Globenewswire

Investeringsforeningen Investin

Del

Investeringsforeningen Investin - ordinær generalforsamling den 21. april 2021

Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. april 2021 kl. 10.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1.         Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2.         Forslag fremsat af bestyrelsen – ingen forslag
3.         Valg af medlemmer til bestyrelsen
4.         Valg af revision
5.         Eventuelt

Ad 3:    Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Henrik Vincents Johansen, Kim Høibye samt Tine Roed.

Ad 4:    Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Investin til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Investin er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud, ligesom der ikke vil være deltagelse fra foreningens rådgivere. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Investins bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.
                  
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 14. april 2021 via investorportalen på investin.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, 25. marts 2021

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Investin

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK