Globenewswire

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Del

Investeringsforeningen Nykredit Invest - indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest samt Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1.       Fremlæggelse af årsrapporter for de 4 foreninger til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2.       Forslag fremsat af bestyrelsen:
          a. Investeringsforeningen Nykredit Invest – ændring af vedtægternes § 6, stk. 12
3.       Valg af medlemmer til bestyrelsen
4.       Valg af revision
5.       Eventuelt

Ad 2.  Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Nykredit Invest, vedtægternes § 6, stk. 12, hvorefter afdelingen Europæiske Virksomhedsobligationer SRI ændres til Bæredygtige Kreditobligationer og i samme forbindelse ændres investeringsområdet for afdelingen. Der henvises til det væsentligste indhold af forslaget på næste side, samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

Ad 3.  I henhold til vedtægterne afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer har erklæret sig villige til at modtage genvalg. Der foreslås herefter genvalg af Niels-Ulrik Mousten, Jesper Lau Hansen, Anne Hasløv og Tine Roed.

Ad 4.  Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg som revisor for alle 4 foreninger.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Nykredit Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Nykredit Invest er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger samt fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningernes hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningernes kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.
                  
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 8. april 2021 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingerne kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingerne er noteret på navn i foreningernes registre over investorer.

København, den 23. marts 2021

Investeringsforeningen Nykredit Invest
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Kapitalforeningen Nykredit Invest
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK