MP Pension

Medlemmerne blev 7,9 mia. rigere i 2016

Del

Flot investeringsafkast, lave omkostninger og medlemstilgang er i år overskrifterne i MP Pensions årsregnskab. Dermed er pensionskassen godt rustet til fremtiden som selvstændig pensionskasse efter ”skilmissen” fra Unipension der blev en realitet 1. januar 2017.

”2017 markerer en ny begyndelse for MP Pension, og den ser vi frem imod med glæde, blandt andet med baggrund i det flotte regnskab, vi netop har leveret. Igen i år ligger vi rigtig godt i forhold til de øvrige aktører, når det kommer til investeringsafkastet, som blev på 8,1%*. Samtidig er vi en meget solid pensionskasse (høj solvensdækning), så medlemmerne kan være trygge ved, at vi også fremover kan holde fast ved at have en langsigtet investeringsstrategi der skal sikre medlemmernes høje pensioner”, siger direktør i MP Pension, Jens Munch Holst

Solvensdækningen er et udtryk for, hvor mange penge, vi har på kistebunden. Penge som vi bruger til at understøtte vores langsigtede investeringsstrategi.

Merafkast på 7,8 mia.
MP Pension har de seneste fem år har skabt et merafkast på i alt 7,8 mia. kr. Det betyder, at medlemmerne har fået 7,8 mia. kr. mere, fordi MP Pension også investerer aktivt i stedet for kun at følge markedet, også kaldet passiv forvaltning.

Ved passiv forvaltning sigter man efter at ramme et bestemt indeks, det kan for eksempel være det danske C20 aktieindeks. At investere aktivt betyder, at man tilpasser sine investeringerne efter markedsforholdene, og at man altså gør en større, aktiv indsats for at læse markedet. For MP Pension er det ikke et enten-eller, men derimod en blanding af de to. Desuden har vi en høj grad af intern forvaltning, hvilket betyder, at vi selv har ekspertisen til at foretage de aktive investeringer.

Vækst i indbetalinger og antal medlemmer
MP Pension har i 2016 haft en vækst i indbetalingerne på 2%, og de samlede indbetalinger udgjorde 3,85 mia. kr. Det er blevet til knap 8.000 nye medlemmer, og pensionskassen er dermed i en fornuftig vækst. MP Pension var indtil udgangen af 2016 en del af Unipension-samarbejdet, men står nu på egne ben.

Administrationsomkostningerne er faldet i 2016 og ligger på et lavt niveau, når man ser på pensionsbranchen som helhed.

2017 med fokus på medlemmerne
I 2017 vil MP Pension fortsætte sit fokus på at komme endnu tættere på medlemmerne, så vi kan sikre, at de føler sig trygge igennem hele livet. Vi som pensionskasse er med til at sikre livsgrundlaget for familien gennem de aktive år på arbejdsmarkedet og i forbindelse med pensioneringen. Det sker ved at arbejde videre med det store digitaliseringsprojekt, som blev sat i søen i 2015.

”I MP Pension har vi en ambition om at være den pensionskasse, medlemmerne efterspørger. Det gør vi ved at forbedre medlemsoplevelsen, som er det helt centrale i den nye strategi frem mod 2020, som bestyrelsen vedtog i 2016. Vi skal være dér, hvor medlemmerne er, og præsentere dem for de informationer, der er relevante for det enkelte medlem, altså det de har brug for. Vi vil være aktivt opsøgende, når vi kan se at der kan være noget som den enkelte skal tage stilling til. Dette skal vi i langt højere grad gøre dér hvor medlemmerne, er og når de har tid, det være sig på de elektroniske platforme, arbejdspladserne, tlf. etc.”, slutter Jens Munch Holst.

Du kan se hele årsrapporten på vores hjemmeside: www.mppension.dk/nogletal

*Finanstilsynets officielle nøgletal, N1

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte