Folketingets Ombudsmand

Pædagogiske tiltag på sikrede døgninstitutioner må ikke være for vidtgående

Del

I forbindelse med sine tilsynsbesøg på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen i Region Midtjylland rejste ombudsmanden en sag af egen drift for at få klarhed over, om institutionernes brug af visse pædagogiske tiltag var i overensstemmelse med voksenansvarsloven.

Ombudsmandens undersøgelse konkluderer, at pædagogiske tiltag i form af pædagogiske udviklingsforløb og ”time out” kan tages i brug, når børn og unge overtræder visse regler i husordenen på en sikret døgninstitution. Det forudsætter dog, at der foretages en konkret og individuel vurdering, ligesom en række andre krav skal være opfyldt, herunder eksempelvis hvis der foretages en vis afsondring af børnene og de unge. Og der kan ikke stilles krav om, at børnene og de unge skal bruge en kaldeknap og afvente personalet, før de må forlade deres værelse i dagtimerne.

”Anbragte børn og unge skal mødes med omsorg og socialpædagogiske indsatser. Og de pædagogiske tiltag på de sikrede døgninstitutioner skal være i overensstemmelse med de regler, der gælder på området. Jeg er glad for, at der nu er skabt større klarhed om brugen af tiltagene ’time out’ og pædagogiske udviklingsforløb”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

På baggrund af oplysningerne fra de to institutioner har ombudsmanden henstillet til Region Midtjylland at sikre, at brugen af de pædagogiske tiltag samt brug af kaldeknap sker i overensstemmelse med regelgrundlaget, og at det tydeligt kommunikeres til børn og unge, at brug af kaldeknap i dagtimerne baserer sig på frivillighed.

Ombudsmanden har bedt Region Midtjylland om inden 6 uger at svare på, hvad ombudsmandens henstillinger giver regionen anledning til.

Læs ombudsmandens udtalelse.

FAKTA

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (lovbekendtgørelse nr. 764 af 1. august 2019, herefter voksenansvarsloven) indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt regler om ophold på bl.a. sikrede døgninstitutioner.

De generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten følger af voksenansvarslovens § 7:

”§ 7. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på anbringelsessteder efter § 66, stk. 1, i lov om social service må kun ske undtagelsesvis og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats.

Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal plejefamilien eller personalet afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Stk. 3. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets eller den unges personlige integritet. Der skal endvidere i magtanvendelsen eller indgrebet tages hensyn til andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Fiksering og ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.”

Efter voksenansvarslovens § 4, stk. 2, skal lederen af en sikret døgninstitution og en særligt sikret afdeling fastsætte en skriftlig husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold på institutionen.

Reglerne for, hvad en husorden på en sikret døgninstitution og en særligt sikret afdeling som minimum skal indeholde (obligatoriske husordensregler), fremgår af voksenansvarsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 og 4, 1. pkt. Husordenen skal bl.a. indeholde regler for de anbragte børn og unge om god adfærd på fællesarealer, forstået som adfærd, der ikke er til gene for fællesskabet eller for de anbragte børns og unges sikkerhed og tryghed, og en adfærd med fravær af uacceptabel sprogbrug, og hvor voldelig, krænkende og larmende adfærd er uacceptabel, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 7.

Efter voksenansvarslovens § 4, stk. 4, kan personalet på en sikret døgninstitution og en særligt sikret afdeling fastsætte passende reaktioner ved et anbragt barns eller en anbragt ungs overtrædelse af reglerne i en husorden, der er fastsat efter stk. 2.

Af forarbejderne til § 4 fremgår bl.a., at reaktionen skal fastsættes ud fra overtrædelsens karakter, institutionstypen og den unges personlige forhold i øvrigt og under iagttagelse af de generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter voksenansvarslovens § 7, herunder især proportionalitetsprincippet og mindsteindgrebsprincippet. Det fremgår endvidere, at det er væsentligt, at den reaktion, som barnet eller den unge bliver mødt med, står i et rimeligt forhold til overtrædelsens karakter, og at foranstaltningen ikke anvendes, hvis mindre indgribende tiltag er tilstrækkelige.

Herudover fremgår det, at det alene er de regler i en husorden, som lederen af institutionen har pligt til at fastsætte i en skriftlig husorden efter bestemmelsen i voksenansvarslovens § 4, stk. 2, som kan håndhæves med passende reaktioner, og at eventuelle øvrige regler i en husorden ikke kan håndhæves med tilsvarende indgreb.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Souschef Kristine Hedegaard, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden spørger til proces bag foreløbige ejendomsvurderinger22.9.2023 11:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Vurderingsstyrelsens offentliggørelse af foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 har ført til debat i medierne om vurderingernes kvalitet og rigtighed. Folketingets Ombudsmand har også modtaget en række klager fra borgere over vurderingerne. De foreløbige ejendomsvurderinger bygger på modelberegninger og er lavet automatisk uden manuel behandling. Folketingets Ombudsmand har i dag bedt Vurderingsstyrelsen om at redegøre for de processer og den kvalitetssikring, der er gået forud for anvendelsen af modelberegningerne som grundlag for de foreløbige ejendomsvurderinger, herunder de overvejelser, styrelsen har gjort sig om kvaliteten af data, der indgår i beregningerne. Desuden spørger ombudsmanden til, hvilke borgere der kan få ændret deres foreløbige vurdering, hvilken vejledning der er givet herom, og hvor lang sagsbehandlingstid styrelsen forventer for besvarelsen af henvendelser fra borgere om vurderingerne. Ombudsmanden iværksætter sin undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, i lov o

Ankestyrelsen burde have behandlet klage fra bortvist hjemløs19.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det var forkert, da Ankestyrelsen afviste at behandle en klage fra en hjemløs, der var blevet bortvist fra et forsorgshjem. Det udtaler ombudsmanden på baggrund af en henvendelse fra De hjemløses Landsorganisation (SAND). Den hjemløse var blevet bortvist, fordi han efter personalets opfattelse havde optrådt truende over for en anden beboer og ikke havde rettet sig efter personalets anvisninger. Borgeren klagede over bortvisningen til Ankestyrelsen, der afslog at kigge på sagen, fordi den ikke mente at kunne tage stilling til bortvisninger, der bunder i overtrædelser af forsorgshjemmenes ordensregler. Efter Ankestyrelsens opfattelse giver serviceloven kun styrelsen mulighed for at behandle klager over bortvisninger, der begrundes med, at borgeren ikke længere er i målgruppen for den pågældende boform. Det er ombudsmanden imidlertid ikke enig i. ”Ankestyrelsen tolker efter min opfattelse lovteksten for snævert. Formålet med bestemmelsen om klageadgang var ifølge forarbejderne at styrke b

Undtagelse til ministerbetjeningsreglen får ministerium til at udlevere dokumenter om køb af Holmegaard12.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har efter en henvendelse fra ombudsmanden givet en borger aktindsigt i en række dokumenter om ministeriets køb af ejendommen Holmegaard på Langeland. Ministeriet havde i første omgang afvist at udlevere dokumenterne med henvisning til den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven. Borgeren klagede til ombudsmanden, der henledte ministeriets opmærksomhed på en bestemmelse i offentlighedsloven, der siger, at sager om indgåelse af kontraktforhold ikke kan undtages med henvisning til ministerbetjeningsreglen. På baggrund af ombudsmandens henvendelse har ministeriet nu genovervejet sagen og udleveret otte dokumenter om købet af Holmegaard. FAKTA Offentlighedsloven indeholder forskellige regler om undtagelse af dokumenter og oplysninger fra aktindsigt, herunder den såkaldte ministerbetjeningsregel i lovens § 24. I § 24 i offentlighedsloven (lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020) er der fastsat følgende om undtagelse af interne dokume

Ombudsmanden undersøger mulighederne for at få besøg i Vestre Fængsel22.8.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har i den seneste tid modtaget en række klager fra indsatte og pårørende til indsatte i Vestre Fængsel over, at det er vanskeligt at arrangere besøg fra pårørende i fængslet. På den baggrund har ombudsmanden besluttet at indlede en generel undersøgelse af forholdene vedrørende besøg fra pårørende til indsatte i Vestre Fængsel. De indsatte har klaget over bl.a., at planlagte besøg aflyses med meget kort varsel på grund af overbelæg, og at der er mangel på besøgsdage, besøgslokaler og personale. De pårørende har anført, at det er svært at bestille tid til besøg. De fortæller, at de nogle gange må vente i telefonkø i flere timer – blot for at få at vide, at der ikke er flere ledige besøgstider at bestille den pågældende dag. Ombudsmanden beder myndighederne om at oplyse bl.a.: Om mulighederne for, at varetægtsarrestanter og afsonere kan få besøg fra pårørende i Vestre Fængsel Om forholdet mellem antallet af indsatte og besøgslokaler i fængslet Hvor ofte fængslet må

Aktindsigt i tilbagekaldelse af advarsler18.8.2023 11:11:33 CEST | Pressemeddelelse

I medierne er der rejst spørgsmål om manglende åbenhed vedrørende tilbagekaldelse af advarsler til embedsmænd i minksagen. Offentlighedens adgang til indsigt i personalesager er reguleret af offentlighedsloven. Ombudsmanden behandler i øjeblikket flere klagesager om lovligheden af myndighedernes afslag på aktindsigt i grundlaget for tilbagekaldelserne. Resultatet af ombudsmandens undersøgelser vil blive offentliggjort, når det foreligger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum