Esbjerg KommuneEsbjerg KommuneEsbjerg KommuneEsbjerg Kommune

Kæmpe naturprojekt på vej ved Kongeåen

Del
Et historisk stort naturprojekt ved Kongeåen bliver nu til virkelighed. Budgettet er på 100 mio. kr., og finansiering ser ud til at falde på takket være 58 mio. kr. fra EU’s LIFE Fond. Støtten er altafgørende for at kunne forvandle 644 hektar marker og lavbundsjord til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne. Naturprojektet er blevet til i et stærkt samarbejde mellem, landbruget, private fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune.
Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet.
Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet.

Det er første gang, at Esbjerg Kommune arbejder med et naturgenopretningsprojekt i denne størrelsesorden. Med et samlet budget på 100 mio. kr. og et areal på 644 hektar skal Kongeå-projektet løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet. Samtidig skabes et imponerende naturområde. Her går klimatilpasning, natur, biodiversitet, renere vand og naturoplevelser hånd i hånd.

Realiseringen sker i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

”Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere”, lyder det fra borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig til at sikre naturen så meget mere plads med så mange flere gode levesteder.

”Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord,” siger Bengt Holst.

Landbrugsjord bliver til natur

Formelt underskrives aftalen om EU-støtten på de 58 mio. kr. inden juli, hvilket bliver startskuddet til en jordfordeling, hvor den lavtliggende landbrugsjord langs Kongeå-strækningen opkøbes. Derefter går arbejdet i gang med at genslynge Kongeåen, hvilket også har til formål at øge bestanden af den truede fisk snæbel i området. Det vil bl.a. omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel.

”Med naturprojektet kan vi kombinere flere værktøjer og skabe værdi på mange måder. Med jordfordeling og vandparkering skaber vi klimasikring af landbrugets arealer og samtidig skabes et uforstyrret område til fugle, planter og insekter”, siger Niels Laursen, formand Sydvestjysk Landboforening.

Lodsejerne har vist stor interesse i at deltage i en jordfordeling. Her sælger de landbrugsjord tæt på Kongeåen for at købe erstatningsjord, hvis de skulle ønske det. De lodsejere skal nu kontaktes igen for at sikre, at der stadig er opbakning til projektet.

”Jeg ser frem til dette vigtige projekt, som både skal bidrage til at forbedre biodiversiteten, og løse udfordringer langs den ydre del af åen. Det er en fælles indsats med mange aktører, hvor især Esbjerg Kommune og landbruget spiller en afgørende rolle. Fra Nationalpark Vadehavet vil reguleringsjægere have fokus på bestande af mårhund, mink og ræv, som udgør en fortsat trussel mod engfuglebestanden,” siger Janne Liburd, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet.

Truede arter får nye muligheder

Det nye naturområde ved Kongeåen skal sikre gode levesteder for en række arter i vandet og på land, som er truet eller i tilbagegang.

”Her gribes klimaudfordringerne an på en kreativ måde, der samtidig formår at skabe mere natur og fremmer biodiversiteten. Det er et helt unikt projekt, som endelig rykker nærmere en realisering”, siger Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget.

”Vadehavsområdet er et af de rigeste og største naturområder i Danmark. Men marsklandskabet er mange steder præget af en landbrugsdrift, der gennem en lang årrække har forringet naturværdierne i området. Det er derfor en stor glæde for 15. Juni Fonden, at vi kan bidrage til dette meget ambitiøse naturgenopretningsprojekt omkring Kongeåen. Vi er glade for, at LIFE-programmet har erkendt den betydning, marsklandskabet omkring Kongeåen har for hele Vadehavsområdet,” siger Per Voetmann, direktør i 15. Juni Fonden.

Uden at forstyrre flora og fauna i det kommende naturområde planlægges der også at skabe rekreative muligheder i udkanten af projektområdet, så besøgende kan nyde den natur, der træder frem i forbindelse med projektet. Den rekreative del er dog ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond, men støttes derimod af Den A. P. Møllerske Støttefond. Åbning for borgere til denne del af Kongeåen er samtidig færdiggørelsen af et samlet stiforløb tværs over Jylland fra Kongeåens udspring i Kolding til dens udløb i marsken, som Den A.P. Møllerske Støttefond også har støttet. Formidling, broer og andet naturrumsinventar ifm. LIFE-programmet vil blive udført i overensstemmelse med det øvrige forløb.

_______________________________________________________________________

FAKTA

Økonomi

Økonomien i projektet hviler på, at EU's LIFE Fond støtter med 58 mio. kr., og derudover bidrager Den Danske Naturfond med 17 mio. kr., 15 juni Fonden støtter med 4,5 mio. kr., Nationalpark Vadehavet har afsat 185.000 kr., Miljøstyrelsen bakker op med 100.000 kr., Sydvestjysk Landboforening giver 50.000 kr. og Esbjerg Kommune bruger 6 mio. kr. på projektet. Derudover kommer 5,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til rekreative formål og der et delområde, som realiseres via vådområdeordningen. De sidstnævnte projekter er ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond.

Om projektet

Naturprojektet fokuserer på at omdanne de lavere liggende områder ved Kongeåen fra landbrugsjord til et frodigt naturområde. Efter jordfordelingen vil Kongeåen blive genslynget på en strækning fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud til Vadehavet. Det forlænger åløbet med ca. 3,5 km. Rundt om det 644 hektar store område laves der diger og grøfter, der medvirker til at området kan lagre de øgede mængder vand, som ekstreme vejrhændelser sender gennem Kongeåen. Ca. 500 hektar af området vil fremover være vandløbsnær natur med varieret fugtighed, og der etableres desuden lavvandede søer og bekkasin-skrab. Genslyngning af Kongeåen skal fremme forholdene for en række arter. Under vandspejlet drejer det sig især om snæblen, lampretter og laks. I vandkanten er det arterne spidssnudet frø, strandtudse og grøn mosaikguldsmed, som vil få bedre vilkår. På land vil Vadehavets rige fuglelivet også nyde godt af de nye raste- og fourageringsområder. 

Baggrunden for projektet
Ideen om et naturprojekt ved Kongeåen stammer fra en rapport med løsningsforslag, der skal afværge oversvømmelserne ved Kongeåen. Et opfølgende arbejde i tre spor med deltagelse af lodsejere, interesseorganisationer udover Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune førte i første omgang til etablering af to sandfang ved Gredstedbro og yderligere et foran Kongeåslusen. Det tredje og mere omfattende spor handlede om at lade landbrugsjord indgå i et naturprojekt.

Nøgleord

Kontakter

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, tlf. 27 24 18 00, jesra@esbjerg.dk


Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget, tlf. 27 24 52 82, jahl@esbjerg.dk


Flemming Nielsen, direktør, Den Danske Naturfond tlf. 2466 1362, fn@naturfonden.dk


Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening, tlf. 51272215

Billeder

Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet.
Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet.
Download

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er landets femtestørste by og Danmarks EnergiMetropol. Vi har sat ambitiøse klimamål og går forrest i den bæredygtige udvikling, hvor byen spiller en central rolle for hele Europas grønne kurs.

I Esbjerg Kommune er pionerånd og viljen til fremdrift en del af DNA'et, og der er ikke langt fra idé til handling. Vores nye mål for Esbjerg er at blive et fyrtårn inden for oplevelser og kultur. Her er allerede masser af spændende muligheder, og nu sætter vi turbo på, så endnu flere får øje på Esbjerg.

Danmarks ældste by, Ribe, ligger i Esbjerg Kommune, og her emmer det af kultur og charme, lige som stationsbyen Bramming er populær og driftig. Samtidig nyder Esbjerg Kommune godt af en perlerække af aktive landsbyer med stærke fællesskaber.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Butikker er klar til at gøre indkøb til en tryg oplevelse for mennesker med usynlige udfordringer4.5.2023 11:47:51 CEST | Pressemeddelelse

Hjælp og forståelse kan gøre en stor forskel, når mennesker med demens eller andre usynlige udfordringer skal købe ind. Nyudviklet materiale til butikker skal klæde især unge i fritidsjob på til den bedst mulige betjening også af denne kundegruppe. Bag initiativet står Esbjerg, Fanø og Varde kommuner, Sydvestjysk Sygehus, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum