S, IRF Erhvervsfinansiering A/S
Nykredit Industri A/S, Direkte Realkredit A/S, Den Ny Kreditforening A/S, LR Realkredit A/S, Landsbankernes Reallånefond A/S, LRF Kredit A/S.”

Gengivelsen af selskabets hovednavn ’Nykredit Realkredit A/S’ i parentes udgår samtidig af vedtægterne.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at Nykredit Realkredit A/S som konsekvens af beslutningen om at fusionere med LR Realkredit A/S og i overensstemmelse med § 220, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, overtager fondsreserven i LR Realkredit A/S på uændrede vilkår. Forslaget er betinget af vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 1.

Som følge heraf stilles der forslag om, at der indsættes et nyt § 29, stk. 2, i vedtægterne med følgende ordlyd:

”Stk. 2. Ved opløsning skal den bundne fondsreserve efter generalforsamlingens bestemmelse og med Erhvervsministeriets tilslutning anvendes til fremme af fremtidigt boligbyggeri i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 220, stk. 3.”

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret, til at anmelde det af generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller nogen anden myndighed måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registreringen af de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

-o0o-

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

København, den 8. januar 2021

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressekonsulent Mikkel Svane-Petersen på telefon 20 37 28 69.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK