Globenewswire

Blue Vision

Del

Blue Vision A/S præciserer og informerer

Dato: 8. marts 2021 
Årets meddelelse nr.: 5


Som det fremgår af Blue Vision A/S selskabsmeddelelse senest nr. 4 af den  5. marts  2021, har Ledelsen foretaget egen undersøgelse af det, siden Heartcare transaktionen, passerede.

Dette giver anledning til følgende præciseringer i forhold til tidligere markedsmeddelelser:

Det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 2, af den 21. februar 2020, at Erhvervsstyrelsen havde truffet afgørelse om administrativt at tilbageføre registreringen af en kapitalnedsættelse foretaget den 29. oktober 2019, samt at Blue Vision A/S ville indbringe Erhvervsstyrelsens afgørelse til Erhvervsankenævnet. Der gives i denne forbindelse oplysning om, at Erhvervsstyrelsens afgørelse ikke blev indbragt for, og ej hellere vil blive indbragt for Erhvervsankenævnet.

Det kan for god ordens skyld tilføjes, at den pågældende kapitalnedsættelse blev endeligt gennemført den 3. marts 2021 jf. selskabsmeddelelse nr. 3.

Som oplyst, blev Erhvervsstyrelsens afgørelse truffet som følge af et anmeldt krav. Forholdet er siden blevet mindeligt løst.

Det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 5 af den 21. april 2020, at forhandlinger for så vidt angår køb af to selskaber er udsat. I tråd med det, som ledelsen oplyste på generalforsamlingen den 31. december 2020, præciseres det, at Blue Vision A/S ikke længere ønsker og/eller forventer at gennemføre køb af de pågældende virksomheder.

Det fremgår af Blue Vision A/S halvårsrapport offentliggjort den 24. august 2020, at Blue Vision A/S "har modtaget opbakning fra en række aktionærer således, at selskabet vil kunne dække samtlige forventede driftsomkostninger frem til førtidsindfrielsen er gennemført".

Ledelsen har ikke fundet og/eller modtaget dokumentation for den omtalte opbakning, ligesom det forekommer, at den daværende direktion har undladt at give hele eller i hvert fald dele af bestyrelsen behørig orientering herom.

Det fremgår af Blue Vision A/S’ indkaldelse til generalforsamling, jf. selskabsmeddelelse nr. 10. af den 9. december 2020 punkt 7, at generalforsamlingen skulle tage stilling til godkendelse af en kompensationsaftale. 

Ledelsen finder det behørigt at give orientering om - og som det i øvrigt også fremgik på generalforsamlingen afholdt den 31. december 2020  - at der reelt ikke kunne tages stilling til det foreliggende, idet kompensationsaftalen var udløbet forud for afholdelsen af generalforsamlingen, og idet modparterne ikke ville vedstå det, de tidligere havde anerkendt. Herved imødegås ligeledes Blue Vision A/S’ selskabsmeddelelse nr. 8 af den 3. juni 2020, hvori der gives orientering om kompensationsaftalen.

Det fremgår af Blue Vision A/S’ selskabsmeddelelse nr. 13, af den 31. december 2020, at bestyrelsen i Blue Vision A/S besluttede at indstille driften i det 100 % ejede datterselskab Heartcare ApS og Heartcare’s datterselskaber, Contra A/S og Aktiv Integration ApS.  Det præciseres, at det ikke er Blue Vision A/S som sådan, der traf den beslutning, idet en sådan alene kan tages af ledelsen i de pågældende selskaber. 

Det kan i øvrigt oplyses, at de føromtalte selskaber er under tvangsopløsning.

Der fremgår af selskabsmeddelelse nr. 2 af den 4, januar 2021 en betalingsforlængelse af et tilgodehavende. Det suppleres hermed, at selskabets direktør har særinteresse i tilgodehavendet,  og derfor ikke vil - eller i øvrigt har deltaget i - beslutninger desangående.

Blue Vision A/S mener med nærværende præciseringer og informationer, at have imødekommet eventuelle unøjagtigheder i selskabets kommunikation til markedet. 

De omtalte forhold har ingen regnskabsmæssig påvirkning.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

BestyrelsenInformation om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK