Folketingets Ombudsmand

Breve om Bygningspuljen var uhensigtsmæssigt udformet

Del

Hvis Energistyrelsens breve til en borger, der havde søgt om tilskud fra Bygningspuljen, havde været udformet på en måde, der var nemmere at forstå, kunne det måske have forhindret, at borgeren endte med at miste muligheden for at få tilskud.

Borgeren havde søgt om tilskud til to projekter om udskiftning af henholdsvis facadevinduer og yderdøre. I forbindelse med partshøring sendte Energistyrelsen borgeren et brev med filnavnet ”Partshøring (…)”, hvor der stod, at Energistyrelsen forventede at give afslag på ansøgningen om tilskud til udskiftning af yderdøre. Et vedlagt brev med filnavnet ”Tilsagnsbrev (…)”, der blev betegnet som et afgørelsesudkast, indeholdt både det påtænkte afslag og et påtænkt tilsagn om tilskud til udskiftning af facadevinduer.

Det vedlagte brev var formuleret i samme form som en endelig afgørelse, men forsynet med et vandmærke med teksten ”UDKAST” på tværs af alle siderne. Der stod blandt andet følgende:

”Energistyrelsen har behandlet din ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen. Vi kan meddele dig, at du har fået delvis tilsagn om tilskud (…). Tilskuddet udgør i alt kr. 37.530,00 (…). Tilsagnet er gældende 2 år fra i dag. (…) Energistyrelsen meddeler afslag på den del af din ansøgning, som vedrører udskiftning af yderdøre.”

Få dage efter at have modtaget brevene indgik borgeren en aftale med en tømrervirksomhed om udskiftning af vinduerne. Nogle måneder senere afslog Energistyrelsen at udbetale tilskuddet, fordi det er en betingelse for at få tilskud, at arbejdet ikke er iværksat, før styrelsen har truffet endelig afgørelse.

Ombudsmanden er enig med Energistyrelsen i, at det vedlagte tilsagnsbrev ikke var en afgørelse. Ombudsmanden mener dog også, at materialet, som styrelsen sendte til borgeren, samlet set var uhensigtsmæssigt udformet. Han peger på, at myndighederne bør sikre sig, at deres henvendelser til borgerne ikke kan give anledning til unødige misforståelser.

”Myndighederne skal formulere sig klart og enkelt, når de kommunikerer med borgerne. Breve skal være overskuelige og tydeligt angive, hvad borgeren skal – og eventuelt ikke skal – gøre. Det gælder ikke mindst i et tilfælde som dette, hvor en misforståelse kan betyde, at borgeren mister muligheden for tilskud,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Energistyrelsen har på baggrund af sagen ændret styrelsens kommunikation til borgerne ved partshøring over ansøgninger til Bygningspuljen. Styrelsen fremhæver nu i starten af sine partshøringsbreve, at der endnu ikke er truffet afgørelse. Styrelsen understreger også, hvilke dele af ansøgningen partshøringsbrevene handler om.

Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad fremmet inddrivelse af børne- og underholdsbidrag hos skyldnere i udlandet21.3.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Sidste år klagede en kvinde til ombudsmanden over, at Gældsstyrelsen ikke inddrev de forhøjede børnebidrag, som hendes tidligere ægtefælle – der var bosat i Grønland – skulle betale til deres fælles barn. Sagen fik ombudsmanden til at indlede en undersøgelse af Gældsstyrelsens arbejde med at inddrive danske gældsfordringer i udlandet. Undersøgelsen viser, at styrelsen først i 2022 igen som led i inddrivelsen har anmodet udenlandske myndigheder om bistand til inddrivelse af børne- og underholdsbidrag fra skyldnere bosiddende i udlandet, og at inddrivelsesopgaven ikke har været prioriteret. Det gælder både de såkaldt forskudsvis udlagte bidrag, hvor pengene bliver udlagt af det offentlige, og de ikke forskudsvis udlagte, som først kommer til udbetaling, når Gældsstyrelsen har inddraget det skyldige beløb hos bidragsyderen. ”Inddrivelsen af børne- og underholdsbidrag har stor betydning for den økonomiske ramme i mange hjem. Det er derfor kritisabelt, at styrelsen i knap fem år generelt ik

Myndigheder skal sikre, at breve til borgerne dateres korrekt14.3.2023 12:45:00 CET | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har den seneste tid behandlet flere sager, der har haft det fællestræk, at de handlede om dokumenter, der havde fået forkerte datoangivelser. Enten på grund af it-fejl eller menneskelige fejl eller begge dele. Det får ombudsmanden til at understrege, at myndighederne skal sikre korrekt datering af deres breve. Det er afgørende for borgernes rettigheder blandt andet i forhold til høringsfrister, klagefrister og andre tidsfrister. ”Jeg ser desværre løbende sager, hvor dokumenter af den ene eller anden grund har fået forkerte datoangivelser. Jeg minder derfor myndighederne om, at de skal sikre, at deres it-systemer og sagsbehandlingsrutiner understøtter korrekt datering af afgørelser og andre breve, så borgernes rettigheder bliver overholdt”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. De konkrete sager I forbindelse med behandlingen af en klagesag blev ombudsmanden opmærksom på, at datoen i Energistyrelsens partshøringsbreve ændrede sig til den aktuelle dato ved

Vigtigt, at myndigheders vejledning ikke kan opfattes som afgørelser eller bindende tilsagn13.3.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En borger klagede til ombudsmanden over, at Vordingborg Kommune havde nedlagt et forbud mod, at han kunne opføre en kvist på sit hus. Borgeren mente, at en sagsbehandler i kommunen under en telefonsamtale tidligere i forløbet havde givet ham et bindende tilsagn om, at han kunne få en byggetilladelse til kvisten. Sagsbehandleren havde under samtalen oplyst bl.a., at den ansøgte kvist umiddelbart kunne godkendes i sagsbehandlerens afdeling, hvis borgeren tilrettede sin ansøgning på en nærmere bestemt måde. Ombudsmanden kunne ikke kritisere kommunens vurdering af, at der ikke under vejledningssamtalen blev givet husejeren et bindende tilsagn om byggetilladelse til kvisten. Han kunne derfor heller ikke kritisere kommunens forbud mod kvisten. Men sagen illustrerer, at det er vigtigt, at myndigheder er opmærksomme på at sikre, at deres vejledning bliver givet på en måde, så borgerne ikke fejlagtigt opfatter myndighedens udtalelser som afgørelser eller et bindende tilsagn, som de kan støtte r

Udtalelse om borgeres muligheder for frivillig indbetaling til Gældsstyrelsen10.3.2023 10:30:00 CET | Pressemeddelelse

Der har i pressen været omtale af borgere, der ikke har kunnet betale deres gæld til det offentlige, selv om de prøvede på det. Ombudsmanden har også modtaget klager fra borgere, der har fået deres frivillige indbetalinger til Gældsstyrelsen retur. Dette fik ombudsmanden til af egen drift at indlede en undersøgelse af Gældsstyrelsens behandling af borgere, der ikke gives mulighed for at afvikle deres gæld til det offentlige. Ombudsmandens undersøgelse har vist, at Gældsstyrelsen har en fejlramt gældsmasse, der den 31. november 2022 bestod af cirka 15 millioner fordringer til en samlet nominel værdi på omkring 40 milliarder kroner. Oprydningen i denne gældsmasse er en stor opgave, der har medført, at borgere må vente længe på at blive gældfrie i forhold til det offentlige. I mellemtiden står de registreret som skyldnere i det offentlige system med de konsekvenser, det måtte have for dem. Ifølge dagspressen har borgere på grund af relativt små udeståender haft problemer med at optage lån

Arresthuse skal sikre de indsatte adgang til toiletbesøg – også om natten9.3.2023 14:00:00 CET | Pressemeddelelse

De indsatte i arresthusene skal kunne regne med, at de kan komme på toilettet, også om natten, så de f.eks. ikke behøver at bruge urinkolber i deres celler. Det påpeger Folketingets Ombudsmand over for kriminalforsorgen på baggrund af tilsynsbesøg i fem arresthuse i Midt- og Nordjylland. På tilsynsbesøgene talte medarbejdere hos ombudsmanden med indsatte i arresthusene. Flere steder fortalte de indsatte, at der var lang ventetid, hvis man tilkaldte en fængselsbetjent for at komme på toilettet, bl.a. om natten. Nogle havde uopfordret fået udleveret urinkolber, og flere af de indsatte havde indtryk af, at de ikke skulle tilkalde personalet om natten, da det var ubelejligt, fordi der var sparsom bemanding, og personalet skulle sove. ”Indsatte har ret til at komme på toilettet, når de har brug for det. Det kan opleves som ydmygende at blive henvist til f.eks. at bruge urinkolber. Kriminalforsorgen skal derfor sikre, at de indsatte kan komme på toilettet, når de har brug for det”, siger Fol

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum