Globenewswire

Jutlander Bank A/S

Del

Meget tilfredsstillende resultat i Jutlander Bank

Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2020 for Jutlander Bank A/S, der hermed offentliggøres.

Resultat for 2020

Efter et udfordrende 1. kvartal 2020, hvor Jutlander Bank havde et overskud før skat på 13 mio. kr., har banken i de følgende tre kvartaler præsteret overskud før skat på henholdsvis 98 mio. kr., 59 mio. kr. og 112 mio. kr., og dermed et samlet overskud før skat på 282 mio. kr. for 2020.

På baggrund af foreløbige regnskabstal for 2020 foretog banken den 11. januar 2021 en opjustering og præcisering af forventningerne til årets resultat før skat til 270-280 mio. kr. mod tidligere 200-235 mio. kr. Resultatet på 282 mio. kr. for 2020 ligger således lige over de senest opjusterede forventninger.

Resultatet anses for meget tilfredsstillende henset til COVID-19 situationen og det nuværende lavrentemiljø.

Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger overstiger ledelsens oprindelige forventninger til 2020. Indtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger udgør 220 mio. kr. mod 246 mio. kr. året før. Reduktionen på 26 mio. kr., der primært kan henføres til lavere gebyr- og provisionsindtægter samt udbytteindtægter, var forventet, idet indtjeningen for 2019 var præget af ekstraordinær høj aktivitet for realkreditkonverteringer samt større udbytter fra sektoraktier end sædvanligt.

Udbruddet af COVID-19 betød i 1. kvartal 2020 en markant negativ reaktion på finansmarkederne med store aktiekursfald samt stigende renter til følge. Siden ultimo marts 2020 har de finansielle markeder dog rettet sig med stigende aktiekurser og faldende renter. Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer mv. er positive med 91 mio. kr. mod 160 mio. året før. Det skal hertil bemærkes, at der i 2019 indgik en "ekstraordinær" kursgevinst på ca. 75 mio. kr. i forbindelse med bankens salg af 75 pct. af aktierne i Spar-invest Holdings SE.

Som følge af COVID-19 pandemien har myndighederne igangsat forskellige tiltag for at dæmme op for smittespredningen samt forskellige hjælpepakker til erhvervslivet. Banken har endnu ikke konstateret væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen, men det må forventes, at nogle af bankens kunder kan få det økonomisk svært til trods for statens hjælpepakker. Bankens udgift til nedskrivninger på udlån mv. udgør netto 29 mio. kr. inkl. et ledelsesmæssige skøn på 89 mio. kr. til potentielle kredittab som følge af COVID-19 situationen. Året før kunne banken tilbageføre nedskrivninger, så der netto blev indtægtsført 38 mio. kr. i 2019.

Skatteudgiften udgør 52 mio. kr., og resultatet efter skat udgør dermed 230 mio. kr. mod 375 mio. kr. året før.

Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 6,8 pct.

Udlodning af udbytte

For 2020 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse at udlodde udbytte på 3 kr. pr. aktie, svarende til 11,2 pct. af årets resultat.

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse medfører dette, at der af årets overskud på 229,8 mio. kr. udbetales 25,8 mio. kr. som udbytte, 1,8 mio. kr. i rente til hybrid kernkapital, mens 202,2 mio. kr. konsoliderer egenkapitalen.

Stigende forretningsomfang

Til trods for at COVID-19 pandemien har betydet, at store dele af verden, herunder det danske samfund, i perioder har været lukket ned i løbet af 2020, så har banken fået 9.697 nye kunder i 2020, og forretningsomfanget inkl. formidlede realkreditlån er steget med 5,5 mia. kr. til i alt 79,1 mia. kr. svarende til en vækst på 7,5 pct.

Ultimo 2020 udgør bankens udlån 8,5 mia. kr., hvilket er 0,6 mia. kr. mindre end ved årets start. Til gengæld er værdien af bankens formidlede realkreditlån steget med 3,2 mia. kr. til 36,6 mia. kr.

Reduktionen i udlån skyldes til dels COVID-19 situationen, hvor banken oplever, at privatkunderne bl.a. som følge af lavere forbrug har øget deres indlån eller afviklet mere gæld end sædvanligt, og at erhvervskunder foretager færre investeringer, og samtidig har flere af bankens erhvervskunder haft gavn af statens hjælpepakker, særligt likviditetsmæssigt. Flere af bankens privatkunder har endvidere hjemtaget yderligere realkreditbelåning, hvilket har nedbragt bankens udlån. Den positive udvikling for dansk landbrug har tillige betydet, at landbrugskunderne har afviklet mere gæld end sædvanligt.

Banken tiltrækker mange nye kunder med god økonomi, der primært har behov for realkreditfinansiering samt formuepleje. Dette er en af årsagerne til, at værdien af bankens formidlede realkreditlån er steget, og at garantierne er steget med 0,6 mia. kr. til 6,0 mia. kr., samt at bankens indlån og kundedepoter er steget med 2,3 mia. kr. til i alt 28,0 mia. kr.

Ultimo 2020 udgør bankens egenkapital 3,4 mia. kr. mod 3,3 mia. kr. året før. I 2020 er egenkapitalen konsolideret med årets overskud på 230 mio. kr., mens udlodning af udbytte i marts 2020, indfrielse af hybrid kernekapital samt ændring i anvendt regnskabspraksis har reduceret egenkapitalen med i alt 117 mio. kr.

Kapitalforhold

Banken har fortsat solide kapitalforhold.

Bankens kapitalgrundlag, der udelukkende består af egentlig kernekapital, udgør 2,75 mia. kr. ultimo 2020. Målt i forhold til bankens risikoeksponeringer på 13,5 mia. kr. betyder det, at kapitalprocenten udgør 20,4 pct.

Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er opgjort til 1,2 mia. kr. svarende til et individuelt solvensbehov på 9,4 pct. ultimo 2020. Bankens kapitalprocent på 20,4 pct. ligger dermed væsentligt over bankens individuelle solvensbehov – svarende til en kapitalbuffer på 11,0 procentpoint eller en kapitaloverdækning på 1,5 mia. kr.

Det er ledelsens vurdering, at bankens kapitalforhold er solide. Banken opfylder nuværende og kommende kendte kapitalkrav, herunder kravet til nedskrivningsegnede passiver, og banken har samtidig mulighed for fortsat forretningsudvikling.

Likviditetsforhold

Banken har tillige solide likviditetsforhold.

Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Ultimo 2020 udgør bankens udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 55,3 pct. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene, og banken er dermed ikke afhængig af ekstern funding.

Ultimo 2020 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 632 pct. Banken har således en betydelig overdækning i forhold til kravet på minimum 100 pct.

Forventet udvikling
COVID-19 situationen forventes fortsat at præge bankens udvikling i 2021.

Banken forventer et øget forretningsomfang i 2021 som følge af fortsat stor tilgang af nye kunder, herunder blandt andet i de nye afdelinger, som banken har etableret gennem de senere år. Banken forventer endvidere, at udlånet vil øges, når erhvervskunderne skal betale momslån mv. tilbage til SKAT.

De lave markedsrenter betyder, at netto renteindtægterne alene forventes svagt stigende til trods for en forventet udlånsvækst. I 2021 vil banken spare renteudgifter for ca. 12 mio. kr. som følge af indfrielsen af hybrid kernekapital og supplerende kapital i 2020.

Indtjeningen fra nettogebyrindtægterne, herunder provisioner som følge af øget realkreditformidling, forventes at vise en mindre fremgang. Bankens udbytteindtægter forventes på samme niveau i 2021 som i 2020.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter, herunder udbytteindtægterne, forventes samlet at stige med 3-5 pct.

I bankens nye strategispor indgår blandt ekstra udgifter til branding samt opnormering af antal medarbejdere i de kundevendte afdelinger og i IT-afdelingen. Dette kombineret med almindelig prisudvikling og overenskomstmæssige lønreguleringer betyder, at omkostninger til personale og administration mv. forventes øget med 5-8 pct.

Det er vanskeligt at forudsige, hvilken økonomisk effekt COVID-19 situationen vil få for bankens kunder, men det anses for sandsynligt, at bankens tab og nedskrivninger på udlån mv. vil blive højere end i 2020. Det skal dog bemærkes, at banken allerede i 2020 har udgiftsført 89 mio. kr. til fremtidige potentielle tab som følge af COVID-19 situationen.

Bankens likviditet er primært investeret i obligationer med kort løbetid. Den korte rente i Danmark er for tiden negativ, hvilket har betydning for bankens obligationsafkast. Afkastet for 2021 forventes derfor fortsat på et lavt niveau. Såfremt obligationsrenterne stiger i 2021, vil det betyde kurstab på bankens obligationsbeholdning, men på sigt til gengæld højere renteindtægter.

Bankens investeringer i aktier udgøres primært af aktier i sektorrelaterede selskaber, som forventes at give et stabilt afkast på niveau med 2020. Kursreguleringer af bankens beholdning af børsnoterede aktier mv. vil blive påvirket af udviklingen på finansmarkederne. I 2020 var kursreguleringerne positive med 42 mio. kr. I 2021 forventes fortsat et positivt afkast, men ikke på så højt niveau som i 2020.

Samlet forventes der i 2021 kursreguleringer fra bankens beholdning af obligationer og aktier mv. i niveauet 40-60 mio. kr. Da bankens beholdning af obligationer og aktier kan blive påvirket af en vis volatilitet i årets løb, er det dog forbundet med en vis usikkerhed at budgettere kursreguleringerne.

Det er bankens forventning, at resultatet før skat vil være i niveauet 175-225 mio. kr. og efter skat i niveauet 150-190 mio. kr. for 2021.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag den 18. marts 2021 kl. 15.00.

På baggrund af Erhvervsministerens forlængelse af muligheden for at afholde elektroniske generalforsamlinger som følge af COVID-19 situationen, har bankens bestyrelse besluttet at afholde generalforsamlingen elektronisk i 2021.


Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup

ordførende direktør     


Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK