Globenewswire

Migatronic A/S

Del

Resultat af generalforsamling

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 4/2021       

                                                                                                                          Fjerritslev,  24.03.2021

Resultat af ekstraordinær generalforsamling

Forslag om afnotering af B-aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S

På Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S’ ekstraordinære generalforsamling i dag har generalforsamlingen vedtaget det stillede forslag fra bestyrelsen om:

1.    Afnotering af selskabets B-aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S

Forslaget blev vedtaget af 926.236 stemmer og 6.824.720 aktier for, svarende til henholdsvis 99,95 % af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer og 99,85 % af de repræsenterede aktier, og vedtagelsen af forslaget om afnotering opfylder således det majoritetskrav om vedtagelse, som stilles af Nasdaq Copenhagen A/S i henhold til deres udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares tillæg A, afsnit E for at aktier slettes fra handel, som er:

  1. Forslaget vedtages ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning med minimum 90 % af de afgivne stemmer og af den repræsenterede aktiekapital;
  2. Indkaldelsen til generalforsamling med forslag om sletning fra handel giver en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en sletning fra handel vil have for aktionærerne; og
  3. Udsteder sikrer, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter børsens godkendelse.

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S vil nu anmode Nasdaq Copenhagen A/S om, at selskabets B-aktier afnoteres, idet selskabets hovedaktionær, Roed Invest ApS, herefter vil fremsætte tilbud om køb af alle B-aktier.

Såfremt afnoteringen godkendes af Nasdaq Copenhagen A/S, vil Roed Invest ApS tilbyde at købe samtlige B-aktier, til en pris på 324 kr. pr. aktie, i en periode på 4 uger. Herefter vil Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' B-aktier bliver slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S og dermed afnoteret.

Det er Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S’ opfattelse, at Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S er berettiget til at få B-aktierne slettet fra notering fra Nasdaq Copenhagen A/S i overensstemmelse med Nasdaq Copenhagens udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares tillæg A, afsnit E samt lov om kapitalmarkeder.

Hvis afnoteringen godkendes af Nasdaq Copenhagen A/S, vil Roed Invest ApS fremsætte tilbud om køb af alle B-aktier gældende i en periode på minimum 4 uger til en pris på kr. 324 pr. B-aktie.

Tilbudsperioden vil blive fastlagt, når/hvis en godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S er modtaget. Hvis tilbuddet løber fra eksempelvis den 26. marts 2021 til og med den 26. april 2021, så forventes B-aktierne at blive slettet fra handel efter den 26. april 2021.

Efter en sletning vil muligheden for handel med B-aktierne blive væsentligt reduceret, da der ikke vil være en markedsplads herfor.

Efter sletning vil Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer som for eksempel anbefalingerne for god selskabsledelse, og Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S vil alene kommunikere til sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.

Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, da disse ophører med at være børsnoterede, ligesom det vil have konsekvenser i forhold til ejerskab via aktiesparekonto eller pensionsmidler. Det må forventes, at omkostningerne ved opbevaring af B-aktierne i depot vil stige, når B-aktierne ikke længere er noteret.

Hvis et tilstrækkeligt antal B-aktionærer sælger deres aktier til Roed Invest ApS i medfør af det fremsatte tilbud, således at Roed Invest ApS efter gennemførelsen af det fremsatte tilbud ejer mere end 90 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, vil selskabslovens regler om tvangsindløsning finde anvendelse.  Dette vil medføre, at tilbageværende minoritetsaktionærer vil kunne kræve sig indløst af Roed Invest ApS, ligesom Roed Invest ApS vil kunne foranledige en tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne. Tilbudsgiver har ikke truffet nogen beslutning om at igangsætte en tvangsindløsning, og der er ingen sikkerhed for, at der vil være mere end 90 % ejerskab til stemmer og aktier i Selskabet.

Med venlig hilsen
Svejsemaskinefabrikken
    MIGATRONIC A/S

Frank Lorenz
Bestyrelsesformand

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:
Bestyrelsesformand Frank Lorenz 4028 8854.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK