Folketingets Ombudsmand

Breve om Bygningspuljen var uhensigtsmæssigt udformet

Del

Hvis Energistyrelsens breve til en borger, der havde søgt om tilskud fra Bygningspuljen, havde været udformet på en måde, der var nemmere at forstå, kunne det måske have forhindret, at borgeren endte med at miste muligheden for at få tilskud.

Borgeren havde søgt om tilskud til to projekter om udskiftning af henholdsvis facadevinduer og yderdøre. I forbindelse med partshøring sendte Energistyrelsen borgeren et brev med filnavnet ”Partshøring (…)”, hvor der stod, at Energistyrelsen forventede at give afslag på ansøgningen om tilskud til udskiftning af yderdøre. Et vedlagt brev med filnavnet ”Tilsagnsbrev (…)”, der blev betegnet som et afgørelsesudkast, indeholdt både det påtænkte afslag og et påtænkt tilsagn om tilskud til udskiftning af facadevinduer.

Det vedlagte brev var formuleret i samme form som en endelig afgørelse, men forsynet med et vandmærke med teksten ”UDKAST” på tværs af alle siderne. Der stod blandt andet følgende:

”Energistyrelsen har behandlet din ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen. Vi kan meddele dig, at du har fået delvis tilsagn om tilskud (…). Tilskuddet udgør i alt kr. 37.530,00 (…). Tilsagnet er gældende 2 år fra i dag. (…) Energistyrelsen meddeler afslag på den del af din ansøgning, som vedrører udskiftning af yderdøre.”

Få dage efter at have modtaget brevene indgik borgeren en aftale med en tømrervirksomhed om udskiftning af vinduerne. Nogle måneder senere afslog Energistyrelsen at udbetale tilskuddet, fordi det er en betingelse for at få tilskud, at arbejdet ikke er iværksat, før styrelsen har truffet endelig afgørelse.

Ombudsmanden er enig med Energistyrelsen i, at det vedlagte tilsagnsbrev ikke var en afgørelse. Ombudsmanden mener dog også, at materialet, som styrelsen sendte til borgeren, samlet set var uhensigtsmæssigt udformet. Han peger på, at myndighederne bør sikre sig, at deres henvendelser til borgerne ikke kan give anledning til unødige misforståelser.

”Myndighederne skal formulere sig klart og enkelt, når de kommunikerer med borgerne. Breve skal være overskuelige og tydeligt angive, hvad borgeren skal – og eventuelt ikke skal – gøre. Det gælder ikke mindst i et tilfælde som dette, hvor en misforståelse kan betyde, at borgeren mister muligheden for tilskud,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Energistyrelsen har på baggrund af sagen ændret styrelsens kommunikation til borgerne ved partshøring over ansøgninger til Bygningspuljen. Styrelsen fremhæver nu i starten af sine partshøringsbreve, at der endnu ikke er truffet afgørelse. Styrelsen understreger også, hvilke dele af ansøgningen partshøringsbrevene handler om.

Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Regioner informerer ikke længere forældre om behandling af deres børn gennem breve til børnene8.2.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Når Region Sjælland og Region Hovedstaden skriver til forældre om sundhedsbehandling af deres børn, vil regionerne fremover sende brevene med de informationer, som forældrene har krav på, direkte til forældrene i stedet for til børnene. Det oplyser begge regioner til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kritiserede sidste år, at breve til forældre om behandling af børn med potentielt set alvorlige helbredsmæssige oplysninger blev sendt til børnene. Det tilsidesatte forældrenes ret til at blive informeret og var efter ombudsmandens opfattelse i strid med reglerne i sundhedsloven og forældreansvarsloven. På baggrund af ombudsmandens undersøgelse af sagen udvikler regionerne nye digitale løsninger. For børn under 15 år har Region Hovedstaden implementeret en løsning, hvorefter breve, der er tiltænkt forældrene, sendes direkte til forældrene, i stedet for at blive sendt til barnet. En tilsvarende løsning forventes implementeret i Region Sjælland i uge 9. ”Når regionerne sender breve, som

I 2023 kommer Ombudsmandens Børnekontor på tilsynsbesøg i psykiatrien26.1.2023 09:00:00 CET | Pressemeddelelse

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose kan være særligt sårbare. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har behov for døgnindlæggelse i psykiatrien. Samtidig er der mulighed for at anvende forskellige former for tvang over for børn og unge i psykiatrien. Ombudsmandens Børnekontor vil derfor i 2023 besøge psykiatriske afdelinger, hvor børn og unge er indlagt. Under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling kan der være tale om at anvende forskellige former for tvang, bl.a. tvangsfiksering og fastholdelse. Der er samtidig fastsat nærmere regler for brugen heraf. Det drejer sig f.eks. om, hvem der kan beslutte at anvende tvang, at tvangsanvendelsen skal være så kortvarig som mulig, og at barnet eller den unge skal tilbydes en samtale, når tvangsanvendelsen er ophørt. ”Det er vigtigt at have fokus på børn og unges rettigheder, når de er indlagt på de psykiatriske afdelinger. Ikke mindst i situationer, hvor tvang og andre former for indgreb kommer i brug. Vi har derfor i 2023 valgt psyk

Direktoratet for Kriminalforsorgen bør sikre indsattes ret til tandlægebehandling25.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmanden har i forlængelse af tilsynsbesøg i to fængsler i 2021 undersøgt indsattes ret til tandlægebistand i fængsler og arresthuse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forbindelse med undersøgelsen redegjort for de gældende regler på området. På baggrund af de oplysninger, som ombudsmanden har modtaget i forbindelse med sin undersøgelse om praksis og lokale skriftlige retningslinjer i de to fængsler, hvor ombudsmanden var på tilsynsbesøg, er det ombudsmandens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt indsatte i alle tilfælde modtager den tandlægebehandling, de har krav på. Det gælder bl.a. med hensyn til administrationen af reglerne om indsattes egne og kriminalforsorgens betalingsmuligheder. Desuden står det f.eks. ikke ombudsmanden klart, i hvilket omfang de indsatte i praksis har mulighed for at blive tilset af en tandlæge med henblik på at få vurderet behovet for tandbehandling. Ombudsmanden har derfor henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at tydeliggøre

Ombudsmanden undersøger transporten af indsatte under kriminalforsorgen24.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet vil i 2023 have særligt fokus på kriminalforsorgens transport af indsatte mellem kriminalforsorgens institutioner og i forbindelse med retsmøder mv. Der er for nylig sket en ændret organisering af opgavevaretagelsen på transportområdet, så transporterne i dag i vidt omfang foretages af kriminalforsorgen, og der er blevet etableret en særskilt uddannelse som transportbetjent. Ved en lovændring i 2022 har de ansatte i kriminalforsorgen desuden fået udvidet adgangen til at anvende håndjern eller håndjernstransportbælte over for de indsatte i forbindelse med transport. Samtidig er dokumentationskrav og klageadgang i en række tilfælde blevet fjernet. Ombudsmanden vil på tilsynene blandt andet se på den praktiske gennemførelse af transporterne, anvendelsen af håndjern og andre sikrings- og magtmidler samt informationen mv. til de indsatte og sikkerhedsvurderingen af dem. Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder

Skattestyrelsen giver borgerne god vejledning på Facebook20.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Borgerne får generelt hurtige og ordentlige svar, når de skriver til Skattestyrelsen via Facebook. Det konkluderer ombudsmanden på baggrund af en undersøgelse af Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil. Undersøgelsen bygger på en gennemgang af de i alt 2.024 opslag med spørgsmål fra borgere, svar fra styrelsen og kommentarer mv., der var på profilen i april 2022. ”Min undersøgelse viser generelt, at styrelsen svarer på det, som borgerne har spurgt om, og at det sker både hurtigt og på imødekommende måde,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Ombudsmanden har dog også gjort sig nogle betragtninger om styrelsens formuleringer i vejledningen på Facebook-profilen, som han anbefaler, at styrelsen kan lade indgå i sine videre overvejelser. Skattestyrelsens dialog med borgerne på Facebook har et vejledende formål, og styrelsen behandler ikke konkrete sager via sin åbne Facebook-profil. Ombudsmanden har dog i nogle tilfælde fundet svar, der er formuleret på en måd

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum