Miljøministeriet

Truede og sårbare engfugle får over 100 hektar større naturområde i Tøndermarsken

Del
Naturstyrelsen har købt og byttet sig til 107 hektar jord i et af Danmarks vigtigste områder for engfugle. Det giver langt bedre ynglevilkår for trængte fugle som viber og stor kobbersneppe.

Engfuglene har længe været i kraftig tilbagegang i et af Danmarks vigtigste yngleområder, Tøndermarsken, tæt på den dansk-tyske grænse. Et vidtstrakt marskområde brudt op af snoede kanaler og diger. Her lever og yngler mange af de såkaldt rødlistede fugle, der er i stærk tilbagegang i den danske natur.

De seneste år har Naturstyrelsen derfor arbejdet målrettet for at forbedre vilkårene for engfugle som viben og stor kobbersneppe. Bl.a. ved at bytte sig til eller opkøbe nærtliggende jorde, hvor fuglene yngler. Og nu får de endnu mere plads at leve på.

Naturstyrelsen har købt og byttet sig til yderligere 107 hektar i området, så staten nu ejer et mere sammenhængende naturareal på ca. 300 hektar i Tøndermarsken.

- Vi har et særligt ansvar for at passe på vores sårbare arter. Det her projekt er et rigtig godt eksempel på, at det kan have en virkelig stærk effekt at slå nærtliggende naturarealer sammen til ét stort og sammenhængende område. De ekstra hektar i Tøndermarsken betyder, at vi kan fortsætte den målrettede indsats for de trængte engfugle, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Flere fugle får unger på vingerne
I Tøndermarsken sørger kreaturer for at holde vidderne åbne med deres afgræsning, mens vandet altid flyder i de kilometerlange grøfter. Og evalueringer efter de første år med denne form for naturforvaltning viser, at bestanden af ynglefugle og deres ynglesucces er på vej op.

Nogle fuglearter er vendt tilbage som ynglefugle efter års fravær. Det gælder bl.a. den meget sjældne engfugl brushane, ligesom vibe, rødben og stor kobbersneppe har fået mange unger på vingerne. Naturstyrelsen har også set mange ynglende andefugle som atlingand og knarand vende tilbage til området i store tal.

- Det er rigtig godt arbejde, både af Naturstyrelsen og af de landmænd, der ejer jorderne i området, som har været villige til at sælge eller bytte dem for at hjælpe naturen. Det her er godt nyt for både fuglene og alle naturinteresserede, der kan se frem til endnu flere store naturoplevelser i et af Danmarks vigtigste fugleområder, siger Magnus Heunicke.

Den målrettede indsats for engfuglene på statens arealer i Tøndermarsken overvåges og justeres årligt.

Fakta: Jordkøb i Tøndermarsken

  • Arter som vibe og stor kobbersneppe, der er rødlistet, yngler i Tøndermarsken, men har været ramt af tilbagegang de seneste årtier.
  • Tøndermarsken er EU-fuglebeskyttelsesområde og vigtigt for rastende og overvintrende bestande af svaner, gæs, ænder og andre vadefugle.

  • Naturstyrelsen har erhvervet 107 hektar i Gl. Frederikskog. Det betyder, at staten nu ejer ca. 300 sammenhængende hektar i et af engfuglenes kerneområder i Tøndermarskens ydre koge (områder med diger omkring).

  • En forhøjet vandstand (ved at holde noget af vandet på andre dele af engene tilbage) har været afgørende for ynglesuccesen i området. Vadefugleunger skal selv finde deres føde i form af f.eks. insekter, og derfor er det vigtigt med lavt vand på engene på de rette tidspunkter.

  • Derudover har kreaturer græsset engområdet og skabt variation og gode oversigtforhold for fuglene, ligesom der er sket en målrettet bekæmpelse af rovdyr som ræv og mårhund, der er til fare for de jordrugende fugle.

  • Tøndermarskens ydre koge består af fem inddigede marskområder (Gl. Frederikskog, Ny Frederikskog, Lille Vade, Rudbøl kog og Sønderkog), hvoraf staten nu ejer ca. 14 procent.

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressetelefon: +45 2091 5901 (kan ikke modtage SMS)

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen, brasm@nst.dk, +45 22 59 38 05

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Miljøministeriet

Miljøministeriet
Miljøministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

+45 38 14 21 42https://mim.dk/

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye