Globenewswire

Brødrene A. & O. Johansen A/S

Del

Årsrapport 2020 - rekordsalg og indstilling om øget udbytte

Meddelelse nr. 3 – 2021
til Nasdaq Copenhagen   

2021.02.25

Årsrapport 2020 – rekordresultat og indstilling om øget udbytte

For Brødrene A & O Johansen A/S og koncernen (AO) har året 2020 været præget af en højere salgsvækst end forventet.

Størstedelen af 2020 har været påvirket af COVID-19. I perioder med delvis nedlukning af mange dele af samfundet har kunderne efterspurgt fleksibilitet ved valg af salgsplatforme og handelsform. AO har som omnichannel-virksomhed kunnet tilbyde dette.

Omsætningen i 2020 udgjorde 4.098,3 mio. kr., svarende til en salgsvækst på 14,4 %. Salget fordeltes med 3.502,4 mio. kr. fra det professionelle marked (B2B) og 595,9 mio. kr. fra privatmarkedet (B2C). Væksten i det professionelle marked udgjorde 11,6 %, mens væksten i det private marked udgjorde 34,4 %. For så vidt angår væksten i det private marked, kan 7,1 % henføres til købet af LampeGuru ApS den 15. november 2019.

Salgsvæksten, kombineret med øget effektivisering, har resulteret i en stigning i resultat før skat fra 168,4 mio. kr. i 2019 til 220,8 mio. kr. i 2020. Stigningen udgjorde 52,4 mio. kr. eller 31,1 %.

Bruttoresultatet udgjorde 914,4 mio. kr. mod 830,6 mio. kr. i 2019. Bruttomarginen er realiseret 0,9 %-point lavere end i 2019 som følge af et generelt øget prispres i markedet samt et stigende projektsalg med lavere marginer. Af reduktionen i bruttomarginen kan 0,4 %-point henføres til øgede nedskrivninger på varelager og en mere forsigtig indregning af leverandørbonus fra internationale indkøbssamarbejder, hvor COVID-19 har medført en større grad af usikkerhed ved estimering af den fælles bonus.

Eksterne omkostninger er steget med 27,0 mio. kr. eller 16,3 %. Af stigningen kan 8,0 mio. kr. henføres til generel reservation til tab på debitorer som følge af COVID-19. Den resterende stigning kan især henføres til salgsunderstøttende omkostninger og IT-/digitaliserings-omkostninger. 4,9 mio. kr. af stigningen i eksterne omkostninger kan henføres til købet af LampeGuru ApS.

Personaleomkostninger er steget med 10,2 mio. kr. eller 2,7 %. Antal gennemsnitligt ansatte (FTE), inklusive vikarer, har i 2020 udgjort 741 mod 734 i 2019. Pr. ultimo 2020 beskæftigede AO 754 mod 735 ansatte ultimo 2019. Af stigningen på 19 ansatte udgør ekstra vikarer på centrallageret 14.

Årets overskudsgrad (EBIT) blev i 2020 i alt 5,5 % mod 4,9 % i 2019.

Resultat før skat på 220,8 mio. kr., var marginalt højere end den tidligere udmelding om et resultat før skat på mellem 210-220 mio. kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten blev i 2020 i alt 375,4 mio. kr. mod 302,7 mio. kr. i 2019. Årets investeringer udviste i alt 66,3 mio. kr. eller 13,6 mio. kr. højere end i 2019, hvilket primært kan henføres til investeringer i digitalisering og køb af håndværkerbutik. AO har i 2020 fortsat nedbringelsen af den rentebærende nettogæld, der ultimo 2020 udgjorde 247,1 mio. kr. mod 493,9 mio. kr. ultimo 2019. Nettogearingen (rentebærende nettogæld/EBITDA) er i 2020 0,8 mod 1,8 i 2019 og 2,7 i 2018.

AO´s egenkapital udgjorde ultimo 2020 i alt 1.030,2 mio. kr. svarende til en soliditet på 43,2 % mod henholdsvis 870,3 mio. kr. og 37,7 % pr. ultimo 2019. 

På selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2021 vil der blive stillet forslag om udbetaling af udbytte på 15 kr. pr. 10 kr. aktie mod et udbytte på 6 kr. pr. 10 kr. aktie året før.

Resultat før skat på 220,8 mio. kr. i 2020 udgør 5,4 % af omsætningen mod 4,7 % i 2019. Målsætningen omkring resultat før skat i forhold til omsætningen er således endnu ikke opnået til trods for de senere års realiserede omsætnings- og resultatvækst.

Pengestrøm fra driften udviser i 2020 i alt 9,2 % af omsætning mod 8,4 % i 2019. De seneste års fokus på forbedring i arbejdskapitalen har bidraget til, at målsætningen på 6 % er opnået.

AO har realiseret kontinuerlig omsætningsvækst gennem flere år hidhørende fra såvel organisk som akkvisitiv vækst, hvorfor målsætningen er opnået.

Soliditetsgraden udviser pr. 31. december 2020 i alt 43,2 %, og målet er således nået.

Ledelsen forventer fortsat vækst i 2021, om end mere moderat end i 2020. Der forventes ekstraordinær høj vækst i B2C-salg i starten af året. Væksten forventes at være aftagende over året.

Investeringer vil blive forøget væsentligt i 2021, da der er truffet beslutning om at udvide kapaciteten på centrallageret. Investeringen forventes at udgøre ca. 200 mio. kr., hvoraf størstedelen forventes afholdt i 2021.

Ledelsen forventer et resultat før skat i 2021 i intervallet 240-260 mio. kr. Resultatforventningen baserer sig på en forventning om et fortsat højt aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen.


For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK