Årets naturpriser på 300.000 kr er uddelt ved arrangement i Arboretet i Hørsholm

Del
Årets ildsjæl 2022 Fiskemester Søren Larsen
Årets ildsjæl 2022 Fiskemester Søren Larsen

15. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

Fondens Naturpris 2022 på 200.000 kr gives til godsejer Ivan Reedtz-Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur på Præstø Fed og nærliggende lokaliteter.

Fondens Ildsjælpris 2022 på 100.000 kr. gives til fiskemester Søren Larsen, Skjern, for hans langvarige og vedholdende indsats for at bevare den danske vildlaks. 


Naturprisen

Ivan Reedtz-Thott har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe udstrakte dynamiske naturforhold på Præstø Fed.

Ivan Reedtz-Thott har igangsat en af de største private helårsgræsningsaktiviteter, der tilgodeser en lang række lysåbne naturtyper, der mange steder i landet er i tilbagegang på grund af tilgroning og (tidligere) opdyrkning. Trods en væsentlig tilbagegang af insekter fra området efter tidligere opdyrkninger og tilplantninger, vil den igangsatte naturforvaltning tillige tilgodese en række fåtallige og sjældne plantearter og insekter, samt et stort antal krybdyr og padder.  

En del af hans ejendom er indrettet som en højprofileret campingplads med feriehuse og andre faciliteter, og Ivan Reedtz-Thott vil aktivt formidle naturprojekterne og naturværdierne for de mange gæster i området. 

Hele området er Natura 2000-beskyttet og en væsentlig del tillige beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. De naturforbedrende tiltag understøtter dermed såvel internationale som nationale bestræbelser på at forbedre naturen, og tiltagene vil være beskyttet af lovgivningen fremover.


Ildsjælprisen

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris 2022, fiskemester Søren Larsen, har over en periode på 40 år arbejdet målrettet for at redde den oprindelige danske atlanterhavslaks. Fra at være betragtet som uddød i Danmark findes den oprindelige danske atlanterhavslaks nu i otte vandløb i Danmark, med Skjern Å som den vigtigste lokalitet.

I 1980-1981 tog Søren Larsen initiativ til undersøgelsen ”Vildfiskene i Skjern Å Systemet”. Det var her man fandt lakseyngel i Karstoft Å (tilløb til Skjern å), hvor man ellers havde erklæret laksen for uddød i Danmark.  

Fra 1982 initiativtager til projektet Red Skjern Å Laksen, med indfangning af moderfisk af laks i Karstoft Å. Et omfattende pionerarbejde, der i vid udstrækning var baseret på frivilligt arbejde, som Søren Larsen motiverede og inspirerede til.  

Søren Larsen har bidraget til at etablere et miljø af ressourcepersoner, forskere, frivillige og myndigheder i et fælles samarbejde omkring laksebeskyttelsen.  Hans vedholdne arbejde med at bevare laksen har dermed haft en stor indflydelse på hele vores forståelse af vandløbsmiljø og vandløbsbeskyttelse. 

Søren Larsen arbejder som fiskemester i Danmarks Center for Vildlaks, i Skjern (vildlaks.dk).

Præstø Fed

Præstø Fed er et stort, dynamisk kystlandskab med flyvesandsaflejringer og strandvolde, og som i gamle dage var et stort græsningslandskab. En stor del af Feddet blev op igennem 1800- og 1900-tallet opdyrket og tilplantet. 

Præstø Fed rummer store hedeflader med enebær, revling og hedelyng samt klitter med sjælden og sårbar flora. Området er en af de vigtigste lokaliteter for dagsommerfugle på Sjælland og indeholder også andre sjældne insekter.

Området huser en sjælden klitflora med bl.a. blåtoppet kohvede, dueskabiose, liden tusindgylden og soløje alant. Af insekter kan nævnes brunlig perlemorsommerfugl, sandrandøje og dukatsommerfugl, derudover sårbare og sjældne insekter. Af krybdyr og padder kan nævnes hugorm, som her har en af sine allersidste sydsjællandske forekomster på Feddet. Men også stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, skrubtudse, lille vandsalamander, grøn frø, snog, skovfirben og stålorm. Derudover er der et meget rigt fugleliv. 

Den danske atlanterhavslaks

Fra at være betragtet som uddød i Danmark findes den oprindelige danske atlanterhavslaks nu i otte vandløb i Danmark, med Skjern Å som den vigtigste lokalitet. I 2002 fik Skjern Å sine slyngninger tilbage, og der blev efterfølgende lagt et stort arbejde i at forbedre gydeforholdene for laksen. Det har resulteret i, at laksebestanden er firedoblet fra lidt under 1.000 gydemodne laks i 2004 til ca. 4.000 i dag. 

Allerede i 1100-tallet var laksen en attraktiv og værdifuld fangstfisk. Dengang var det alene kongen og dem, han delte fiskeretten med, der havde adgang til at fange laks. Op igennem 1900-tallet var laksefiskeriet stadig blomstrende, men overfiskning, udretning af åer, forurening, afvanding og opstemninger reducerede laksebestandene så voldsomt, at man i starten af 1990erne betragtede den danske laks som uddød.   

Laksen er en stærk indikator på et velfungerende vandmiljø, og det målrettede arbejde med at bevare laksebestandene har i meget høj grad bidraget til at sætte et bredt og stærkt fokus på genopretningen af de danske åer og deres betydning som levesteder for en meget lang række af hårdt pressede organismer. 

Gennem arbejdet med den danske laksebestand er der endvidere kommet væsentlig større fokus på konsekvenserne ved den kommercielle lakseopdræt, der på flere måder truer den oprindelige danske lakseart. 

15. Juni Fondens to naturpriser

Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre). 

Ildsjælprisen gives til personer, institutioner eller foreninger, der gennem deres særlige indsats for dansk natur i organisationer, medier, fora og råd eller i naturområder med succes har skabt positive forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen. 

Naturpriserne uddeles på baggrund af indstillinger.

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden, der er stiftet af det naturinteresserede ægtepar, Valdemar og Lise Kähler, bidrager til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske biodiversitet. 

Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte personer eller grupper af personer, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig og ekstra indsats for naturen til stor inspiration for andre. 

Se mere om 15. Juni Fonden her: https://www.15junifonden.dk/

Kontakter

Billeder

Årets ildsjæl 2022 Fiskemester Søren Larsen
Årets ildsjæl 2022 Fiskemester Søren Larsen
Download
Præstø Fed
Præstø Fed
Download
Årets ildsjæl 2022 Fiskemester Søren Larsen
Årets ildsjæl 2022 Fiskemester Søren Larsen
Download
Præstø Fed
Præstø Fed
Download
Præstø Fed
Præstø Fed
Download

Information om 15. Juni Fonden

15. Juni Fonden
Arboretvej 2
2970 Hørsholm

http://Arboretvej 2
Almennyttig Fond.

Følg pressemeddelelser fra 15. Juni Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra 15. Juni Fonden

Pressemeddelelse vedr. uddeling af 15. Juni Fondens naturpriser på Naturmødet i Hirtshals den 28. og 29. maj 202129.5.2021 13:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Årets naturpriser på 300.000 kr uddelt på Naturmødet 15. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt på Naturmødet for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet. Fondens Naturpris på 200.000 kr gives til Martin Sandager, Grindsted, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted. Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gives til Biologisk Forening for Nordvestjylland, der gennem 50 år har gjort en meget stor indsats for at indsamle viden om naturen i Nordvestjylland, udbrede kendskabet til naturen samt bidrage aktivt til naturbeskyttelse. Naturprisen Martin Sandager har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose, med værdifuld og sjældne planter og sommerfugle. Han har stor fokus på de særlige naturværdier i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter, i samråd med Vejen Kommune og m

Håndsrækning på 5 mio. kr. til danske billedkunstnerne19.5.2020 13:51:19 CEST | Pressemeddelelse

Konsekvenserne af COVID 19-pandemien er mange. Også på kunstens område. De rammer både den enkelte kunstner, de kulturelle institutioner som gallerier og kunstmuseer og i sidste ende publikum, der ikke får nye tilbud i en længere periode. De vedtagne hjælpepakker vil hjælpe en række billedkunstnere og museer, men både på mellemlangt og langt sigt forventes det, at feltet vil være stærkt udfordret og stå i en meget vanskelig økonomisk situation, hvor det vil tage lang tid, før kunstmarkedet igen normaliseres. Blandt de hårdest ramte er de enkelte billedkunstnere, der ikke får nogen regulær indkomst og heller ikke let kan ernære sig ved andre aktiviteter, som det ellers er almindeligt blandt kunstnere. 15. Juni Fonden har derfor netop besluttet en særlig indsats. Pulje til indkøb af dansk samtidskunst til kunstmuseer Der oprettes en pulje på 3,5 mio. kr., der skal udloddes til anerkendte/statslige og statsanerkendte danske kunstmuseer til indkøb af dansk samtidskunst. Gennem denne pulje