Globenewswire

Blue Vision

Del

Blue Vision A/S konkretiserer krav som følge af Heartcare transaktionen

Dato: 5. marts 2021 
Årets meddelelse nr.: 4

Af Blue Vision A/S’ selskabsmeddelelse nr. 2 af den 4. januar 2021 fremgår det, at Blue Vision A/S har fremsat et foreløbigt erstatningskrav mod de tidligere ejere af Heartcare ApS. 

Ledelsen har indledningsvist foretaget en egen undersøgelse af det passerede, og har herunder afdækket forhold af sådan karakter, at dette har foranlediget antagelsen af ekstern og uvildig advokat, med henblik på yderligere vurdering og håndtering af et eventuelt videre forløb. Det er et komplekst sagsforløb med mange aktører med kun delvist sammenfaldende interesser, hvorfor det har været væsentligt at få en vurdering udefra af en advokat, som ikke tidligere har repræsenteret nogle af parterne.

Ledelsen kan på denne baggrund give oplysning om, at Blue Vision A/S i dag har konkretiseret sit krav overfor de tidligere ejere af Heartcare ApS, samt tillige rejst krav mod selskabets tidligere bestyrelsesformand Nicolai Dines Kærgaard og selskabets tidligere direktør Peter Hauge Jensen, som vurderes at bære et selvstændigt ansvar for de tab Blue Vision A/S har lidt ved erhvervelsen af Heartcare ApS. Heartcare ApS vurderes i øvrigt til at have været nødlidende allerede inden overdragelsen var endeligt gennemført.

Erstatningskravet skal blandt andet ses i sammenhæng med tabshensættelser, foretaget i forbindelse med halvårsregnskabet offentliggjort den 24. august 2020 samt yderligere tabshensættelser som oplyst om i Blue Vision A/S’ selskabsmeddelelse nr. 13. af den 31. december 2020.

Erstatningskravet samt tabshensættelsernes fulde balancepåvirkninger vil blive konkretiserede og offentliggjort i forbindelse med Blue Vision A/S’ årsrapport for 2020.

Ledelsen arbejder fokuseret, og under behørig iagttagelse af de indbyggede tidsmæssige hensyn, på at adressere, og i det omfang det er muligt, at isolere tabene. Bestræbelserne skal ligeledes ses i lyset af en fremadrettet strategiplanlægning for Selskabet.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

Bestyrelsen


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK