Globenewswire

KommuneKredit

Del

KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2020

SAMMENDRAG

  • Udlån og leasing voksede med 7 mia. kr. til 192 mia. kr.
  • Nettorenteindtægterne var med 440 mio. kr. lidt over forventningen til året.
  • Årets resultat blev på 278 mio. kr. før skat, mens årets totalindkomst blev på 218 mio. kr. mod 441 mio. kr.  i 2019. Forskellen skyldes primært lavere værdiregu-leringer.
  • Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg  til 8.397 mio. kr. fra 8.179 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Kommunekredit har i dag den 11. marts 2021 offentliggjort Årsrapport 2020.

KommuneKredit har i 2020 fortsat den stabile økonomiske udvikling, og resultatet på 278 mio. kr. før skat og 218 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egenkapitalgrad var 3,6 pct. ved udgangen af 2020 mod 3,5 pct. i 2019.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten siger bestyrelsesformand Lars Krarup: "Vi har i 2020 vedtaget en ny strategi for KommuneKredit – Strategi 2025 – der fortsætter den udvikling, vi har været igennem de seneste år."

Han fortsætter: "Alle sejl er sat for at skabe fremtidens KommuneKredit – udelukkende til gavn for foreningens kunder. Vi vil skabe sammenhængskraft og grobund for, at kommuner og regioner – og i sidste ende den enkelte borger – får mest mulig vækst og udvikling for pengene."

Vi tilbyder vores medlemmer finansiering på lige vilkår i alle dele af landet – uanset om der er tale om mindre projekter, der fx understøtter det lokale foreningsliv, eller store, langsigtede investeringer i kritisk infrastruktur som affaldsenergi og fjernvarme.

Adm.direktør Jens Lundager udtaler: "Jeg er stolt af, at KommuneKredit har kunnet opfylde vores kunders finansieringsbehov på helt samme vis som tidligere til trods for COVID-19 pandemien. Vi har fortsat kunnet udfylde vores rolle med at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund."

FORVENTNINGER TIL 2021

Vi forventer, at situationen som følge af COVID-19 heller ikke påvirker KommuneKredits resultater i 2021, da vores forretningsmodel er meget robust over for uro på de finansielle markeder. Vi forventer at fastholde egenkapitalgraden over 3 pct. Vi forventer samtidig et nettoudlån på godt 4 mia. kr. og nettorenteindtægter på ca. 400 mio. kr.

Under forudsætning af, at COVID-19-pandemien løsner op i 2021, forventer vi, at administrationsomkostningerne bliver ca. 160 mio. kr.

KONTAKTPERSON

Adm. direktør Jens Lundager

Telefon 33697622

Email jlu@kommunekredit.dk


Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK