Folketingets Ombudsmand

Miljø- og Fødevareklagenævnet er for længe om at behandle klagesager om aktindsigt

Del

Miljø- og Fødevareklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager om aktindsigtsanmodninger må anses for uforenelige med forudsætningerne i de bagvedliggende love.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter en gennemgang af nævnets sagsbehandlingstid i klagesager for 2021 om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager afgjort efter miljøoplysningsloven – som nævnet har flest af – er ligesom i 2020 lidt over 100 arbejdsdage i 2021 (cirka 101 arbejdsdage i 2020 og cirka 109 arbejdsdage i 2021.

Nævnets sagsbehandlingstid i klagesager afgjort efter offentlighedsloven er steget fra cirka 102 arbejdsdage i 2020 til cirka 240 dage i 2021. Her er der dog kun tale om 3 klagesager.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har forklaret, at en del af stigningen skyldes, at nævnet har afsluttet nogle meget langtrukne klagesager vedrørende afgørelser fra et forsyningsselskab, som ikke ønskede at medvirke til at få sagerne oplyst.

Ombudsmanden har tidligere sat fokus på Miljø- og Fødevareklagenævnets udfordringer med at behandle klagesager vedrørende aktindsigt hos visse forsyningsselskaber, og der er i dag fastsat en særlig procedure mellem nævnet og relevante ministerier om håndteringen heraf.

”Princippet om offentlighed i forvaltningen bygger på den forudsætning, at også klagesager om aktindsigt skal behandles hurtigt. Lange sagsbehandlingstider svækker bl.a. journalisters mulighed for at få adgang til relevant og aktuelt nyhedsmateriale. Derfor er det meget beklageligt, at Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstider på dette område har været alt for lange,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Miljø og Fødevareklagenævnets verserende aktindsigtssager havde ved årsskiftet 2021/22 en foreløbig gennemsnitlig sagsbehandlingstid på cirka 100 arbejdsdage. En del af disse sager vil dermed også få en samlet sagsbehandlingstid, der er længere, end offentlighedsloven og miljøoplysningsloven forudsætter.

Ombudsmanden konstaterer, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2022 vil have fokus på området og tilføre flere ressourcer til behandlingen af klagesagerne. Ombudsmanden har bedt om i starten af 2023 at få en opfølgende status på, hvordan det går med nævnets bestræbelser på at nedbringe sagsbehandlingstiden i de aktindsigtssager, hvor nævnet er klageinstans.

Læs ombudsmandens udtalelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet her.

Læs nyhed om aktindsigt og forsyningsselskaber her.

FAKTA

Kort om sagsforløbet hos ombudsmanden

I juni 2021 konstaterede ombudsmanden, at sagsbehandlingstiderne i nævnets førsteinstanssager lå på et stabilt niveau. Ombudsmanden foretog sig derfor ikke mere i forhold til førsteinstanssagerne, men bad om en ny status vedrørende sagsbehandlingstiden i nævnets klagesager for 2021.

Ombudsmanden har nu bedt om at modtage en ny status for nævnets sagsbehandlingstider i klagesagerne for 2022 inden udgangen af februar 2023.

Retsgrundlag

I offentlighedsloven er der fastsat følgende om sagsbehandlingstiden i klagesager om aktindsigt: ”Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt.”

Efter miljøoplysningsloven gælder der i førsteinstanssager om aktindsigt en ubetinget sagsbehandlingsfrist på 2 måneder fra modtagelsen. Loven indeholder ikke en udtrykkelig frist for behandlingen af klagesager om aktindsigt. Sagsbehandlingsfristen på 2 måneder i førsteinstanssager må dog efter ombudsmandens opfattelse indgå i vurderingen af en myndigheds sagsbehandlingstid også i klagesager, ligesom det må indgå, at forarbejderne til den nye offentlighedslov – og de grundlæggende hensyn bag selve offentlighedsordningen – forudsætter, at bl.a. klagesager om aktindsigt behandles med en vis hurtighed.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden går ind i sag om politiets nye våbenregister12.5.2022 14:30:23 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har besluttet at indlede en undersøgelse af egen drift af politiets nye våbenregister og behandlingen af sager om våben. Der har i medierne været omtale af forskellige problemer med det nye våbenregister, der blev taget i brug i januar i år. Efter det oplyste har problemerne samtidig betydet, at der er sket en ophobning af ubehandlede våbensager. Ombudsmanden har også modtaget en henvendelse om sagen fra Danmarks Jægerforbund. Ombudsmanden har i dag bedt de ansvarlige myndigheder om en udtalelse. Ombudsmandens brev til Rigspolitiet kan læses her. Ombudsmanden afventer nu myndighedernes udtalelser. FAKTA Det følger af § 17 i lov om Folketingets Ombudsmand, at ombudsmanden af egen drift kan optage en sag til undersøgelse og gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Skatteforvaltningen bør overveje at informere bedre om ændringer af praksis20.4.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Der ydes på skatteområdet en omfattende vejledning og information om regler og praksis, blandt andet i form af Skatteforvaltningens juridiske vejledning og ved brug af såkaldte styresignaler. Denne vejledning og information udgør et væsentligt værktøj for administrationen hos Skatteforvaltningen, ligesom den er praktisk relevant for borgere og virksomheder. Ombudsmanden har på baggrund af bl.a. tilkendegivelser fra skatterevisorer og skatteadvokater foretaget en undersøgelse af skattemyndighedernes generelle information og administration, når der på baggrund af domme og afgørelser sker en praksisændring, som kan have betydning for rigtigheden af det, der anføres i Den juridiske vejledning om den gældende retstilstand. Det er ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste går med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af en ændret praksis, er lang i forhold til de informationshensyn, der ligger bag Den juridiske vejledning. Skattestyrelsen er d

Sag med enlig mor løst efter dialog med myndighederne6.4.2022 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

En enlig mor fra en kommune i Øst-Danmark fik besked på at betale børnetilskud for godt tre år tilbage, fordi Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen vurderede, at hun reelt ikke havde været enlig i perioden. Moren klagede til ombudsmanden, der oversendte klagen til Ankestyrelsen og bad styrelsen om at svare på den enlige mors klage bl.a. på baggrund af styrelsens praksis på området. Ankestyrelsen ændrede sin afgørelse, og moren skulle så alligevel ikke tilbagebetale tilskuddet. Sagen er et eksempel på, hvordan Folketingets Ombudsmand kan hjælpe borgerne til en hurtig løsning af deres sag – simpelthen ved at gå i dialog med myndighederne og bede dem om yderligere at begrunde eller genoverveje deres afgørelse, for eksempel med henvisning til hidtidig praksis på området. Det er en fremgangsmåde, ombudsmanden bruger i nogle sager hvert år. Og når den virker, er det en hurtig og effektiv måde at hjælpe borgerne på, fordi deres sager bliver løst uden en omfattende og tidskrævende undersøgelse f

Tilsynsbesøg i anstalter og detentioner i Grønland5.4.2022 10:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn i Grønland og besøgt en række anstalter, politistationer og kommunefogeder. Formålet med besøget var at undersøge forholdene for dem, der er frihedsberøvet af politiet eller kriminalforsorgen i Grønland, herunder deres relation til personalet og andre indsatte og deres mulighed for at arbejde og uddanne sig. Hos kommunefogederne havde ombudsmandens tilsynshold særligt fokus på de lokale detentioner, som flere af kommunefogederne har ansvaret for. I alt omfattede tilsynsbesøget seks anstalter, seks politistationer og otte kommunefogeder. Ombudsmandens tilsynshold talte med ledelsen, personalet og de indsatte og beså de fysiske lokaliteter. Hovedindtrykket var, at politiet og kriminalforsorgen i Grønland grundlæggende behandler mennesker i deres varetægt hensynsfuldt og værdigt. Tilsynsbesøget gav dog ombudsmanden anledning til anbefalinger til myndighederne om ændringer på visse punkter. Læs mere om tilsynsbesøget i denne artikel fra Folketing

Ombudsmandens beretning for 2021 offentliggjort5.4.2022 10:35:00 CEST | Pressemeddelelse

I de senere år er der blevet nedsat flere kommissions- og advokatundersøgelser af sagsforløb i centraladministrationen. I Folketingets Ombudsmands netop udkomne beretning for 2021 kan man læse om journalisters muligheder for at få aktindsigt i sager, der er omfattet af disse undersøgelser, og dermed lave deres eget kulegravende arbejde sideløbende med undersøgelserne. Artiklen i beretningen formidler blandt andet det budskab, at selv om en advokatundersøgelse skal kulegrave et bestemt forløb, betyder det ikke, at journalister automatisk er afskåret fra at få aktindsigt i sagens dokumenter. Det viser sagen om det action card, som politiet brugte til sine samtaler med minkavlerne om aflivning af deres dyr i november 2020. Journalister søgte om aktindsigt i action cardet men fik afslag af Rigspolitiet og Justitsministeriet – blandt andet med henvisning til, at udlevering af materialet kunne føre til, at medierne lavede sideløbende undersøgelser af de spørgsmål, der skulle indgå i en forve

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum