Folketingets Ombudsmand

SIRI ændrer digitalt ansøgningsskema efter ombudsmandsudtalelse

Del

Når en udlænding søger om opholdstilladelse i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, skal vedkommende benytte et digitalt ansøgningsskema på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI’s) hjemmeside. I skemaet skal ansøgeren blandt andet indtaste sit pasnummer og passets udløbsdato. Hvis felterne ikke udfyldes, kan skemaet ikke indsendes.

Det er imidlertid ikke en betingelse for at få opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, at man er i besiddelse af et gyldigt pas. Derfor bad ombudsmanden i marts i år SIRI om at sørge for, at også udlændinge uden et gyldigt pas har mulighed for at ansøge.

SIRI har nu besluttet at ændre det digitale ansøgningsskema, som skal anvendes af udlændinge, der søger om opholdstilladelse i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen. Ændringen betyder, at det fremover ikke vil være obligatorisk at indtaste pasnummer og oplysninger om passets udløbsdato i skemaet.

Det vil hjælpe de udlændinge, der ønsker at søge ophold i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, og som ikke er i besiddelse af et gyldigt pas.

”Den hidtidige ordning har gjort det vanskeligt og i nogle tilfælde måske endda afholdt ansøgere uden gyldigt pas fra at ansøge. Jeg er tilfreds med, at styrelsen nu ændrer skemaets udformning”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

SIRI har oplyst, at skemaet vil blive ændret i slutningen af maj eller starten af juni i år. Indtil da orienterer styrelsen på sin hjemmeside ansøgerne om, at de kan bruge et papirskema, hvis de ikke har et gyldigt pas.

Efter ombudsmandens henvendelse har SIRI også lagt en generel vejledning på hjemmesiden om, at ansøgere kan blive fritaget for at udfylde det digitale ansøgningsskema, hvis særlige forhold gør, at de ikke kan anvende skemaet.

Læs ombudsmandens svar til styrelsen.

Se tidligere nyhed om sagen: Digitalt ansøgningsskema sikrede ikke, at udlændinge uden pas kunne indgive ansøgning (ombudsmanden.dk)

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden spørger til proces bag foreløbige ejendomsvurderinger22.9.2023 11:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Vurderingsstyrelsens offentliggørelse af foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 har ført til debat i medierne om vurderingernes kvalitet og rigtighed. Folketingets Ombudsmand har også modtaget en række klager fra borgere over vurderingerne. De foreløbige ejendomsvurderinger bygger på modelberegninger og er lavet automatisk uden manuel behandling. Folketingets Ombudsmand har i dag bedt Vurderingsstyrelsen om at redegøre for de processer og den kvalitetssikring, der er gået forud for anvendelsen af modelberegningerne som grundlag for de foreløbige ejendomsvurderinger, herunder de overvejelser, styrelsen har gjort sig om kvaliteten af data, der indgår i beregningerne. Desuden spørger ombudsmanden til, hvilke borgere der kan få ændret deres foreløbige vurdering, hvilken vejledning der er givet herom, og hvor lang sagsbehandlingstid styrelsen forventer for besvarelsen af henvendelser fra borgere om vurderingerne. Ombudsmanden iværksætter sin undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, i lov o

Ankestyrelsen burde have behandlet klage fra bortvist hjemløs19.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det var forkert, da Ankestyrelsen afviste at behandle en klage fra en hjemløs, der var blevet bortvist fra et forsorgshjem. Det udtaler ombudsmanden på baggrund af en henvendelse fra De hjemløses Landsorganisation (SAND). Den hjemløse var blevet bortvist, fordi han efter personalets opfattelse havde optrådt truende over for en anden beboer og ikke havde rettet sig efter personalets anvisninger. Borgeren klagede over bortvisningen til Ankestyrelsen, der afslog at kigge på sagen, fordi den ikke mente at kunne tage stilling til bortvisninger, der bunder i overtrædelser af forsorgshjemmenes ordensregler. Efter Ankestyrelsens opfattelse giver serviceloven kun styrelsen mulighed for at behandle klager over bortvisninger, der begrundes med, at borgeren ikke længere er i målgruppen for den pågældende boform. Det er ombudsmanden imidlertid ikke enig i. ”Ankestyrelsen tolker efter min opfattelse lovteksten for snævert. Formålet med bestemmelsen om klageadgang var ifølge forarbejderne at styrke b

Undtagelse til ministerbetjeningsreglen får ministerium til at udlevere dokumenter om køb af Holmegaard12.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har efter en henvendelse fra ombudsmanden givet en borger aktindsigt i en række dokumenter om ministeriets køb af ejendommen Holmegaard på Langeland. Ministeriet havde i første omgang afvist at udlevere dokumenterne med henvisning til den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven. Borgeren klagede til ombudsmanden, der henledte ministeriets opmærksomhed på en bestemmelse i offentlighedsloven, der siger, at sager om indgåelse af kontraktforhold ikke kan undtages med henvisning til ministerbetjeningsreglen. På baggrund af ombudsmandens henvendelse har ministeriet nu genovervejet sagen og udleveret otte dokumenter om købet af Holmegaard. FAKTA Offentlighedsloven indeholder forskellige regler om undtagelse af dokumenter og oplysninger fra aktindsigt, herunder den såkaldte ministerbetjeningsregel i lovens § 24. I § 24 i offentlighedsloven (lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020) er der fastsat følgende om undtagelse af interne dokume

Ombudsmanden undersøger mulighederne for at få besøg i Vestre Fængsel22.8.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har i den seneste tid modtaget en række klager fra indsatte og pårørende til indsatte i Vestre Fængsel over, at det er vanskeligt at arrangere besøg fra pårørende i fængslet. På den baggrund har ombudsmanden besluttet at indlede en generel undersøgelse af forholdene vedrørende besøg fra pårørende til indsatte i Vestre Fængsel. De indsatte har klaget over bl.a., at planlagte besøg aflyses med meget kort varsel på grund af overbelæg, og at der er mangel på besøgsdage, besøgslokaler og personale. De pårørende har anført, at det er svært at bestille tid til besøg. De fortæller, at de nogle gange må vente i telefonkø i flere timer – blot for at få at vide, at der ikke er flere ledige besøgstider at bestille den pågældende dag. Ombudsmanden beder myndighederne om at oplyse bl.a.: Om mulighederne for, at varetægtsarrestanter og afsonere kan få besøg fra pårørende i Vestre Fængsel Om forholdet mellem antallet af indsatte og besøgslokaler i fængslet Hvor ofte fængslet må

Aktindsigt i tilbagekaldelse af advarsler18.8.2023 11:11:33 CEST | Pressemeddelelse

I medierne er der rejst spørgsmål om manglende åbenhed vedrørende tilbagekaldelse af advarsler til embedsmænd i minksagen. Offentlighedens adgang til indsigt i personalesager er reguleret af offentlighedsloven. Ombudsmanden behandler i øjeblikket flere klagesager om lovligheden af myndighedernes afslag på aktindsigt i grundlaget for tilbagekaldelserne. Resultatet af ombudsmandens undersøgelser vil blive offentliggjort, når det foreligger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum