Furesø Kommune

Et samlet Furesø Byråd indgår budgetaftale for 2023-2024

Del

Et samlet byråd indgår en budgetaftale med store besparelser, der sikrer et budget i balance og plads til fortsat udvikling.

Alle byrådets partier indgik søndag den 25. september en toårig budgetaftale for 2023-2024. Aftalen er præget af de svære økonomiske vilkår, som landets kommuner ser ind i de kommende år. Der gennemføres besparelser i 2023 og 2024 for samlet 110 mio. kr., men der er også plads til at investere i bedre rammer for udsatte børn og udvikling på ældreområdet.

”Jeg glad og taknemmelig for, at byrådet står sammen i en svær tid. Alle partier har bidraget til budgettet og tager ansvar. Jeg vil også gerne rette en varm tak til de mange borgere og foreninger, der har bidraget med høringssvar. Ved fælles hjælp har vi undgået nogle af de værste besparelsesforslag. Der vil komme serviceforringelser, der kan mærkes, og der vil komme afskedigelser. Det er vi oprigtig kede af, men det kan ikke være anderledes med den økonomi, vi ser ind i. Samtidig har vi fundet plads til at udvikle kommunen. Et godt børneliv og en god ældrepleje er afgørende for den enkelte borger og for kommunens økonomi. Furesø er en veldreven kommune med markant lavere administrationsudgifter end vores sammenligningskommuner. Vi trækker hårdt på medarbejdere i disse år først med Corona og nu med økonomisk smalhals. Byrådet er meget taknemmelig for den store indsats, som kommunens medarbejdere yder og for deres tilsagn om, at vi på trods af besparelserne skal stå sammen og sikre, at Furesø også fremover er en god kommune at arbejde og leve i ”, siger Furesø borgmester Ole Bondo Christensen (A). 

En god ældrepleje

Der afsættes 8 mio. kr. over fire år til fastholdelse af medarbejdere inden for ældreområdet. En del af midlerne vil blive anvendt til at rekruttere elever med voksenelevløn. Derudover afsættes midler til, at hjemmeplejen fremover vil kunne foretage rehabilitering i borgeres eget hjem. Det er lykkedes i de sidste budgetforhandlinger at tage en række yderligere besparelser på ældreområdet af bordet bl.a. i forhold til aktivitetscentret på Lillevang og aktivitets- og frivillighedskoordinatoren. 

Det gode børneliv

Byrådet vil i 2023 lægge op til en debat om, hvad der kan fremme det gode børneliv, så flere børn trives og færre får brug for specialtilbud. Der sættes midler af til at styrke den forebyggende indsats og til at etablere flere tilbud for skoletrætte børn eksempelvis på Skolelandbruget. Dagplejen bevares, midlerne til en bedre normering i daginstitutionerne fastholdes og en række besparelser i forhold til skoler og private fritidstilbud er taget af bordet. For at få enderne til at mødes vil der ske en stigning i forældrebetalingen til FFO og besparelser på ledelse og administration i skolerne gennemføres.

Det specialiserede børneområde og voksenhandicap

Der er i budgettet afsat midler til at dække en del af den forventede udgiftsstigning på det specialiserede børneområde og voksenhandicap. Borgerrådgiveren bevares. Familiehuset samles i et renoveret Ellegården. Der investeres i mere rummelige læringsmiljøer på skolerne, Hjortøgård og Skolelandbruget. Der afsættes også 2 mio. kr. til at etablere flere gruppetilbud til unge borgere med autismeforstyrrelser og psykiske udfordringer. Målet er at reducere den udgiftsstigning, der har været på det specialiserede børneområde og voksenhandicap og samtidig sikre et godt serviceniveau gennem øget forebyggelse, tidlig opsporing, mere rummelige undervisningsmiljøer, styrkelse af sagsbehandlingen og lokale bo- og aktivitetstilbud. Der lægges op til at udvikle nye socialpædagogiske tilbud for udsatte borgere inden for naturpleje i samarbejde med Skolelandbruget, Hjortøgård og den socialøkonomiske virksomhed Fontænehuset. 

Natur, klima og infrastruktur

Arbejdet med mere natur og mindre klimabelastning fortsætter. Den varslede besparelse på området tages af bordet. Der afsættes flere midler til energirenovering og til renovering af veje og cykelstier. Betalingsparkering ved Bytorvet og Værløse Bymidte er taget af bordet.

Et rigt kultur-, idræts- og foreningsliv

Der igangsættes et samarbejde med foreninger om løsning af opgaver inden for genoptræning, sundhed, aktiviteter for ældre og inklusion af udfordrede børn. Der afsættes midler til renovering af omklædningsfaciliteterne ved Furesøbad. Der gennemføres besparelser på kommunens kulturhuse og biblioteker, men der vil fortsat være betjent åbningstid på biblioteket i Værløse og Borgerservice i Farum. Hareskov Bibliotek og Hareskov Svømmesal bevares, men vil som de øvrige svømmehaller kunne opleve en reduktion i åbningstiden for at sikre besparelser og som følge af klima- og energikrisen. Besparelsen på aktivitetstilskud til foreninger udskydes til 2024 og halveres. Endelig vil der ske en besparelse i kommunens opgaver med pasning af bold- og tennisbaner.

Begrænset skattestigning og fortsat gældsafvikling

Budgetaftalen indebærer en meget begrænset stigning af personskatten på 0,08 pct. fra 24,80 pct til 24,88 pct., hvilket vil koste en gennemsnitsindkomst i Furesø 273 kr. om året. Furesøs skatteniveau er i dag det 20. laveste i Danmark. Trods det nye skatteniveau, vil Furesø fremover have det 19. laveste skatteniveau i Danmark på grund af andre kommuners skattestigninger. Samtidig har Furesø en grundskyldspromille, der er markant lavere end landsgennemsnittet og ligger under alle omegnskommuner.

Furesøs gæld fra før kommunesammenlægningen udgør aktuelt knapt 2 mia. kr. Der er i alt betalt 1 mia. kr. af på gælden. Hvert år betaler Furesø 124 mio. kr. i renter og afdrag på lånet og skal gøre det frem til 2040.

Budgetaftalen er vedhæftet

Citater fra partierne:

Bettina Ugelvig, Socialdemokratiet:  Vi er glade for, at vi på trods af den svære økonomi fortsat har fokus på kvalitet i hverdagen og på at udvikle vores forskellige tilbud - eksempelvis ved bedre normeringer i vores dagtilbud og en højere faglighed omkring de ældre. Samtidig er vi fortsat ambitiøse på natur- og klimaområdet. Borgerrådgiveren har vist sig at være præcis så værdifuld, som vi forventede og den funktion holder vi fast i. Vi har modtaget og læst flere hundrede sider høringssvar - de har været vigtige og nyttige for arbejdet med at få budgettet på plads. Dem sætter vi pris på. 

Lars Carstensen, Konservative: Vi har opnået effektiviseringer på administration, Jobcenter og IT. Vi har passet på de private institutioner og har undgået betalingsparkering. Vi passer på vores lokalsamfund, investerer i børn og ældre og fastholder en realistisk klimaambition. Vi mener ikke, at det er nødvendigt at hæve skatten. Vi vil hellere spare på administration og aktiviteter med begrænset værdi for borgerne. Ved at gå med i aftalen, har vi sikret os et tydeligt konservativ fingeraftryk og sikret os mod yderligere skattestigninger. 

Gustav Juul, Venstre: Vi havde helst været skattestigningen foruden, men det var der ikke flertal for. Venstre har haft fokus på at holde hånden over lokalsamfundene og mangfoldigheden i vores kommunale tilbud samt at slanke administrationen.

Tine Hessner, Radikale Venstre: Vi er lykkedes med et rimeligt budget i en meget svær situation. En mindre skatte- og takststigning har banet vejen for, at vi kan fastholde en god service på børneområdet, hvor vi endda kan se ind i bedre normeringer i dagtilbud og bevarelse af dagplejetilbud. Skole- og FFO-området fritages for de store besparelser til gengæld for højere takster og flere lukkedage. Vi er glade for at vores borgere og handelsliv ikke skal lide under betalingsparkering, og at det er lykkedes at sikre svømmesal og bibliotekstilbud i Hareskovby.

Øjvind Vilsholm, Enhedslisten:  For Enhedslisten har det været afgørende at reducere besparelserne inden for skole- og daginstitutionsområdet. Vi er især glade for, at vi fortsætter med at forbedre vores normeringer i vuggestuer og børnehaver, ligesom vi bevarer dagplejen. Vi er også lykkedes med at få fjernet besparelser på ældreområdet, hvor vi bl.a. fastholder frivillighedskoordinatoren. Og så har vi sikret, at vi fortsat har de samme midler til vores indsatser for natur og klima. Endelig har det været afgørende for os, at vi fortsat har en borgerrådgiver i Furesø Kommune.

Jesper Dyhrberg, Socialistisk Folkeparti: Fra Socialistisk Folkepartis side er vi glade for, at der i budgettet ikke er lagt op til at spare på normeringer i daginstitutionerne, at besparelserne på skoleområdet og ældreområdet er væsentligt mindre, end der var lagt op til i sparekataloget, og at vi i budgetaftalen forpligter byrådet på at reservere midler til at løse kapacitetsproblemet i den sydlige del af kommunen. Der er ingen tvivl om, at budgettet er præget af, at vi er i en hård økonomisk tid. De besparelser, vi laver, vil have mærkbare konsekvenser. Men det er blevet langt bedre af at vi har fået en lille skattestigning og bruger fornuftigt af de opsparede midler.

Kontakter

Bettina Ugelvig Møller (A)

1. viceborgmester,
Formand for Plan- og Byudvikling
Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 5909bum1@furesoe.dk

Gustav Juul (V)

Næstformand for Økonomiudvalget
Næstformand for Kultur, Fritid og Idræt

gju@furesoe.dk

Jesper Dyhrberg (F)

Næstformand for Handicap, Social og Psykiatri
Medlem af Kultur, Fritid og Idræt
Medlem af Børn og Skole

Tlf:4242 7061jsd6@furesoe.dk

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum