Folketingets Ombudsmand

Ministeriums afgrænsning af aktindsigtsanmodning i Rwanda-sag var for snæver

Del

Udlændinge- og Integrationsministeriet får kritik for sin afgrænsning af en aktindsigtsanmodning fra en journalist. Det er konklusionen i en ny udtalelse fra ombudsmanden.

”Når en myndighed behandler en anmodning om aktindsigt, er det myndighedens ansvar at fortolke og afgrænse anmodningen, så det loyalt reflekterer det, som ansøgeren ønsker. I denne sag mener jeg ikke, at der kunne være tvivl om, at ministeriets afgrænsning var for snæver,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Eventuelle oplysninger om en dansk asylfacilitet i Rwanda

I foråret 2021 var der i flere medier omtale af et muligt asylsamarbejde mellem Danmark og Rwanda. Sagen hos ombudsmanden begyndte, da en journalist bad Udlændinge- og Integrationsministeriet om aktindsigt i eventuelle oplysninger om en mulig dansk asylfacilitet i Rwanda, lige fra indledende forberedelser frem til eventuelle aftaleudkast mv.

Ministeriet fortolkede anmodningen om aktindsigt, så den kun vedrørte eventuelle oplysninger om forholdsvist konkretiserede forberedelser og drøftelser mv. med Rwanda. Og ud fra den fortolkning fandt ministeriet ikke dokumenter, som var omfattet af anmodningen.

Ombudsmanden mente, at der ikke med rimelighed kunne være tvivl om, at ministeriets afgrænsning var for snæver i forhold til en naturlig forståelse af anmodningen. Ombudsmanden kritiserede derfor afgrænsningen. Det kunne ikke ændre ved ombudsmandens vurdering, at ministeriet havde beskrevet sin afgrænsning i afgørelsen.

Efter en uddybet anmodning fra journalisten afslog ministeriet at be- eller afkræfte, om ministeriet havde relevante dokumenter. I den nye afgørelse henviste ministeriet til hensynet til fortrolighed omkring eventuelle internationale drøftelser om placering af en asylfacilitet i udlandet. Den vurdering kunne ombudsmanden ikke kritisere.

Læs ombudsmandens redegørelse.

Fakta

Afgrænsning af en aktindsigtsanmodning

Aktindsigtssager starter med et ønske om at se en myndigheds dokumenter om en sag eller et emne. Anmodningen er udgangspunktet for aktindsigtssagen. Ud fra anmodningen skal myndigheden finde de dokumenter frem, som den mener, at ansøgeren er interesseret i at få aktindsigt i (afgrænsning af anmodningen). Det er dermed de dokumenter, som myndigheden skal vurdere, om der – helt eller delvist – kan gives aktindsigt i efter reglerne i offentlighedsloven.

Afgrænsningen af en aktindsigtsanmodning skal tage udgangspunkt i en naturlig forståelse af anmodningen og ansøgerens ønsker, herunder i lyset af eventuel anden korrespondance eller dialog med ansøgeren. Det er myndighedens ansvar at fortolke og afgrænse anmodningen på en saglig måde, der loyalt reflekterer det, som ansøgeren ønsker.

Hvis en myndighed ikke med rimelighed kan være i tvivl om, at en ansøger ønsker at få aktindsigt i nærmere bestemte oplysninger mv., vil det derfor ikke være i overensstemmelse med offentlighedsloven at frasortere oplysningerne ved afgrænsningen af anmodningen. Det gælder, uanset at myndigheden efterfølgende redegør for den foretagne afgrænsning i aktindsigtsafgørelsen.

Hvis myndigheden er i tvivl om, hvordan anmodningen skal afgrænses, vil der ofte være anledning til at søge dialog med ansøgeren, særligt hvis myndigheden hælder til en snæver forståelse af anmodningen. I sådanne tilfælde vil myndigheden dog også kunne beskrive den foretagne afgrænsning i aktindsigtsafgørelsen.

Læs mere om afgrænsning af aktindsigtsanmodninger mv. ioverblik #23 i Myndighedsguiden og i artiklen ”Sæt aktindsigtssagen på rette spor” i Folketingets Ombudsmands beretning for 2020.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Souschef Stephan Andreas Damgaard, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Afslag på aktindsigt var berettiget, men myndighederne burde have undersøgt risikoen for chikane mv. bedre17.12.2021 11:05:00 CET | Pressemeddelelse

En journalist bad Rigspolitiet om aktindsigt i navnet på en læge, der har lavet en lægefaglig vurdering af en magtanvendelsesmetode, som politiet kan bruge i forbindelse med udsendelser af udlændinge. Rigspolitiet og Justitsministeriet afviste at udlevere lægens navn med henvisning til, at lægen risikerede at blive udsat for chikane, trusler eller lignende, hvis navnet blev offentligt kendt. Myndighederne pegede også på, at udlevering af navnet kunne indebære, at politiet fremover ville få svært ved at få nødvendig bistand ved deres opgavevaretagelse på udsendelsesområdet. Det var imidlertid først i forbindelse med ombudsmandens behandling af sagen, at myndighederne tilvejebragte nærmere oplysninger om den aktuelle situation på udsendelsesområdet og den konkrete risiko, der forelå for politiets samarbejdspartnere på dette område. Og det var ikke godt nok. ”Det er offentlighedslovens klare udgangspunkt, at der er adgang til aktindsigt i navne på personer, der arbejder for den offentlige

Fonden Femern Belt Development er ikke omfattet af offentlighedsloven16.12.2021 11:05:00 CET | Pressemeddelelse

Den erhvervsfremmende fond Femern Belt Development (FBD) er ikke omfattet af offentlighedsloven og skal derfor ikke følge offentlighedslovens regler om aktindsigt. Det tilkendegiver ombudsmanden i en sag, der netop udspringer af en anmodning om aktindsigt i fonden. Ombudsmanden bygger sin udtalelse på en vurdering af, at fonden ikke er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn eller kontrol i en grad, der bringer den ind under offentlighedsloven. I den forbindelse har ombudsmanden lagt vægt på bl.a., at fonden er oprettet på privatretligt grundlag, at fondens drift og virksomhed ikke er særskilt eller detaljeret reguleret af regler udstedt af det offentlige, at fonden har sin egen formue, at den har sin egen direktion og bestyrelse, og at det offentlige ikke har instruktionsbeføjelser over for fonden. ”Fement Belt Developement er oprettet på privatretligt grundlag, og retspraksis viser, at der skal meget til, før institutioner af den karakter kan anses for at være omfattet af de

Ombudsmanden: Forkert at give gymnasieelev en skriftlig advarsel for debatindlæg i avis15.12.2021 11:05:00 CET | Pressemeddelelse

Et gymnasium kunne ikke give en skriftlig advarsel til en elev alene på baggrund af et kritisk debatindlæg i et større dansk dagblad om undervisningsniveauet på skolen og de medstuderendes engagement i timerne. Ombudsmanden udtrykker forståelse for, at gymnasiet ikke mente at kunne sidde ytringerne i debatindlægget overhørig, men ytringerne gav ikke i sig selv grundlag for at give en skriftlig advarsel. ”Gymnasierne skal sikre et godt undervisningsmiljø. De kan derfor godt skride ind over for elevers adfærd – også uden for skolen – f.eks. hvis der er tale om mobning. Men ytringsfriheden gælder naturligvis også for gymnasielever. Det gælder ikke mindst i forhold til elevers ytringer som led i den offentlige debat om emner af bred almen interesse som f.eks. uddannelsesområdet. Så befinder vi os i ytringsfrihedens kerneområde, og her skal der tungtvejende grunde til for at fastsætte sanktioner. Det pågældende debatindlæg udgjorde ikke i sig selv sådan en grund,” siger Folketingets Ombudsm

Fem afgørelsessystemer på skatteområdet giver ikke i tilstrækkeligt omfang mulighed for at benytte en partsrepræsentant14.12.2021 10:10:00 CET | Pressemeddelelse

Når man som borger eller virksomhed har en sag i det offentlige, har man i almindelighed ret til at lade sig repræsentere af en anden. Det gælder også i sager, hvor sagsbehandlingen er helt eller delvist digitaliseret. Ombudsmanden blev opmærksom på, at det i nogle af Skatteforvaltningens ældre it- og sagsbehandlingssystemer teknisk ikke er muligt at registrere, at en borger eller virksomhed ønsker at benytte en partsrepræsentant, eller at indrette kommunikationen med borgeren, så den tager højde for, at der er en partsrepræsentant. Ombudsmandens Skattekontor tog derfor spørgsmålet op med Skattestyrelsen. Undersøgelsen har afdækket, at fem afgørelsessystemer på skatteområdet ikke i tilstrækkeligt omfang giver mulighed for at benytte en partsrepræsentant. Afgørelser og andre breve fra Skatteforvaltningen kommunikeres via disse systemer desuden enten kun til borgeren eller til både borgeren og partsrepræsentanten. ”Ikke mindst på skatteområdet, hvor sagerne kan være både komplicerede og

Familieretshuset ventede alt for længe med at indhente samtykke til en sagkyndig erklæring10.12.2021 11:50:00 CET | Pressemeddelelse

Det er ifølge Folketingets Ombudsmand meget beklageligt, at Familieretshuset først bad en far om samtykke til at få udarbejdet en sagkyndig erklæring, fem måneder efter at Familieretshuset blev bekendt med en dom, der fastslog, at en sådan erklæring skulle udarbejdes, før der kunne fastsættes samvær mellem faren og hans børn. Da bestillingen af en sagkyndig erklæring hos en ekstern psykolog først sker, når samtykke er modtaget, betød det, at ventetiden blev alt for lang. Dertil kom, at der også viste sig at være lang ventetid på selve udarbejdelsen af den sagkyndige erklæring. ”Ved ikke at få indhentet det nødvendige samtykke hurtigere, udskød man i unødvendig grad afgørelsen af en sag, der handler om samvær mellem en forælder og hans børn. Og i denne type sager bør der i høj grad være fokus på ikke at forlænge sagsbehandlingstiden,” udtaler ombudsmand Niels Fenger. Faderen henvendte sig til Familieretshuset den 5. oktober 2020 på baggrund af dommen, men først ved et møde den 8. marts

Forsyningsselskaber og aktindsigt8.12.2021 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

I forbindelse med en undersøgelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sager om aktindsigt erfarede ombudsmanden, at nævnet til tider som led i sin sagsbehandling oplevede udfordringer med forsyningsselskaber. I nogle tilfælde ville et forsyningsselskab ikke sende nævnet de dokumenter, aktindsigtssagen handlede om. Andre gange ville et selskab ikke respektere nævnets afgørelse i sagen. Det fik ombudsmanden til at sætte fokus på problemet, og han påpegede udfordringerne over for bl.a. Erhvervsministeriet. Erhvervsministeren har nu meddelt ombudsmanden, at de udfordringer, der har været med visse forsyningsselskaber, er løst. Og flere ministerier har også aftalt en procedure med Miljø- og Fødevareklagenævnet til håndtering af eventuelle fremtidige udfordringer. ”Reglerne om aktindsigt skal naturligvis overholdes af ethvert organ, der omfattes af aktindsigtsreglerne. Det er derfor godt, at der nu er fokus på, at forsyningsselskaberne samarbejder med nævnet, så dette kan sikres,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum