Folketingets Ombudsmand

Ministeriums afgrænsning af aktindsigtsanmodning i Rwanda-sag var for snæver

Del

Udlændinge- og Integrationsministeriet får kritik for sin afgrænsning af en aktindsigtsanmodning fra en journalist. Det er konklusionen i en ny udtalelse fra ombudsmanden.

”Når en myndighed behandler en anmodning om aktindsigt, er det myndighedens ansvar at fortolke og afgrænse anmodningen, så det loyalt reflekterer det, som ansøgeren ønsker. I denne sag mener jeg ikke, at der kunne være tvivl om, at ministeriets afgrænsning var for snæver,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Eventuelle oplysninger om en dansk asylfacilitet i Rwanda

I foråret 2021 var der i flere medier omtale af et muligt asylsamarbejde mellem Danmark og Rwanda. Sagen hos ombudsmanden begyndte, da en journalist bad Udlændinge- og Integrationsministeriet om aktindsigt i eventuelle oplysninger om en mulig dansk asylfacilitet i Rwanda, lige fra indledende forberedelser frem til eventuelle aftaleudkast mv.

Ministeriet fortolkede anmodningen om aktindsigt, så den kun vedrørte eventuelle oplysninger om forholdsvist konkretiserede forberedelser og drøftelser mv. med Rwanda. Og ud fra den fortolkning fandt ministeriet ikke dokumenter, som var omfattet af anmodningen.

Ombudsmanden mente, at der ikke med rimelighed kunne være tvivl om, at ministeriets afgrænsning var for snæver i forhold til en naturlig forståelse af anmodningen. Ombudsmanden kritiserede derfor afgrænsningen. Det kunne ikke ændre ved ombudsmandens vurdering, at ministeriet havde beskrevet sin afgrænsning i afgørelsen.

Efter en uddybet anmodning fra journalisten afslog ministeriet at be- eller afkræfte, om ministeriet havde relevante dokumenter. I den nye afgørelse henviste ministeriet til hensynet til fortrolighed omkring eventuelle internationale drøftelser om placering af en asylfacilitet i udlandet. Den vurdering kunne ombudsmanden ikke kritisere.

Læs ombudsmandens redegørelse.

Fakta

Afgrænsning af en aktindsigtsanmodning

Aktindsigtssager starter med et ønske om at se en myndigheds dokumenter om en sag eller et emne. Anmodningen er udgangspunktet for aktindsigtssagen. Ud fra anmodningen skal myndigheden finde de dokumenter frem, som den mener, at ansøgeren er interesseret i at få aktindsigt i (afgrænsning af anmodningen). Det er dermed de dokumenter, som myndigheden skal vurdere, om der – helt eller delvist – kan gives aktindsigt i efter reglerne i offentlighedsloven.

Afgrænsningen af en aktindsigtsanmodning skal tage udgangspunkt i en naturlig forståelse af anmodningen og ansøgerens ønsker, herunder i lyset af eventuel anden korrespondance eller dialog med ansøgeren. Det er myndighedens ansvar at fortolke og afgrænse anmodningen på en saglig måde, der loyalt reflekterer det, som ansøgeren ønsker.

Hvis en myndighed ikke med rimelighed kan være i tvivl om, at en ansøger ønsker at få aktindsigt i nærmere bestemte oplysninger mv., vil det derfor ikke være i overensstemmelse med offentlighedsloven at frasortere oplysningerne ved afgrænsningen af anmodningen. Det gælder, uanset at myndigheden efterfølgende redegør for den foretagne afgrænsning i aktindsigtsafgørelsen.

Hvis myndigheden er i tvivl om, hvordan anmodningen skal afgrænses, vil der ofte være anledning til at søge dialog med ansøgeren, særligt hvis myndigheden hælder til en snæver forståelse af anmodningen. I sådanne tilfælde vil myndigheden dog også kunne beskrive den foretagne afgrænsning i aktindsigtsafgørelsen.

Læs mere om afgrænsning af aktindsigtsanmodninger mv. ioverblik #23 i Myndighedsguiden og i artiklen ”Sæt aktindsigtssagen på rette spor” i Folketingets Ombudsmands beretning for 2020.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Souschef Stephan Andreas Damgaard, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

En klagers adgang til oplysninger om sig selv i sognepræsts personalesag kunne som udgangspunkt ikke afvises28.11.2023 10:30:00 CET | Pressemeddelelse

En tidligere ansat i et stift klagede til biskoppen over en sognepræst i stiftet. Biskoppen sendte klagen i høring hos præsten, der kom med en udtalelse i sagen. Klageren søgte om aktindsigt i udtalelsen, hvilket stiftet afviste. Klageren indbragte afslaget for Kirkeministeriet, der stadfæstede stiftets afgørelse med henvisning til, at udtalelsen indgik i præstens personalesag. Ifølge ministeriet har kun den ansatte selv ret til såkaldt ”egenacces” (indsigt i oplysninger om en selv) i vedkommendes personalesag. Det er ombudsmanden ikke enig i. Ombudsmanden udtaler, at retten til egenacces i personalesager ikke kun gælder for den ansatte selv, men også for andre, hvis personlige forhold omtales i personalesagen. ”Retten til at få indsigt i oplysninger om en selv er en grundlæggende individuel rettighed, der er mere vidtgående end den ret til aktindsigt, som tilkommer enhver efter offentlighedslovens almindelige regler. Retten til indsigt i oplysninger om en selv gælder således som udgan

Skattestyrelsen burde have undersøgt fejlindbetaling nærmere14.11.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En privat virksomhed indbetalte et større beløb til skattemyndighederne for at dække sit momstilsvar. Ved en fejl havde virksomhedens revisor dog givet virksomheden et forkert betalings-ID, hvilket betød, at virksomheden indbetalte pengene på en anden virksomheds Skattekonto. Da revisoren opdagede fejlen, kontaktede han straks Skattestyrelsen og bad styrelsen om at føre pengene tilbage til den indbetalende virksomhed. Det drejede sig om ca. 120.000 kr., og ejeren af den virksomhed, der havde fået pengene indbetalt på sin Skattekonto, var indforstået med, at de blev tilbageført. Det afviste Skattestyrelsen imidlertid. Styrelsen anerkendte, at der var tale om en fejlindbetaling, men så det som en sag mellem to virksomheder. Styrelsen udtalte således, at ”Skattestyrelsen skal holdes udenfor og skal heller ikke foretage omkonteringer – da det ikke er en myndighedsfejl”. Og den tilføjede, at yderligere henvendelser fra revisoren ”vil ikke blive svaret”. Først da ombudsmanden efter en klage

Ministerium brugte lang tid på at løse problemer med Digital Post13.11.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En borger klagede til ombudsmanden over, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke svarede på hans aktindsigtsanmodning. Ombudsmanden sendte klagen videre til ministeriet og bad det om at svare borgeren. En uges tid senere fulgte ombudsmanden op på behandlingen af sagen hos ministeriet. Ministeriet meddelte i den forbindelse, at det hverken havde modtaget borgerens eller ombudsmandens henvendelse, og at det i øvrigt oplevede problemer med at modtage Digital Post. På den baggrund iværksatte ombudsmanden en undersøgelse af ministeriets håndtering af sine problemer med Digital Post. Undersøgelsen viste, at ministeriet generelt havde haft problemer med at modtage Digital Post på grund af tekniske problemer, at ministeriet den 28. april bad Statens It om at undersøge og udbedre fejlen, men at problemet først blev løst den 21. juni. Endvidere gik der yderligere fire måneder, før ministeriet fik overført alle henvendelser til sin egen hovedpostkasse. ”Jeg må lægge til grund, at teknisk

Større problemer med partsrepræsentation i Skatteforvaltningen end tidligere afdækket6.11.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

For to år siden kritiserede ombudsmanden, at fem it-systemer på skatteområdet ikke i tilstrækkelig grad gav borgerne mulighed for at benytte partsrepræsentanter såsom advokater eller revisorer til at hjælpe dem med deres sager om for eksempel skattepligt eller gæld. Nu viser nye oplysninger fra Skattestyrelsen, at problemerne er mere udbredte end tidligere afdækket, og at de har været til stede i en årrække. Efter ombudsmandens kritik foretog Skattestyrelsen en omfattende kortlægning af Skatteforvaltningens it-systemer. Den viser, at borgerne i 32 systemer kan have udfordringer i forhold til at bruge en partsrepræsentant. Bl.a. systemerne, der understøtter forskuds- og årsopgørelser, samt Vurderingsportalen kan være ramt af udfordringer. ”Skattesager kan være komplekse og have stor betydning for borgeres og virksomheders økonomi. Derfor er det vigtigt, at man i overensstemmelse med forvaltningsloven har mulighed for at lade sig repræsentere af for eksempel rådgivere og eksperter. Jeg e

Kommune var inhabil, da den gav dispensation til sig selv31.10.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

En kommune ønskede at opsætte et hegn på et areal, der tilhørte kommunen, og lade kvæg afgræsse arealet. Arealet lå imidlertid tættere på byzonen, end lovgivningen tillader. Et team i kommunen søgte derfor om dispensation fra lovens afstandskrav, og et andet team i samme afdeling traf afgørelse i sagen og gav dispensationen. Kommunen var som ansøger part i sagen om dispensation og var derfor inhabil. Det skulle kommunen have været opmærksom på, inden den traf afgørelse, konstaterer ombudsmanden: ”Reglerne om myndighedsinhabilitet er med til at værne om tilliden til myndighederne og begrænse risikoen for, at myndighedens egen interesse påvirker sagens udfald. Kommuner skal derfor være meget opmærksomme på disse regler, når de behandler sager, hvor de kan være inhabile. I denne sag var det desværre ikke tilfældet”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Kommunen kunne ikke flytte behandlingen af sagen til en anden myndighed, og det var således forudsat i lovgivningen, at kommunen s

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum