Egedal Kommune

Egedal Kommune indgår budgetaftale for 2024

Del

Byrådet i Egedal Kommune har med et meget bredt flertal indgået budgetaftale med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for velfærden i en tid med økonomiske udfordringer for kommunerne.

Rasmus Brask

20 ud af de 21 medlemmer af byrådet i Egedal Kommune står bag den budgetaftale for 2024, som blev indgået torsdag den 21. september 2023. Aftalepartierne tæller alle partier og liste i byrådet: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten Ny Egedal, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Den kommunale økonomi er i disse år udfordret af, at der aktuelt er en række større dagsordener, bl.a. klimaområdet og forsvaret, som lægger beslag på de offentlige midler. De seneste års økonomiaftaler har ikke tilført flere midler til kommunerne. Derimod er der en forventning om, at kommunerne tilpasser udgifterne til budgetrammerne. Årets budgetaftale skal ses i det lys.                                                                                                                

Borgmester Vicky Holst Rasmussen (S), udtaler: ”Jeg er meget stolt af, at det er lykkedes at få en bred aftale om budgettet. Det viser, at vi har et ansvarsbevidst byråd i Egedal Kommune. Vi har prioriteret det forebyggende arbejde for børn og unge og afsat flere midler til både dagtilbud og skoler. Herudover har vi afsat midler til alt fra kultur og fritid til cykelstier og velfærdsteknologi. Bl.a. styrker vi koblingen mellem skolerne og vores spændende kulturtilbud ved at afsætte 150.000 kr. årligt til en skoletjeneste ved Skenkelsø Mølle Museum. Også i dette budget har vi fokus på Egedal som arbejdsplads, og vi vil fortsat arbejde for erhvervslivet.

Egedal Kommune har modtaget mere end 100 høringssvar i forbindelse med budgettet. Det har gjort indtryk på borgmesteren: ”Jeg vil gerne takke borgerne for de mange relevante bidrag i forbindelse med høringen. Det har været en fornøjelse at opleve så stort engagement, og det har givet mange nyttige input til budgettet.”

Formelt skal budgettet vedtages endeligt ved 2. behandling i byrådet den 11. oktober.

Nedenfor, de enkelte partiers kommentarer til budgettet:

Henriette Thirup-Bielefeldt, Socialdemokratiet, udtaler:

”Vi har besluttet at prioritere daginstitutionernes legepladser. Der afsættes en samlet pulje på 3,25 mio. kr., som udmøntes i 2024 og 2025.

Alle børn og unge i Egedal har ret til trivsel, uddannelse og et trygt liv. For at understøtte tværfaglige indsatser, som skal hjælpe det enkelte barn og familie, har vi afsat 0,6 mio. kr. til at udvide indsatsen med forebyggelse på tværs af dagtilbud, skole og socialområdet.

Børn i skolen skal have trygge og lærende miljøer. Vi ønsker også, at alle børn skal på lejrskole i løbet af deres skoletid. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til en tre-dags lejrskole.

Vi afsætter endvidere 0,75 mio. kr. til at forbedre forholdene yderligere i Smørum Kulturhus.”

Rikke Mortensen, Det Radikale Venstre, udtaler:

”En god dagpleje eller daginstitution er en vigtig start på en tryg og god opvækst. Vi har afsat 3,6 mio. kr. til at sikre normeringer i dagtilbud. Fremover er der vuggestuenormering til og med den måned, barnet fylder tre år, og ikke som tidligere to år og ti måneder.

 Samarbejdet mellem almen- og socialområdet styrkes for at skabe yderligere tiltag til gavn for børn og forældre. Samarbejdet skal særligt omhandle dagtilbud, skole, socialområdet og PPR. I dette samarbejde ønskes inddragelse af frivillige og foreninger for at arbejde med helhedsorienterede indsatser for børn og familier. Der afsættes 0,2 mio. kr. til at understøtte opgaven i 2024.” 

Birgitte Neergaard-Kofod, Det Konservative Folkeparti, udtaler:

”Vores ældre medborgere skal sikres en tryg og værdig alderdom med indflydelse på egen hverdag. Vi vil have fokus på den gode ældrepleje og på at skabe trivsel i hverdagen. Her er et godt måltid mad vigtigt. Et sundt og velduftende måltid mad skaber appetit på livet, og det medvirker til at holde os raske. Derfor vil vi fortsat have fokus på kvalitet og på rammerne om måltiderne.

Velfærdsteknologien skal løfte fagligheden i et samarbejde mellem medarbejder og borger. Derfor fortsætter vi med den investering i velfærdsteknologiske løsninger på Sundheds- og Omsorgsområdet, som blev skudt i gang med skærmbesøg i hjemmeplejen i 2023. I 2024-27 afsættes der 1,05 mio. kr. til disse investeringer. Det er afgørende for os, at hensynet til den enkelte borgers oplevelse står centralt i arbejdet med velfærdsteknologi.

Vi vil fortsat prioritere at have unge medarbejdere på vores plejehjem. Ordningen har gennem de sidste to år skabt stor glæde for såvel de gamle som de unge. Der afsættes derfor permanent årligt 250.000 kr. til denne gode indsats.”

Ulrik John Nielsen, Lokallisten Ny Egedal, udtaler:

”Vi vil styrke inddragelsen af borgerne i udviklingen af kommunen. Vi afsætter derfor 500.000 kr. årligt i 2024 og 2025 for at understøtte gode lokale ideer. Kriterierne for udmøntning af borgerbudgettet vil blive genbesøgt, inden der åbnes for indmelding af ideer.

Vi har også afsat 2 mio. kr. ekstra til vores vedligeholdelsespulje, så vi fortsat kan passe på vores bygninger.

Cyklen er en klimavenlig transportform. Der er allerede afsat 10 mio.kr. til cykelstier i 2025-26, og vi træder nu op på den større klinge og afsætter yderligere 10 mio.kr. i 2026. Herudover afsætter vi i 2024 1,25 mio. kr. til tidlig opstart og forberedelse af kommende cykelsti-projekter, som besluttes i løbet 2024.”

Jens Skov, Socialistisk Folkeparti, udtaler:

”Vi ser frem til en national beslutning om, at klasseloftet sænkes til 26 elever for 0.-2. klasse med indfasning fra næste skoleår. Og vi prioriterer et endnu lavere klasseloft her i Egedal. Med virkning fra skoleåret 2024/2025 indfases et klasseloft på 25 elever for 0.-2. klasse. Indfasningen vil ske under den forudsætning, at den nationale beslutning om at sænke klasseloftet gennemføres. Der afsættes 333.000 kr. til dette i 2024, stigende til næsten 2,9 mio. kr. i 2027.

Vi har desuden en politisk ambition om at inddrage væsentlige lokale interessenter omkring skolen i forpligtende dialoger om, hvordan vi fortsat laver god skole og SFO for børn og unge i Egedal.

Det har gennem flere år været drøftet, om Lærkeskolen skulle renoveres. Primo 2024 træffes den endelige beslutning.

Skovrejsning er nødvendig for at nå vores klimamål. Der udarbejdes konkrete projektforslag, så vi kan påbegynde skovrejsningen i de kommende år.” 

Karsten Søndergaard, Venstre, udtaler:

”Idræt, kultur og foreningsliv er med til at gøre fællesskabet stærkt. Egedal har et rigt foreningsliv, der skaber en sammenhæng, og forbedrer livskvaliteten og sundheden for mange borgere.

Kultur og idræt kræver også gode faciliteter og ordentlige adgangsforhold. Det har mange borgere gennem en årrække efterspurgt en plan for. Vi har derfor i 2021 vedtaget en plan for udviklingen af kultur- idræts- og fritidsområdet. I planen er der allerede afsat over 12 mio. kr. til formålet.

Vi vil herudover flytte tennisbanerne i tennisskoven til tennishallen i Ølstykke og samtidig forbedre parkeringspladsen ved tennishallen. Hertil afsættes der samlet 6,0 mio.kr. i årene 2024 og 2025. Samtidig afsætter vi 1,25 mio. kr. til at forbedre vej og parkering på Degnebakken i Stenløse i forbindelse med kultur- og fritidsanlæggene i dette område.

Det lokale erhvervsliv er en vigtig del af Egedal, og heldigvis har mange virksomheder valgt at etablere sig i Egedal Kommune. Med afsæt i budgetaftalen i 2023 etablerede byrådet et erhvervsforum for at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen.

Vi vil fremme, at borgere, virksomheder og kommune handler med lokale virksomheder, og at flere borgere i Egedal kan arbejde i lokale virksomheder, da det bidrager til bæredygtighed med færre kørte kilometer og giver en stærkere lokal forankring. Vi fortsætter forbedringen af infrastrukturen og forbereder os på forlængelsen af Frederikssundmotorvejen som påbegyndes i 2026.

Vi vil arbejde for, at den digitale infrastruktur med bl.a. fibernet forbedres. Vi vil i dialog med vores virksomheder arbejde med udviklingen af eksisterende erhvervsområder. Vi vil også understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Vores aktive borgere skal have indflydelse på, hvordan Egedal med vores mange bysamfund udvikler sig. Vi har sat borgerinddragelse og borgerdialog højt på dagsordenen bl.a. gennem Borgerdialogudvalget. Vi afsætter samtidig 300.000 kr. i 2024 til opfølgning på Borgerdialogudvalgets forslag til styrkelse af borgerdialogen.”

Helle Bovien, Enhedslisten, udtaler:

”Egedal er en grøn og klimaambitiøs kommune. Vi vil være klimaneutrale i 2045, og vi har tidligere på året hævet vores ambitioner, så vi allerede i 2030 har gennemført en CO2-reduktion på 80 pct. Aktuelt skal vi vedtage vores klimaplan, der bl.a. indeholder et omfattende handlingskatalog over, hvad vi skal arbejde med for at nå vores ambitiøse mål.

Vi afsætter i alt 8,4 mio. kr. over de næste par år for at styrke kildesorteringen på vores institutioner. Samtidig prioriteres driftsmidler på 1,3 mio. kr. årligt til affaldshåndteringen.

Vi fremrykker planlagte energibesparende investeringer for 2,4 mio. kr. og øger samtidig investeringerne med 5 mio. kr., så der i alt afsættes 7,4 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger i 2024. Det er både godt for miljøet og vores udgifter til el og opvarmning.

Kommunens bilpark skal i endnu højere grad overgå til el. Derfor køber vi 25 el-biler allerede her i 2023, og mindsker vores brug af fossile brændstoffer.

At skabe verdens bedste hverdag for borgerne kræver dygtige medarbejdere og ledere. Derfor vil vi være en arbejdsplads med verdens bedste hverdag for de ansatte. Vi fortsætter indsatsen med fleksibel arbejdsplads for medarbejderne. God ledelse er også vigtigt for arbejdsmiljøet. Næste skridt er derfor kompetence- og talentudvikling af vores ledere”.

Nøgleord

Kontakter

Kontakt: Presserådgiver Christian Mortensen; tlf.: 72596442; christian.mortensen@egekom.dk

Links

Om Egedal Kommune

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye