Business Wire

CELGENE

Del

Langsigtede bivirkningsdata for oral Otezla® (apremilast) i både psoriasis og psoriasisartrit præsenteret på EADV’s kongres

Celgene International Sàrl, et helejet datterselskab af Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), meddelte i dag, at langsigtede bivirkningsdata af igangværende kliniske forsøg med apremilast, selskabets orale, selektive hæmmer af fosfodiesterase 4 (PDE4), blev præsenteret på Det Europæiske Akademi for Dermatologi og Venerologis (EADV) årlige kongres i Wien, Østrig.

Der blev fremlagt analyser af de samkørte bivirkningsdata fra ESTEEM 1 og 2- og PALACE 1-3-forsøg for 156 uger (3 år), der omfattede patienter med moderat til svær plaque psoriasis (ESTEEM) og aktiv psoriasisartrit (PALACE), der blev behandlet med 30 mg apremilast to gange dagligt. Patienter med psoriasisartrit blev behandlet med apremilast alene eller i kombination med DMARD's (ledsagende sygdomsmodificerende medicin til behandling af reumatiske sygdomme), herunder metotrexat.

Volker Koscielny MD, Head of Medical Affairs for Celgene i Europa udtalte: ”Psoriasis er en kompleks og mangesidet kronisk lidelse, der gør behandlingen udfordrende. Desuden vil et betydeligt antal patienter udvikle psoriasisartrit. Fysiske symptomer og sygdomspåvirkning begrænser sig ikke til huden, og derfor bør flere faktorer, herunder den enkelte patients behov, tages i betragtning ved vurderingen af relevante behandlingsmuligheder. Med mere end 100.000 patienter verden over, der allerede behandles med OTEZLA® siden godkendelsen3 , er det vigtigt at bemærke OTEZLA's virknings- og bivirkningssprofil i denne kombinerede analyse af treårsdata for psoriasis og psoriasisartrit."

2.242 patienter blev medtaget i denne samkørte bivirkningssanalyse op til 16 uger (placebo n=913; APR30 n=1.329) med 1.905 patienter (3.527,5 patientår), der fik apremilast i APR-eksponeringsperioden op til 156 uger.1

På tværs af begge forsøgsforløb op til 16 uger var de mest almindelige bivirkninger (≥5 % af patienterne) blandt patienter på apremilast diarré, kvalme, hovedpine, infektion i de øvre luftveje, næsesvælgkatar. De fleste tilfælde af diarré/kvalme var af mild til moderat sværhedsgrad, opstod i de første 2 uger af apremilast dosering og generelt kureret inden for en måned.1

Afbrydelse af behandlingen af apremilast grundet diarré og kvalme forekom hos henholdsvis 1,3 procent og 1,7 procent ved behandlingsperiode fra 0 til ≤52 uge og 0 procent for begge bivirkninger ved behandlingsperiode > 104 til ≤156 uge4

EAIR/100 patientår (eksponeringsjusterede forekomstenhyppigheder) for bivirkninger, alvorlige bivirkninger og seponering pga. bivirkninger forøgedes ikke med stigende akkumuleret eksponering i apremilast-eksponeringsperioden (0 til ≥156 uger; 3.527,5 patientår); dette blev bekræftet ved vurderingen af hyppigheder af år for år-eksponering.1

Forekomsterne (EAIR/100 patientår) af væsentlige kardiovaskulære bivirkninger, maligniteter og alvorlige infektioner hos patienter på apremilast var sammenlignelige med placebo op til 16 uger og lå lavt ved længere tids eksponering. Der blev ikke rapporteret alvorlige opportunistiske infektioner eller klinisk meningsgivende virkninger på laboratoriemålinger.1

Hyppigheder af depression eller suicidalitet forøgedes ikke med stigende kumulativ langsigtet eksponering for apremilast. De fleste patienter, der fik apremilast, holdt deres kropsvægt inden for 5 % af udgangspunktet; 21,1 procent oplevede >5 % vægttab ved 156 ugers eksponering for apremilast. Hyppigheden af seponering af behandling pga. vægttab var lav.4

Desuden undersøgte en retrospektiv analyse af resultater fra ESTEEM 1 og 2-forsøg muligheden for et alternativt værktøj til at måle sværhedsgraden af psoriasis. Forbedring af PASI-resultatet (Psoriasis Area and Severity Index) forbliver den almindeligst anvendte vurdering af sværhedsgraden i klinisk udvikling og i praksis. Men dets begrænsninger, herunder resultatets kompleksitet og manglende følsomhed over for ændringer, betyder, at der kunne være muligheder for at forbedre måden, hvorpå psoriasispatienter vurderes.2

Kombinationen af PGA (Physician's Global Assessment) og BSA (Body Surface Area) – det sammensatte PGAxBSA-værktøj – er en enkel vurdering, der viste sig at kunne måle meningsgivende klinisk respons hos psoriasispatienter i ESTEEM-forsøgene, herunder minimal sygdomsaktivitet og det er følsomt over for ændringer i sygdommens sværhedsgrad.2

-------ENDS-------

Om apremilast

Apremilast er en oral hæmmer af fosfodiesterase 4 (PDE4) specifik for cyklisk AMP (cAMP). PDE4-hæmning medfører øgede intracellulære cAMP-niveauer, som menes indirekte at modulere produktionen af inflammatoriske mediatorer.5

Om ESTEEM-programmet 6

ESTEEM 1 og 2 er to store fase III, randomiserede, placebokontrollerede hovedundersøgelser, der evaluerer apremilast hos patienter diagnosticeret med moderat til svær plaque psoriasis i mindst 12 måneder forud for screening, og som også var emner til lysbehandling og/eller systemisk behandling. Cirka 1.250 patienter blev randomiseret 2:1 til enten at modtage apremilast 30 mg to gange dagligt eller placebo efter en indledende 5 dages titreringsperiode for de første 16 uger, efterfulgt af en vedligeholdelsesfase fra uge 16-32, i hvilken placebopatienter skiftede til apremilast 30 mg to gange daglig til og med uge 32. Forsøget består desuden af en randomiseret nedtrapningsfase for respondere fra uge 32 til uge 52 baseret på deres indledende apremilast-randomisering og PASI-respons (Psoriasis Area and Severity Index). Cirka 30 procent af alle patienter havde forinden modtaget lysbehandling, og 54 procent havde forinden modtaget konventionel systemisk og/eller biologisk behandling.

Om PALACE-programmet 6

PALACE 1, 2 og 3 er tre fase III multicenter, dobbeltblinde placebokontrollerede, parallelgruppe hovedundersøgelser med to grupper i aktiv behandling. I løbet af disse undersøgelser blev ca. 1.500 patienter randomiseret 1:1:1 til enten at få apremilast 20 mg to gange dagligt, apremilast 30 mg to gange dagligt eller identisk udseende placebo i 16 uger. I uge 16 blev nogle placebobehandlede patienter randomiseret til en af de to apremilast-grupper, mens andre forblev på placebo til og med uge 24. Efter uge 24 påbegyndte patienterne en aktiv behandlingsfase i en efterfølgende langsigtet, åben undersøgelse. PALACE 1, 2 og 3-undersøgelserne inkluderede et bredt spektrum af patienter med aktiv psoriasisartrit, som tidligere var blevet behandlet med DMARD (oral, ledsagende sygdomsmodificerende medicin til behandling af reumatiske sygdomme) og/eller biofarmaceutiske produkter, hos nogle patienter, som tidligere ikke havde reageret på en TNF-blokker (tumornekrosefaktor). I udgangspunktet fik 64,2 procent af patienterne, der fik apremilast i PALACE 1, 2 og 3, samtidig DMARDs, inklusive metotrexat.

Samlet set er PALACE-programmet det største program for psoriasisartrit beregnet til registreringsansøgning.

YDERLIGERE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER baseret på EU-mærket

Terapeutiske indikationer

Otezla® er godkendt til behandling af moderat til svær kronisk plaque psoriasis hos voksne patienter, der ikke har reageret på, eller som har en kontraindikation mod eller ikke tåler anden systemisk terapi, inklusive ciclosporin, metotrexat eller psoralen og ultraviolet lys (PUVA).

Otezla®, alene eller i kombination med DMARD, er også indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit hos voksne patienter, som har reageret utilstrækkeligt eller har været intolerante over for forudgående behandling med DMARD.

Kontraindikationer

Otezla® (apremilast) er kontraindiceret hos patienter med kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller et hjælpestof i formuleringen.

Otezla®er kontraindiceret under graviditet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Patienter med sjældne arvelige problemer med galaktose-intolerans, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorptionslidelse bør ikke tage dette lægemiddel.

Bivirkninger ved apremilast blev ikke evalueret hos psoriasisartrit- eller psoriasispatienter med moderat eller svær nedsat nyrefunktion i de kliniske studier. Dosis af apremilast bør nedsættes til 30 mg én gang dagligt til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion.

Vægttab: Det gennemsnitlige observerede vægttab hos patienter behandlet i op til 52 uger med apremilast var 1,99 kg. Hos i alt 14,3 pct. af patienterne, der fik apremilast, observeredes vægttab mellem 5-10 %, mens der hos 5,7 % patienterne, som fik apremilast, observeredes vægttab på mere end 10 %. Ingen af disse patienter havde åbenbare kliniske følger af vægttabet. I alt 0,1 % af patienterne behandlet med apremilast seponerede behandlingen pga. bivirkninger af nedsat vægt. Patienter, der er undervægtige ved behandlingens begyndelse, skal have deres kropsvægt overvåget regelmæssigt. I tilfælde af uforklarligt og klinisk signifikant vægttab bør disse patienter vurderes af en læge og seponering af behandlingen bør overvejes.

Graviditet: Graviditet bør udelukkes før behandling kan iværksættes. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende en effektiv præventionsmetode, der kan forhindre graviditet under behandlingen.

Resumé af bivirkningssprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske fase III-undersøgelser har været GI-lidelser (gastrointestinale lidelser), inklusive diarré (15,7 %) og kvalme (13,9 %). Disse GI-bivirkninger var af mild til moderat sværhedsgrad, hvor 0,3 % for diarré og 0,3 % for kvalme rapporteredes som værende alvorlige. Disse bivirkninger forekom generelt inden for de første 2 uger af behandlingen og blev som regel kureret inden for 4 uger. De andre mest almindeligt rapporterede bivirkninger inkluderede infektioner i de øvre luftveje (8,4 %), hovedpine (7,9 %) og spændingshovedpine (7,2 %). Generelt blev sværhedsgraden af de fleste bivirkninger anset for at være mild eller moderat.

De mest almindelige bivirkninger, der førte til seponering i løbet af de første 16 ugers behandling, var diarré (1,7 %), kvalme (1,5 %). Den samlede forekomst af alvorlige bivirkninger var lav og tydede ikke på involvering af noget specifikt systemorgan. Overfølsomhedsreaktioner blev sjældent observeret i kliniske undersøgelser af apremilast.

I den placebokontrollerede periode af de fase III kliniske forsøg ifm. psoriasis rapporterede 1,2 % (14/1184) af patienter behandlet med apremilast om depression sammenlignet med 0,5 % (2/418) behandlet med placebo. Ingen af disse rapporter om depression var alvorlige eller førte til seponering af undersøgelsen.

Særlige populationer

Der blev ikke observeret generelle forskelle i bivirkningsprofilen for ældre patienter ≥ 65 år og yngre voksne patienter < 65 år i de kliniske undersøgelser.

Bivirkninger ved apremilast blev ikke evalueret hos patienter med psoriasisartrit eller psoriasis med moderat eller svær nedsat leverfunktion.

Bivirkninger ved og effekten af apremilast hos børn i alderen 0 til 17 år er ikke fastlagt. Der er ingen tilgængelige data.

Klik venligst her for fuld information om receptordination (EU-mærke)

OM PSORIASIS OG PSORIASISARTRIT

Psoriasis vides at påvirke omkring 14 mio. mennesker i Europa. Det er en kronisk, systemisk, inflammatorisk hudlidelse og er immunmedieret, hvilket betyder, at den er forårsaget af en immun reaktion i kroppen.7

Psoriasislæsioner ses ofte på områder tæt på leddene, såsom albuer og knæ, men kan også forekomme i hovedbunden.7 Neglepsoriasis påvirker op mod 50 % af personer med psoriasis og op mod 90 % af personer, der lever med psoriasisartrit.8,9 Op mod 84 % af alle med psoriasis oplever kløe, og mere end en tredjedel af patienterne nævner faktisk kløe som den vigtigste gene af deres sygdom.10,11

75 % af personer, der lever med psoriasis, mener, at den har en negativ indvirkning på deres livskvalitet, og 83 % af patienterne med psoriasis skjuler aktivt synlige tegn på deres sygdom.12,13

Omkring en tredjedel af personer, som lever med psoriasis, kan udvikle psoriasisartrit, der påvirker kroppen på andre måder end psoriasis og ofte medfører smerter samt hævelse og ømhed især omkring leddene. Det er klart, at de to sygdomstilstande er tæt forbundne, og psoriasisartrit kan, hvis den ikke behandles, få alvorlig indvirkning på mobiliteten og den fysiske funktion.14

To forskellige fysiske symptomer på psoriasisartrit er dactylitis (fortykkelse af fingrene, almindeligvis omtalt som "pølsefingre") og enthesitis (betændelse de steder, hvor sener eller ledbånd hæfter på knoglen). Et betydeligt antal – 41 % - af personer, som lever med psoriasisartrit, lider af dactylitis i fingre og tæer, og enthesitis vides at indvirke på op til 71 % af patienterne.15 Personer med psoriasisartrit kan ofte opleve hudsymptomer i op til 10 år før indtræden af ledgener.16

Diagnosticering af psoriasisartrit kan være vanskelig, fordi symptomerne ofte ligner andre former for inflammatorisk artrit, såsom rheumatoid artrit og gigt. Den kan også forveksles med osteoartrit, der er den mest almindelige form for artrit.17

OM CELGENE

Celgene International Sàrl, beliggende i Boudry i kantonen Neuchâtel i Schweiz, er et helejet datterselskab og det internationale hovedsæde for Celgene Corporation. Celgene Corporation, der har hovedsæde i Summit, New Jersey, er et integreret globalt farmaceutisk selskab, der hovedsageligt beskæftiger sig med at identificere, udvikle og markedsføre innovative terapier til behandling af cancer og inflammatoriske sygdomme via gen- og proteinregulering. For yderligere oplysninger henvises til selskabets hjemmeside på www.celgene.com . Følg Celgene på de sociale medier: @Celgene ,Pinterest , LinkedIn , FaceBook and YouTube .

FREMADRETTEDE UDSAGN

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som normalt er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger. Fremadrettede udsagn kan identificeres ved ord, "forventer", "forudser", "mener", "agter", "skønner", "planlægger", "vil", "udsigt til" og lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er baseret på ledelsens nuværende planer, skøn, antagelser og prognoser og siger kun noget om det tidspunkt, hvor de fremsættes. Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn i lyset af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder, medmindre andet er påkrævet ved lov. Fremadrettede udsagn er forbundet med iboende risici og usikkerheder, hvoraf de fleste er vanskelige at forudsige og generelt er uden for vores kontrol. Faktiske resultater eller effekter kan afvige væsentligt fra dem, der følger af det fremadrettede udsagn som følge af indvirkningen af en række faktorer, hvoraf mange er omtalt mere detaljeret i vores årsrapport i en 10-K-rapport og andre rapporter indsendt til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission.

Referencer

1 Crowley, J. et al. Long-term Safety in Psoriasis and Psoriatic Arthritis Patients Treated With Apremilast: Pooled Analysis for ≥156 Weeks in the ESTEEM and PALACE 1-3 Phase 3 Trials (Resumé)

2 Crowley, J. et al. Long-term Safety in Psoriasis and Psoriatic Arthritis Patients Treated With Apremilast: Pooled Analysis for ≥156 Weeks in the ESTEEM and PALACE 1-3 Phase 3 Trials (Plakat)

3 Celgene. Registrerede data. 2016

4 Gottlieb, A. et al. Assessing Clinical Response and Minimal Disease Activity With the Physician Global Assessment and Body Surface Area Composite Tool: an Analysis of Apremilast Phase 3 ESTEEM Data (Resumé).

5 PH Schafer et al. Apremilast, a cAMP phosphodiesterase-4 inhibitor, demonstrates anti-inflammatory activity in vitro and in a model of psoriasis. British Journal of Pharmacology (2010), 159, 842-855.

6 Apremilast Summary of Product Characteristics, January 2015

7 Augustin M and The European Expert Working Group for Healthcare in Psoriasis. A framework for improving the quality of care for people with psoriasis. JEADV 2012, 26 (Suppl. 4), 1-16.

8 De Vries AC et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 1:CD007633

9 Tan EST et al. Am J Clin Dermatol ; 2012; 13(6):375-388.

10 Lebwohl MG et al. Patient perspectives in the management of psoriasis: Results from the population-based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis Survey J Am Acad Dermatol 2014;70:871-81

11 Yosipovitch et al. Br J Dermatol . 2000;143:969.

12 Bhosle M, Kulkarni A, Feldman S, Balkrishnan R. Quality of life in patients with psoriasis. Health Qual Life Outcomes. 2006;4(35)

13 Armstrong et al. PLOS One . 2012;12:e52935.

14 Gladman, DD et al. Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course and outcome. Ann Rheum Dis. 2005;64(Suppl II):ii14–ii17. doi: 10.1136/ard.2004.032482

15 Ritchlin C et al. Ann Rheum Dis 2014; 73(6):990-999.

16 World Psoriasis Day Consortium. Facts about Psoriasis. Konsulteret marts 2015. ( http://www.worldpsoriasisday.com/web/page.aspx?refid=129 )

17 Arthritis Foundation. Psoriatic Arthritis Diagnosis. http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/psoriatic-arthritis/diagnosing.php

Contact:

Celgene
Investorer:
Patrick E. Flanigan III,
Vice President, Investor Relations
+1 908 673 9969
eller
Medier:
Rute Marques
Director, Corporate Affairs
+41 32 729 8457

Link:

ClickThru

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com