Folketingets Ombudsmand

Link til FO-udtalelse tilføjet: Kommuners ledige stillinger skal som klar hovedregel slås op offentligt

Del

Som udgangspunkt skal alle kunne se ledige offentlige stillinger. Derfor er det ifølge ombudsmanden ikke lovligt, når Frederikshavn Kommunes retningslinjer om interne stillingsopslag i princippet giver ansatte i kommunen fortrinsret.

"Ledige stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Som altovervejende hovedregel skal stillingerne derfor slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem. En kommune kan således ikke indføre et generelt udgangspunkt om at give egne medarbejdere fortrinsret," siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden blev i en henvendelse gjort opmærksom på Frederikshavn Kommunes retningslinjer. Retningslinjerne betyder, at stillinger i kommunen som udgangspunkt først slås op internt i den kommunale forvaltning i 7 hverdage. Kun hvis der ikke ansættes en medarbejder, som i forvejen er ansat i kommunen, slås stillingen op offentligt.

Ombudsmanden indledte på den baggrund en egen drift-undersøgelse af kommunens praksis og kunne konstatere, at den nævnte praksis bliver anvendt på alle medarbejderstillinger, medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten, eller der er tale om direktør-, chef- eller lederstillinger.

Kommunen pegede under sagen på, at retningslinjerne tilgodeser kommunens forpligtelse til at omplacere medarbejdere. Ombudsmanden mener ikke, at dette hensyn kan begrunde en generel fravigelse af hovedreglen om, at ledige stillinger skal besættes efter offentligt opslag.

Ombudsmanden har på den baggrund henstillet, at kommunen ændrer sine retningslinjer for opslag af ledige stillinger, så de bringes i overensstemmelse med reglerne på området.

Læs ombudsmandens udtalelse.

FAKTA

  • Ved ansættelser i det offentlige er ansættelsesmyndigheden forpligtet til at søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret.
  • Et offentligt opslag sikrer, at den interesserede offentlighed får kendskab til, at der er ledige stillinger.
  • Det antages derfor i den forvaltnings- og arbejdsretlige litteratur og ombudsmandspraksis, at der gælder en forvaltningsretlig grundsætning om, at ledige stillinger i den offentlige forvaltning som altovervejende hovedregel skal besættes efter offentligt opslag.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

En klagers adgang til oplysninger om sig selv i sognepræsts personalesag kunne som udgangspunkt ikke afvises28.11.2023 10:30:00 CET | Pressemeddelelse

En tidligere ansat i et stift klagede til biskoppen over en sognepræst i stiftet. Biskoppen sendte klagen i høring hos præsten, der kom med en udtalelse i sagen. Klageren søgte om aktindsigt i udtalelsen, hvilket stiftet afviste. Klageren indbragte afslaget for Kirkeministeriet, der stadfæstede stiftets afgørelse med henvisning til, at udtalelsen indgik i præstens personalesag. Ifølge ministeriet har kun den ansatte selv ret til såkaldt ”egenacces” (indsigt i oplysninger om en selv) i vedkommendes personalesag. Det er ombudsmanden ikke enig i. Ombudsmanden udtaler, at retten til egenacces i personalesager ikke kun gælder for den ansatte selv, men også for andre, hvis personlige forhold omtales i personalesagen. ”Retten til at få indsigt i oplysninger om en selv er en grundlæggende individuel rettighed, der er mere vidtgående end den ret til aktindsigt, som tilkommer enhver efter offentlighedslovens almindelige regler. Retten til indsigt i oplysninger om en selv gælder således som udgan

Skattestyrelsen burde have undersøgt fejlindbetaling nærmere14.11.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En privat virksomhed indbetalte et større beløb til skattemyndighederne for at dække sit momstilsvar. Ved en fejl havde virksomhedens revisor dog givet virksomheden et forkert betalings-ID, hvilket betød, at virksomheden indbetalte pengene på en anden virksomheds Skattekonto. Da revisoren opdagede fejlen, kontaktede han straks Skattestyrelsen og bad styrelsen om at føre pengene tilbage til den indbetalende virksomhed. Det drejede sig om ca. 120.000 kr., og ejeren af den virksomhed, der havde fået pengene indbetalt på sin Skattekonto, var indforstået med, at de blev tilbageført. Det afviste Skattestyrelsen imidlertid. Styrelsen anerkendte, at der var tale om en fejlindbetaling, men så det som en sag mellem to virksomheder. Styrelsen udtalte således, at ”Skattestyrelsen skal holdes udenfor og skal heller ikke foretage omkonteringer – da det ikke er en myndighedsfejl”. Og den tilføjede, at yderligere henvendelser fra revisoren ”vil ikke blive svaret”. Først da ombudsmanden efter en klage

Ministerium brugte lang tid på at løse problemer med Digital Post13.11.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En borger klagede til ombudsmanden over, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke svarede på hans aktindsigtsanmodning. Ombudsmanden sendte klagen videre til ministeriet og bad det om at svare borgeren. En uges tid senere fulgte ombudsmanden op på behandlingen af sagen hos ministeriet. Ministeriet meddelte i den forbindelse, at det hverken havde modtaget borgerens eller ombudsmandens henvendelse, og at det i øvrigt oplevede problemer med at modtage Digital Post. På den baggrund iværksatte ombudsmanden en undersøgelse af ministeriets håndtering af sine problemer med Digital Post. Undersøgelsen viste, at ministeriet generelt havde haft problemer med at modtage Digital Post på grund af tekniske problemer, at ministeriet den 28. april bad Statens It om at undersøge og udbedre fejlen, men at problemet først blev løst den 21. juni. Endvidere gik der yderligere fire måneder, før ministeriet fik overført alle henvendelser til sin egen hovedpostkasse. ”Jeg må lægge til grund, at teknisk

Større problemer med partsrepræsentation i Skatteforvaltningen end tidligere afdækket6.11.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

For to år siden kritiserede ombudsmanden, at fem it-systemer på skatteområdet ikke i tilstrækkelig grad gav borgerne mulighed for at benytte partsrepræsentanter såsom advokater eller revisorer til at hjælpe dem med deres sager om for eksempel skattepligt eller gæld. Nu viser nye oplysninger fra Skattestyrelsen, at problemerne er mere udbredte end tidligere afdækket, og at de har været til stede i en årrække. Efter ombudsmandens kritik foretog Skattestyrelsen en omfattende kortlægning af Skatteforvaltningens it-systemer. Den viser, at borgerne i 32 systemer kan have udfordringer i forhold til at bruge en partsrepræsentant. Bl.a. systemerne, der understøtter forskuds- og årsopgørelser, samt Vurderingsportalen kan være ramt af udfordringer. ”Skattesager kan være komplekse og have stor betydning for borgeres og virksomheders økonomi. Derfor er det vigtigt, at man i overensstemmelse med forvaltningsloven har mulighed for at lade sig repræsentere af for eksempel rådgivere og eksperter. Jeg e

Kommune var inhabil, da den gav dispensation til sig selv31.10.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En kommune ønskede at opsætte et hegn på et areal, der tilhørte kommunen, og lade kvæg afgræsse arealet. Arealet lå imidlertid tættere på byzonen, end lovgivningen tillader. Et team i kommunen søgte derfor om dispensation fra lovens afstandskrav, og et andet team i samme afdeling traf afgørelse i sagen og gav dispensationen. Kommunen var som ansøger part i sagen om dispensation og var derfor inhabil. Det skulle kommunen have været opmærksom på, inden den traf afgørelse, konstaterer ombudsmanden: ”Reglerne om myndighedsinhabilitet er med til at værne om tilliden til myndighederne og begrænse risikoen for, at myndighedens egen interesse påvirker sagens udfald. Kommuner skal derfor være meget opmærksomme på disse regler, når de behandler sager, hvor de kan være inhabile. I denne sag var det desværre ikke tilfældet”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Kommunen kunne ikke flytte behandlingen af sagen til en anden myndighed, og det var således forudsat i lovgivningen, at kommunen s

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum