Globenewswire

Newcap Holding

Del

Årsregnskabsmeddelelse 2020

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2021

25. marts 2021

Årsregnskabsmeddelelse 2020

NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed.

Selvom koncernen har afhændet sine kundevendte aktiviteter har koncernen alligevel været påvirket af af COVID-19 pandemien, der i væsentligt omfang har påvirket de aktiviteter, hvorfra koncernen modtager en andel af indtægter via indgåede earn out aftaler. Det samlede fald i forretningsomfang siden overdragelsen i 2019 har været betydelig og har også påvirket 2020 negativt.

I 2020 har de væsentligste forhold været:

 • Negativ udvikling i den forvaltede kapital, der ligger til grund for de indtægter, der indgår i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder, jf. ovenfor. Der er primært som følge heraf opgjort en negativ dagsværdiregulering af tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder
 • Opgørelse og modtagelse af 1. års afdrag på aftale om earn out fra kapitalforvaltning
 • Udbetaling af ekstraordinært udbytte, ca. DKK 44 mio., svarende til DKK 0,35 pr. aktie
 • Afslutning af voldgiftssag anlagt af NewCap Holding A/S´s tidligere direktør

Dagsværdi af tilgodehavender fra earn out aftaler er pr. 31. december 2020 opgjort til DKK 77,1 mio., hvoraf DKK 72,1 mio. vedrører earn out aftale fra afledte indtægter fra de kapitalforvaltningsaktiviteter, der er overdraget. Den samlede dagsværdi af earn out aftaler udgør ca. 74% af koncernens egenkapital pr. 31. december 2020, DKK 104,4 mio.

NewCap Holding A/S har I 2020 realiseret et resultat efter skat på DKK -18,7 mio., efter negativ dagsværdiregulering af tilgodehavende fra earn out, DKK 19,4, og tilbageførsel af valutakursregulering på kapitalandele via totalindkomstopgørelsen på DKK 2,7 mio., mod et resultat på DKK -78,2 mio. i 2019.

Årets resultat før finansielle poster udgør DKK 2,4 mio., hvilket overstiger det i delårsrapporten pr. 30. juni 2020 udmeldte forventning om et resultat før finansielle poster i intervallet DKK -2,5 - -3,5 mio. Den primære årsag til den positive afvigelse skyldes en tilbageførelse af tidligere afsat gæld på ca. DKK 5 mio.

Finansielle highlights 2020

 • Årets resultat før finansielle poster blev et overskud på DKK 2,4 mio., (2019: DKK -9,5), en forbedring på 11,9 mio.
   
 • Der er under finansielle poster indregnet en negativ dagsværdiregulering på tilgodehavender fra earn out aftaler på DKK -19,4 mio., hvoraf DKK -13,5 mio., var indregnet i koncernens delårsrapport pr. 30. juni 2020.
   
 • Årets resultat efter skat blev på DKK -18,7 mio. (2019: DKK -78,2).
   
 • Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 104,4 mio. (2019: DKK 164,1), efter udlodning af ekstraordinært udbytte på DKK 44 mio. Dette svarer til at den indre værdi er 0,82 pr. aktie.

Forventninger til 2021
Koncernens primære aktiv er tilgodehavende earn out aftaler fra salg af virksomheder. Som følge af, at koncernen efter afståelsen ikke har indflydelse på de bagvedliggende kundevendte aktiviteter og at dagsværdien af koncernens earn out aftaler påvirkes af udefra kommende forhold, samt købers forretningsførelse, som bestyrelsen ikke har mulighed for at påvirke eller har indflydelse på, har bestyrelsen valgt ikke at udmelde forventninger til koncernens resultat for 2020.

Bestyrelsen har i lighed med 2020 i stedet valgt at foretage en udmelding af forventninger til årets resultat eksklusiv regulering af dagsværdi af earn out aftaler og eksklusiv indregning af valutakursregulering. Denne resultatforventning omfatter således andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og andre driftsindtægter, dvs. resultat før finansielle poster.

Der forventes på dette grundlag et resultat før finansielle poster for hele 2021 i niveauet DKK -2,5 - -3,5 mio.

Udbetaling af udbytte
Det er bestyrelsens målsætning, at selskabets overskudslikviditet i videst muligt omfang skal udloddes til aktionærerne i form af udbytter.

Baseret på forventninger til de kommende års drift og afslutning af tvister og retssager, samt forventede betalinger fra earn out aftaler, er det bestyrelsens forventninger at der i august/september 2021 efter modtagelse af rate 2 på earn out aftale kan foretages en ekstraordinær udbetaling af udbytte på ca. DKK 25-30 mio.

Afholdelse af generalforsamling
Bestyrelsen forventer at indkalde særskilt til selskabets ordinære generalforsamling, 22. april kl. 10.00, inden fristen herfor.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2019, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen
Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK