Fondenes Videnscenter

27,1 milliarder fra fondene til almennyttige formål i 2022

Del

Efter en vækst på mere end 6 mia. kr. i danske fondes almennyttige bevillinger fra 2020 til 2021, er der sket en yderligere vækst på 1,7 mia. kr. i disse bevillinger fra 2021-2022. De samlede bevillinger steg dog med 6,5 mia. kr. inklusive en markant stigning i ikke-almennyttige bevillinger. Væksten i de almennyttige bevillinger har længe været stigende, mens de ikke-almennyttige bevillinger først er vokset markant i 2022 på grund af få, ekstraordinært store bevillinger.

Vækst i de almennyttige bevillinger igen i 2022
En ny analyse fra Fondenes Videnscenter viser, at danske fonde i 2022 bevilgede 32,4 mia. kr. Det er en stigning på 6,5 mia. kr. fra 2021 og 15,4 mia. kr. mere end i 2018.

Fondenes støtte til samfundsgavnlige projekter fortsatte med at vokse i 2022. Væksten i almennyttige bevillinger var 1,7 mia. kr., mens ikke-almennyttige bevillinger steg fra 627 mio. kr. i 2021 til 5,3 mia. kr. i 2022.

Udviklingen i årets bevillingstal understreger, at det er vigtigt at forholde sig til, at fondsstatistikken indeholder både almennyttige og ikke-almennyttige bevillinger.

Fondenes Videnscenters direktør Hanne Elisabeth Rasmussen udtaler:

”Når vi kigger på fondenes bevillinger for 2022, ser vi, at der er en flot stigning i de almennyttige bevillinger igen i 2022. Det er en udvikling, vi har set over flere år. Nu ser vi også en meget stor stigning i de ikke-almennyttige uddelinger i 2022. Om det er særligt for 2022, eller en ny tendens, kan vi først afgøre, når og hvis de ikke-almennyttige bevillinger har været på et lignende niveau i nogle år.”

Mange færre små fonde uddelte i 2022
I 2022 var der 900 færre fonde, der uddelte penge sammenlignet med året før. Faldet er næsten udelukkende sket blandt fonde, der uddelte op til 1 mio. kr. om året. Det kan være et udtryk for, at flere af de små fonde ikke har penge at uddele hvert år, men uddeler med års mellemrum. Det kan også skyldes, at flere fonde opløses pga. for svag økonomi til at kunne uddele til sit formål. 

Rekord i antal fonde, der uddeler over ½ mia. kr. om året
Til gengæld har antallet af fonde, der uddeler over en halv mia. kr. om året, for første gang i fondsstatistikkens historie, rundet 10 fonde. Heraf uddelte fem fonde hver især mere end 1 mia. kr.

Ændringer i fondsstatistikkens opgørelsesmetode giver store udsving i årets bevillingsanalyse
Analysen viser også fordelingen af bevillingerne til de forskellige formål. Her ser man store udsving i bevillingerne til enkelte uddelingsformål sammenlignet med tidligere år.

Disse udsving skyldes dog hovedsagelig, at videnskabelige formål er udgået som selvstændigt formål hos Danmarks Statistik, og bevillinger, der tidligere lå her, er nu - så vidt muligt - talt med under det formål, forskningen vedrører. F.eks. er forskning i sundhed, der tidligere lå under videnskabelige formål, nu talt med under sundhedsformål. Det kan altså være svært at sammenligne tallene med tidligere års bevillingstal.

Alligevel ser Fondenes Videnscenter positivt på den ændrede opgørelsesmetode:

"Ændringerne i kategoriseringen af fondenes bevillinger har uden tvivl skabt nogle udfordringer i tolkningen af årets data. Det er samtidig vigtigt at anerkende, at selvom denne ændring komplicerer den direkte sammenligning med tidligere år, så forventer vi, at den nye metode fremadrettet vil give et mere retvisende billede af, hvilke formål fondenes bevillinger bidrager til i samfundet,” udtaler Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videnscenter. 

Ekstraordinært mange bevillinger til kategorien ”Andre formål”
Ændringerne betyder også, at det formål, som i 2022 modtog flest fondsmidler, var ”Andre formål”. ”Andre formål” modtog 8,1 mia. kr.

“Andre formål” er vokset med nedlæggelsen af “Videnskabelige formål” som selvstændigt formål, fordi bl.a. grundforskning nu lægges under “Andre formål”. Kategorien dækker således bl.a. over 2,3 mia. kr. til forskning og 5 mia. kr. til ikke-almennyttige formål.

Kategorien indeholder desuden bevillinger, der ikke kan placeres under de øvrige formål i fondsstatistikken, samt de fleste ikke-almennyttige bevillinger.

Færre fondsmidler til forskning i 2022
I 2022 så vi for første gang et fald i de bevilgede midler til forskning, der tidligere var samlet under videnskabelige formål. På tværs af de forskellige uddelingsformål gik der 11,6 mia. kr. til forskning i 2022, hvilket er et fald fra 12,2 mia. kr. i 2021.

Muligvis flere midler til nonprofitorganisationer

Tallene i årets analyse viser, at der skete en markant stigning i bevilgede midler til nonprofitorganisationer, der steg til 8,7 mia. kr. i 2022 fra 5,1 mia. kr. i 2021. Her kan en stor del af ændringen dog også tilskrives ændringer i Danmarks Statistiks indsamling data, idet fondene nu også, i modsætning til tidligere, indberetter typen af bevillingsmodtagere for bevillinger med internationale humanitære formål, som typisk går til nonprofitorganisationer.

”Når man ser på årets bevillingsanalyse, er der interessante bevægelser, som det bliver spændende at følge i de kommende år. Det gælder bl.a. antallet af uddelende fonde og udviklingen i forskningsmidlerne. Samtidig vil jeg opfordre til, at man er varsom med at drage alt for mange konklusioner på baggrund af årets bevillingstal. Man må forvente en større usikkerhed i tallene i år end normalt. Både fordi, at mange nye fonde skulle indrapportere for første gang i 2022, og fordi der er sket store ændringer i indberetningsskema og opgørelsesmetoder,” udtaler Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør for Fondenes Videnscenter.

Find den fulde analyse på Fondenes Videnscenters hjemmeside fondenesvidenscenter.dk eller hent den her.

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Fakta:

  • Hvert år udarbejder Fondenes Videnscenter en række analyser omhandlende fondenes bevillinger. Denne analyse dækker nøgletal for bevillingerne i 2022 på et overordnet niveau. Analysen baserer sig på de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik, rekvireret via særkørsler for Fondenes Videnscenter.

  • Antallet af fonde, der i 2023 har indberettet 2022-tallene til Danmarks Statistik, er steget fra 350 til 550. Derudover har der været ændringer i spørgeskemaet fra 2021 til 2022. Den største ændring er, at videnskabelige formål er udgået som selvstændigt hovedformål, og at forskning i stedet er fordelt på de støtteområder, forskningen vedrører.

  • Danske fonde bevilgede 32,4 mia. kr. i 2022. Heraf var 27,1 almennyttige og 5,3 ikke-almennyttige.

  • Almennyttige bevillinger er midler tildelt til projekter og indsatser, der kommer samfundet til gode. Dette omfatter f.eks. bevillinger til forskning, sociale formål, miljøbeskyttelse, uddannelse og kultur. Bevillinger til almennyttige formål er fradragsberettigede ifølge fondsbeskatningsloven.

  • Ikke-almennyttige bevillinger kan for eksempel være familielegater, investeringer i nært knyttede virksomheder eller andre former for individorienterede eller forretningsmæssige initiativer, som er rettet mod et formål, SKAT vurderer ikke er almennyttigt. Ikke-almennyttige bevillinger er ikke fradragsberettigede.

Følg pressemeddelelser fra Fondenes Videnscenter

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fondenes Videnscenter

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye