Globenewswire

Grønlandsbanken A/S

Del

GrønlandsBANKENs Årsrapport 2020

Tilfredsstillende resultat i et usædvanligt år

GrønlandsBANKEN opnåede i 2020 et resultat på kr. 130,9 mio. før skat mod kr. 150,5 mio. i 2019. Resultatet er dermed i toppen af det senest offentliggjorte resultatinterval på kr. 128-131 mio. før skat. Primo egenkapitalforretningen efter udbytte og før skat blev på 12,1% p.a. mod 15,6% i 2019.

For 2020 indstilles til generalforsamlingen at udbyttebetalingen bliver på kr. 25 pr. aktie.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør t.kr. 143.590 mod t.kr. 148.874 i 2019.

Netto rente- og gebyrindtægter stiger med t.kr. 3.006 i forhold til 2019 og udgør t.kr. 326.513.

For året som helhed udgør kursreguleringer på værdipapirer og valuta en gevinst på t.kr. 136 mod en gevinst på t.kr. 9.585 i 2019.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør t.kr. 12.828, hvilket er t.kr. 4.869 højere i forhold til 2019. I årets nedskrivninger indgår Covid-19-neskrivning på kr. 20 mio. ud over individuelt nedskrevne eksponeringer. De samlede nedskrivninger udgør beskedne 0,2% af bankens udlån og garantier.

Udlån er steget betydeligt til tkr. 4.006.248. I forhold til 2019 udgør det en stigning på t.kr. 247.512 eller 6,6 %. Garantier er i årets løb steget med t.kr. 142.294 til t.kr. 1.621.831.

De samlede udlån og garantier er dermed forøget meget tilfredsstillende med i alt t.kr. 389.806 til t.kr. 5.628.079 og er dermed på det hidtil højeste niveau i bankens historie.

GrønlandsBANKEN har ved udgangen af 2020 opgjort kapitalprocenten til 23,5 og banken har opgjort det individuelle solvensbehov til 11,2 %

Forventet udvikling 2021
I 2021 forventes fortsat usikkerhed om den økonomiske udvikling som følge af COVID-19. Banken vil være påvirket negativt, hvis COVID-19-pandemien forværres eller forlænges i betydeligt omfang og den vil blive positivt påvirket, hvis de negative effekter aftager i løbet af året. På denne baggrund forventes udlånet kun at udvikle sig moderat frem mod udgangen af året.

De samlede basisindtægter forventes at stige i 2021, hvor særligt den forøgede udlånsmængde, fuld effekt af negative renter på indlån og udvikling i bankens pensionsprodukter er de primære årsager.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger forventes moderat højere end i 2020. 

Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Nedskrivninger på udlån forventes derfor fortsat på et lavt niveau.

På baggrund af det fortsat lave renteniveau må der forventes moderate kurstab på bankens obligationsbeholdning, mens der forventes kursgevinster fra valuta-området og sektor-aktier.

På baggrund af disse forhold forventes et resultat før skat i niveauet kr. 115-135 mio. mod kr. 130,9 mio. i 2020.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK