Folketingets Ombudsmand

Ligebehandlingsnævnet ændrer praksis og afviser ikke længere sene klager

Del

Ligebehandlingsnævnet har gennem årene afvist at behandle en række klager over ulovlig forskelsbehandling, fordi borgerne efter nævnets opfattelse havde sendt deres klage til nævnet for sent til, at de kunne få godtgørelse. Nævnet tog altså kun stilling til, om borgernes eventuelle krav på godtgørelse var forældet eller bortfaldet, og ikke til, om de havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

De berørte borgere får nu mulighed for at få genoptaget deres sager og få nævnets stillingtagen til, om de har været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Det sker, efter ombudsmanden stillede spørgsmål til nævnets afgørelse i en konkret sag fra Slagelse. Her havde nævnet afvist at behandle en klage over påstået ulovlig forskelsbehandling i en lokal skytteforening ud fra betragtninger om såkaldt ”retsfortabende passivitet”. Borgeren havde klaget til nævnet, ca. et år efter at borgeren mente at have været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Ombudsmanden bad nævnet om at forklare baggrunden for, at nævnet afviste at se på spørgsmålet om, hvorvidt borgeren havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling. Der er nemlig ikke nogen klagefrist i ligebehandlingsnævnsloven.

Ligebehandlingsnævnet genoptog borgerens sag og har endvidere identificeret 51 andre sager, der gennem årene er blevet afvist med den begrundelse, at klagen var indgivet for sent. Nævnet vil kontakte klagerne i de af sagerne, som den nye praksis kan have betydning for, og spørge, om de ønsker sagen genoptaget.

”Det kan være vigtigt for en borger at få Ligebehandlingsnævnets vurdering af, om borgeren har været udsat for ulovlig forskelsbehandling – også i situationer, hvor der måske ikke kan gives en godtgørelse. Jeg er derfor tilfreds med, at nævnet har ændret praksis”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Læs ombudsmandens udtalelse.

FAKTA

Efter ligebehandlingsnævnslovens § 1, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1230 af 2. oktober 2016 af lov om Ligebehandlingsnævnet), behandler Ligebehandlingsnævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Det følger af lovens § 2, stk. 1, at nævnet kan tilkende en borger en godtgørelse, hvis vedkommende har været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Der er ikke nogen frist i loven for, hvornår man senest skal klage til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet kan dog afvise at behandle en klage, som ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet, hvis det er åbenbart, at der ikke kan gives medhold i sagen, eller hvis klageren ikke har retlig interesse i sagen (§ 8, stk. 1-3, i ligebehandlingsnævnsloven).

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Områdechef Adam Abdel Khalik, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden spørger til proces bag foreløbige ejendomsvurderinger22.9.2023 11:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Vurderingsstyrelsens offentliggørelse af foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 har ført til debat i medierne om vurderingernes kvalitet og rigtighed. Folketingets Ombudsmand har også modtaget en række klager fra borgere over vurderingerne. De foreløbige ejendomsvurderinger bygger på modelberegninger og er lavet automatisk uden manuel behandling. Folketingets Ombudsmand har i dag bedt Vurderingsstyrelsen om at redegøre for de processer og den kvalitetssikring, der er gået forud for anvendelsen af modelberegningerne som grundlag for de foreløbige ejendomsvurderinger, herunder de overvejelser, styrelsen har gjort sig om kvaliteten af data, der indgår i beregningerne. Desuden spørger ombudsmanden til, hvilke borgere der kan få ændret deres foreløbige vurdering, hvilken vejledning der er givet herom, og hvor lang sagsbehandlingstid styrelsen forventer for besvarelsen af henvendelser fra borgere om vurderingerne. Ombudsmanden iværksætter sin undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, i lov o

Ankestyrelsen burde have behandlet klage fra bortvist hjemløs19.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det var forkert, da Ankestyrelsen afviste at behandle en klage fra en hjemløs, der var blevet bortvist fra et forsorgshjem. Det udtaler ombudsmanden på baggrund af en henvendelse fra De hjemløses Landsorganisation (SAND). Den hjemløse var blevet bortvist, fordi han efter personalets opfattelse havde optrådt truende over for en anden beboer og ikke havde rettet sig efter personalets anvisninger. Borgeren klagede over bortvisningen til Ankestyrelsen, der afslog at kigge på sagen, fordi den ikke mente at kunne tage stilling til bortvisninger, der bunder i overtrædelser af forsorgshjemmenes ordensregler. Efter Ankestyrelsens opfattelse giver serviceloven kun styrelsen mulighed for at behandle klager over bortvisninger, der begrundes med, at borgeren ikke længere er i målgruppen for den pågældende boform. Det er ombudsmanden imidlertid ikke enig i. ”Ankestyrelsen tolker efter min opfattelse lovteksten for snævert. Formålet med bestemmelsen om klageadgang var ifølge forarbejderne at styrke b

Undtagelse til ministerbetjeningsreglen får ministerium til at udlevere dokumenter om køb af Holmegaard12.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har efter en henvendelse fra ombudsmanden givet en borger aktindsigt i en række dokumenter om ministeriets køb af ejendommen Holmegaard på Langeland. Ministeriet havde i første omgang afvist at udlevere dokumenterne med henvisning til den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven. Borgeren klagede til ombudsmanden, der henledte ministeriets opmærksomhed på en bestemmelse i offentlighedsloven, der siger, at sager om indgåelse af kontraktforhold ikke kan undtages med henvisning til ministerbetjeningsreglen. På baggrund af ombudsmandens henvendelse har ministeriet nu genovervejet sagen og udleveret otte dokumenter om købet af Holmegaard. FAKTA Offentlighedsloven indeholder forskellige regler om undtagelse af dokumenter og oplysninger fra aktindsigt, herunder den såkaldte ministerbetjeningsregel i lovens § 24. I § 24 i offentlighedsloven (lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020) er der fastsat følgende om undtagelse af interne dokume

Ombudsmanden undersøger mulighederne for at få besøg i Vestre Fængsel22.8.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har i den seneste tid modtaget en række klager fra indsatte og pårørende til indsatte i Vestre Fængsel over, at det er vanskeligt at arrangere besøg fra pårørende i fængslet. På den baggrund har ombudsmanden besluttet at indlede en generel undersøgelse af forholdene vedrørende besøg fra pårørende til indsatte i Vestre Fængsel. De indsatte har klaget over bl.a., at planlagte besøg aflyses med meget kort varsel på grund af overbelæg, og at der er mangel på besøgsdage, besøgslokaler og personale. De pårørende har anført, at det er svært at bestille tid til besøg. De fortæller, at de nogle gange må vente i telefonkø i flere timer – blot for at få at vide, at der ikke er flere ledige besøgstider at bestille den pågældende dag. Ombudsmanden beder myndighederne om at oplyse bl.a.: Om mulighederne for, at varetægtsarrestanter og afsonere kan få besøg fra pårørende i Vestre Fængsel Om forholdet mellem antallet af indsatte og besøgslokaler i fængslet Hvor ofte fængslet må

Aktindsigt i tilbagekaldelse af advarsler18.8.2023 11:11:33 CEST | Pressemeddelelse

I medierne er der rejst spørgsmål om manglende åbenhed vedrørende tilbagekaldelse af advarsler til embedsmænd i minksagen. Offentlighedens adgang til indsigt i personalesager er reguleret af offentlighedsloven. Ombudsmanden behandler i øjeblikket flere klagesager om lovligheden af myndighedernes afslag på aktindsigt i grundlaget for tilbagekaldelserne. Resultatet af ombudsmandens undersøgelser vil blive offentliggjort, når det foreligger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum