Business Wire

CELGENE-INTL-SÀRL/OTEZLA

Del

ETÅRSDATA FRA FASE III-UNDERSØGELSE TIL EVALUERING AF ORAL OTEZLA® (APREMILAST) ELLER INJICERBAR ETANERCEPT KONTRA PLACEBO HOS PATIENTER MED MODERAT TIL SVÆR PLAQUE-PSORIASIS PRÆSENTERET PÅ EADV

Celgene International Sàrl, et helejet datterselskab af Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), meddelte i dag, at resultaterne fra dets igangværende fase III-LIBERATE™  -forsøg til evaluering af Otezla® (apremilast), der er selskabets orale, selektive inhibitor af phosphodiesterase 4 (PDE4) hos patienter med moderat til svær plaque-psoriasis blev præsenteret som absolut seneste nye på EADV-kongressen (European Academy of Dermatology and Venereology) i København, Danmark, fra den 7.-11. oktober 2015.

"Mange patienter med moderat til svær plaque-psoriasis har behov for behandlingsalternativer, der kan hjælpe med at håndtere flere facetter af sygdommen, herunder kløe, og indvirkning på sygdomsrelateret livskvalitet," sagde Kristian Reich, M.D., SCIderm Research Institute and Dermatologikum Hamborg, Tyskland. "De opmuntrende resultater præsenteret på EADV bygger oven på den voksende mængde data, der tyder på, at behandlingsfordelene observeret med OTEZLA i uge 16 fortsætter til og med behandlingsuge 52."

LIBERATE-undersøgelsen evaluerede den kliniske effekt af og sikkerhed ved enten oral OTEZLA 30 mg to gange dagligt eller ugentlig subkutan etanercept 50 mg sammenlignet med placebo i uge 16 hos 250 patienter, som ikke tidligere havde undergået en biologisk behandling. Den undersøgte også den relative sikkerhed ved et skift fra etanercept til OTEZLA efter uge 16 under en ikke-blindet forlængelsesfase. De primære resultater er tidligere blevet præsenteret på det 73. årlige møde i American Academy of Dermatology (AAD) i San Francisco, Californien. LIBERATE var ikke udformet eller doseret til direkte at skulle sammenligne OTEZLA med etanercept.

Som det sås på AAD, viste 40 procent (33/83) af patienterne, som i uge 16 fik OTEZLA 30 mg to gange dagligt statistisk signifikante og klinisk relevante forbedringer sammenlignet med 12 procent (10/84) af patienterne på placebo i det primære slutmål: PASI 75-respons (Psoriasis Area og Severity Index), P <0,0001]. 12 50 statistisk signifikans blev også opnået hos patienter, der fik ugentlige injektioner af etanercept mg samlignet med placebo [48 procent (n="40/83)" vs p>

Nye resultater fremlagt på EADV viste, at 51 procent (42/83) af patienterne randomiseret til OTEZLA ved baseline og 55 procent af de patienter, der skiftede fra etanercept til OTEZLA i uge 16 (46/83), opnåede PASI-75 i uge 52.

Baseret på en sonderende analyse forbedrede OTEZLA også pruritus (kløe), et af de mest almindelige og generende symptomer på psoriasis, målt med en visuel analog skala (0 mm= ingen kløe overhovedet; 100 mm=værst tænkelige kløe). Signifikant større forbedringer i scorer på kløe blev set i uge 16 for patienter behandlet med OTEZLA 30 mg to gange dagligt (fald på 38 mm, 95 % konfidensinterval [CI]: -45 til -31 mm) sammenlignet med placebo (fald på 26 mm; CI: -34 til -19 mm). Forbedring i henseende til pruritus blev observeret så tidligt som uge 2 hos patienter, der fik OTEZLA. En mindre grad af kløe observeredes hos patienter, der fik ugentlige injektioner af etanercept 50 mg fra baseline til uge 16.

Forbedringer i henseende til kløe fortsatte fra uge 16 til uge 52 (fald på 36 mm) hos patienter, der fik OTEZLA fra baseline, og hos patienter, som skiftede fra etanercept til OTEZLA i uge 16 (fald på 35 mm).

Behandling med OTEZLA 30 mg to gange dagligt forbedrede også væsentligt sygdomsrelateret livskvalitet (et sekundært slutmål) i uge 16 sammenlignet med placebo. OTEZLA viste en gennemsnitlig forbedring fra baseline i samlet DLQI-score (Dermatology Life Quality Index) (fald på 8,7, CI: -10,5 til -6,9) kontra placebo (fald på 4,9, CI: --6,1 til -3,7) i uge 16. Et fald i samlede DLQI-scorer observeredes ligeledes hos patienter, der fik ugentlige injektioner af etanercept 50 mg fra baseline til uge 16.

Samlede DLQI-scorer fortsatte fra uge 16 til uge 52 hos patienter, der fik OTEZLA fra baseline (fald på 8,9; CI: -10,8 til -7.0), og hos patienter, der skiftede fra etanercept til OTEZLA i uge 16 (fald på 8,0; CI: -9,7 til -6,4).

Sikkerheds- og tolerabilitetsdataene for OTEZLA observeret i LIBERATE-undersøgelsen stemte overens med tidligere rapporterede data fra seks andre fase III-undersøgelser af OTEZLA mod psoriasis eller psoriatisk arthritis. Der observeredes ingen nye sikkerhedssignaler. Bivirkningerne rapporteret hos mindst fem procent af patienterne, der tog OTEZLA i LIBERATE-undersøgelsen, var diarré, kvalme, infektion i de øvre åndedrætsorganer, rhinopharyngitis, hovedpine og spændingshovedpine. Ingen nye sikkerheds- eller tolerabilitetsproblemer observeredes til og med uge 52 hos patienter, som skiftede fra etanercept til OTEZLA i uge 16.

LIBERATE-undersøgelsen kører stadig.

Synspunkterne, der kom til udtryk, og de teknikker, der blev præsenteret af talerne ved den 24. EADV-kongres i København, Danmark, deles eller bakkes ikke nødvendigvis op af European Academy of Dermatology and Venereology.

Om LIBERATE

LIBERATE (PSOR-010; evaLuerIng af et placeBokontrollEret studie af oRal ApremilasT og Etanercept til plaque-psoriasis) er en fase IIIb, multicenter, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy-undersøgelse af effekten af og sikkerheden ved OTEZLA, etanercept og placebo, hos forsøgspersoner med moderat til svær plaque-psoriasis. Det primære formål med LIBERATE-undersøgelsen var at evaluere den kliniske effekt af og sikkerhed ved oral OTEZLA 30 mg to gange dagligt sammenlignet med placebo i uge 16. Sekundære mål for studiet omfattede: evaluering af den kliniske effekt af og sikkerhed ved etanercept 50 mg subkutant én gang ugentligt sammenlignet med placebo i uge 16 og evalueringen af den relative sikkerhed ved et skifte fra etancerpt til OTEZLA 30 mg to gange dagligt, sammenlignet med OTEZLA doseret siden uge 0, efter uge 16. Forsøgspersonerne skulle have utilstrækkelig respons, intolerance eller kontraindikation til mindst ét konventionelt systemisk middel og ingen forudgående udsættelse for biologiske lægemidler. Undersøgelsen havde deltagelse af 250 forsøgspersoner, som blev randomiseret 1:1:1 til at få OTEZLA 30 mg to gange dagligt, etanercept 50 mg én gang ugentligt eller placebo i 16 uger. Efter de første 16 uger skiftede alle forsøgspersoner til (eller fortsatte på) OTEZLA 30 mg to gange dagligt til og med uge 104. Det primære slutmål var andelen af forsøgspersoner med enten OTEZLA 30 mg to gange dagligt eller placebo, som opnåede PASI-75 i uge 16. Sekundære slutmål omfattede andre mål for sygdomsaktivitet og livskvalitet til sammenligning af OTEZLA 30 mg to gange dagligt kontra placebo og sammenligning af etanercept 50 mg subkutant én gang ugentligt kontra placebo.

Om OTEZLA

OTEZLA er en oral småmolekyle-inhibitor af phosphodiesterase 4 (PDE4) specifikt for cyklisk adenosinmonophosphat (cAMP). PDE4-inhibering resulterer i øgede intracellulære cAMP-niveauer, som menes indirekte at modulere produktionen af inflammatoriske mediatorer. Den eller de specifikke mekanismer, hvormed OTEZLA opnår sin terapeutiske virkning hos patienter med psoriasis eller psoriatisk arthritis, er ikke veldefineret.

OTEZLA er godkendt:

 • I den Europæiske Union:
  • Til behandling af moderat til svær kronisk plaque-psoriasis hos voksne patienter, som ikke har reageret på, eller som har en kontraindikation for eller er intolerante over for anden systemisk behandling, herunder ciclosporin, methotrexat eller psoralen og ultraviolet-A lys (PUVA)
  • Alene eller i kombination med sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARD'er), til behandling af aktiv psoriatisk arthritis (PsA) hos voksne patienter, som har haft utilstrækkelig respons, eller som har været intolerante over for en forudgående DMARD-terapi
 • I Danmark:
  • Psoriatisk artritis:
   Otezlaalene eller i kombination med sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs) er indiceret til behandling af aktiv psoriatisk artritis (PsA) hos voksne patienter, som har haft et utilstrækkeligt respons eller som har være intolerante over for en tidligere DMARD-behandling (se pkt. 5.1).
  • Psoriasis:
   Otezla er indiceret til behandling af moderat til svær kronisk pletpsoriasis hos voksne patienter, som ikke responderede på, eller som har en kontraindikation over for, eller er intolerante over for anden systemisk behandling, herunder ciclosporin, methotrexat eller psoralen og ultraviolet-A lys (PUVA).

Kontraindikationer

Kvinder i den fertile alder: Graviditet skal udelukkes, før behandlingen kan påbegyndes. Kvinder i den fertile alder bør anvende en sikker kontraceptionsmetode for at undgå graviditet i løbet af behandlingen.

Graviditet: Der er begrænsede data fra anvendelse af apremilast til gravide kvinder. Apremilast er kontraindiceret under graviditeten. Virkningen af apremilast på graviditeten omfattede embryoføtalt tab hos mus og aber, og reduceret fostervægt og forsinket ossifikation hos mus ved doser over den aktuelt anbefalede højeste humane dosis. Der blev ikke observeret sådanne virkninger, når eksponeringen hos dyr var 1,3 gange over den kliniske eksponering.

Amning: Apremilast blev detekteret i mælken hos diegivende mus. Det er ukendt, om apremilast eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for det ammende barn kan ikke udelukkes, og derfor bør apremilast ikke anvendes under amning.

Fertilitet: Der foreligger ingen fertilitetsdata hos mennesker. I dyrestudier hos mus blev der ikke observeret nogen bivirkning på fertiliteten hos hanner ved eksponeringsniveauer, der var 3 gange den kliniske eksponering, og hos hunner ved eksponeringsniveauer, der var 1 gang den kliniske eksponering. For prækliniske fertilitetsdata.

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne:

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose

Lactosemonohydrat

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum Jernoxid,

rød (E172) 32

Tabletterne med 30 mg indeholder også: jernoxid, gul (E172) og jernoxid, sort (E172)

Advarsler og forholdsregler

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Dosis af Otezla bør reduceres til 30 mg én gang dagligt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Patienter, som er undervægtige ved behandlingsstart, bør få deres legemsvægt kontrolleret regelmæssigt. Hvis der opstår uforklarligt og klinisk signifikant vægttab, bør disse patienter evalueres af en læge, og det bør overvejes at seponere behandlingen.

Interaktion med andre lægemidler:Samtidig administration af den kraftige cytokrom-P450 3A4 (CYP3A4) enzyminducer rifampicin førte til en reduktion af den systemiske eksponering over for apremilast, hvilket kan føre til et tab af apremilasts virkning. Derfor bør kraftige CYP3A4 enzyminducere (f.eks. rifampicin, phenobarbital, carbamazepin, phenytoin og prikbladet perikon) ikke anvendes sammen med apremilast. Administration af apremilast sammen med flere doser af rifampicin førte til en reduktion i arealet under kurven (AUC, koncentration vs. tid), og den maksimale serumkoncentration (Cmax) med hhv. ca. 72 % og 43 %. Apremilast-eksponeringen er nedsat, når det administreres sammen med kraftige CYP3A4-inducere (f.eks. rifampicin), og kan føre til et reduceret klinisk respons. I kliniske studier er apremilast blevet administreret sammen med topikal behandling (herunder kortikosteroider, tjæreshampoo og præparater til hårbunden med salicylsyre) samt UVB lysbehandling. Der var ingen klinisk meningsfyldte lægemiddelinteraktioner mellem ketoconazol og apremilast. Apremilast kan administreres sammen med en kraftig CYP3A4-hæmmer som ketoconazol. Der var ingen farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner mellem apremilast og methotrexat hos patienter med psoriatisk artritis. Apremilast kan administreres sammen med methotrexat. Der var ingen farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner mellem apremilast og oral kontraception, der indeholdt ethinyløstradiol og norgestimat. Apremilast kan administreres sammen med oral contraception.

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen De mest almindeligt rapporterede bivirkninger i fase III kliniske studier har være mave-tarmsygdomme, herunder diarré (15,7 %) og kvalme (13,9 %). Bivirkningerne i mave-tarm-kanalen var for det meste lette til moderate i sværhedsgrad, med 0,3 % diarré og 0,3 % kvalme, der blev rapporteret som svære. Disse bivirkninger opstod generelt i løbet af de første 2 ugers behandling, og de gik normalt væk i løbet af 4 uger. De andre mest almindeligt rapporterede bivirkninger omfattede infektioner i de øvre luftveje (8,4 %), hovedpine (7,9 %) og spændingshovedpine (7,2 %). Samlet blev de fleste bivirkninger anset for at være lette til moderate i sværhedsgrad. De mest almindelige bivirkninger, der førte til seponering i løbet af de første 16 ugers behandling, var diarré (1,7 %) og kvalme (1,5 %). Den samlede forekomst af alvorlige bivirkninger var lav og indikerede ikke nogen specifik systemorgan-involvering. Overfølsomhedsreaktioner blev ikke almindeligvis observeret i kliniske studier med apremilast.

Anvendelse i specifikke patientpopulationer

Ældre patienter Dosisjustering er ikke nødvendig for denne patientpopulation (se pkt. 4.8 og 5.2). Patienter med nedsat nyrefunktion Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Dosis af apremilast bør reduceres til 30 mg én gang dagligt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 30 ml pr. minut, estimeret via Cockcroft-Gault-ligningen). For den indledende dosistitrering i denne gruppe anbefales det, at Otezla kun titreres med AM-skemaet, som er anført i tabel 1, og at PM-doserne springes over (se pkt. 5.2). Patienter med nedsat leverfunktion Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2). Pædiatrisk population Apremilasts sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 17 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Om psoriasis

Psoriasis er en immunmedieret, ikke-smitsom kronisk inflammatorisk hudlidelse af ukendt årsag. Lidelsen er en kronisk tilbagevendende tilstand, som varierer i sværhedsgrad fra at være mindre lokaliserede pletter til at dække hele kroppen. Plaque-psoriasis er den mest almindelige form for psoriasis. Omkring 80 procent af personer, der udvikler psoriasis, har plaque-psoriasis, der viser sig som pletter med hævet, rødlig hud, der er dækket af sølvhvide skæl. Disse pletter, eller plaques, dannes ofte på albuer, knæ, lænd og hovedbund. Psoriasis forekommer i næsten lige høj grad hos mænd og kvinder. Omkring 125 millioner mennesker verden over har psoriasis. Få mere at vide om PDE4's rolle i inflammatoriske sygdomme ved at besøge www.discoverpde4.com .

Om Celgene

Celgene International Sàrl, der ligger i Boudry i Schweiz, er et helejet datterselskab og det internationale hovedsæde for Celgene Corporation. Celgene Corporation, med hovedsæde i Summit, New Jersey, er en integreret global farmaceutisk virksomhed, som primært beskæftiger sig med forskning i og udvikling og kommercialisering af innovative terapier til behandling af kræft og inflammatoriske sygdomme gennem gen- og proteinregulering. For yderligere oplysninger henvises til www.celgene.com .

Følg Celgene på de sociale medier: @CelgenePinterestLinkedIn  og YouTube .

OTEZLA® er et registreret varemærke, og LIBERATE™ er et varemærke tilhørende Celgene Corporation. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Fremadskuende erklæringer

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende erklæringer, som generelt er udsagn, der ikke er historisk faktuelle. Fremadskuende erklæringer kan identificeres ved ordene "forventer", "forudser", "mener", "agter", "skønner", "planlægger", "vil", "har udsigt til" og lignende udtryk. Fremadskuende erklæringer er baseret på ledelsens aktuelle planer, skøn, forudsætninger og fremskrivninger, og gælder kun på den dato, hvor de er fremsat. Celgene Corporation påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadskuende erklæringer i lyset af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder, medmindre andet er fastsat ved lov. Fremadskuende erklæringer er underlagt iboende risici og usikkerheder, hvoraf de fleste er vanskelige at forudsige og generelt er uden for Celgenes kontrol. De faktiske resultater eller udfald kan afvige væsentligt fra dem, der antydes i de fremadskuende erklæringer, hvilket skyldes indvirkningen af en række faktorer, hvoraf mange behandles mere detaljeret i Celgenes årsrapport på formular 10-K og andre rapporter indsendt til USA's børsudvalg (Securities and Exchange Commission).

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contact:

For henvendelser, kontakt venligst:
Investorer:
Patrick E. Flanigan III
Vice President, Investor Relations
908-673-9969
eller
Medier:
Catherine Cantone
Director, Corporate Communications
732-564-3592

Link:

ClickThru

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com