Dataproces Group A/S

Ændring af politik for investorudmeldninger

22.2.2024 14:57:28 CET | Dataproces Group A/S | Investor Nyheder

Investor nyhed nr. 8/2024: Dataproces Group A/S justerer politik for investorudmeldinger omkring vores primære produktområder.

Resumé

For at skabe mere gennemsigtighed, tydelighed og sammenhæng i vores kommunikation til markedet, vil udmeldingerne fremover ske på følgende måde:

Fortsat udgivelse af kvartalsrapporter som følger finansåret.

Selskabsmeddelelser ved:

  • aftale med ny kunde på de primære SaaS-forretningsområder, som fremover er: MARS, MARC, REVIEW, KØS (udligning- og prognoseværktøjer)
  • aftale om udvidelse af leverance indenfor ét af produkterne til en allerede eksisterende kunde, hvis årsomsætningen derfra forventes at overstige kr. 100.000
  • aftale om leverance af en dataanalyse opgave, hvor det forventede honorar er større end kr. 250.000
  • aftale om leverance til kunde i ny kundegruppe, eks. private virksomheder, hvor det forventede honorar er større end kr. 250.000

Uddybende beskrivelse:

Med henblik på at øge gennemsigtigheden i kommunikationen af selskabets nye kontrakter, har ledelsen besluttet, at ændre vores politik for investorudmeldinger.

Vi har tidligere udsendt månedlige opdateringer, hvor øvrige ikke allerede udmeldte salg er blevet opsummeret. Disse udmeldinger ophører og i stedet henviser vi til kvartalsrapporterne, som indeholder en mere sammenhængende beskrivelse af omsætning, indtjening, sammenligning med tilsvarende perioder for sidste år m.v.

Mellem kvartalsrapporterne vil der blive meldt ud, når der er nye kontrakter indenfor primære SaaS-forretningsområder. I den forbindelse introduceres forretningsområdet: KØS - Kommunal Økonomi Styring. Vi har igennem de seneste år ydet konsulentbistand indenfor økonomistyring til flere af landets kommuner. Dataproces har i den forbindelse udviklet en AI understøttet SaaS løsning, som i tidligere kvartalsrapporteringer har været benævnt Services on Demand. Nu har forretningsområdet imidlertid nået et omfang, hvor det bør defineres til et særskilt forretningsområde i vores udmeldinger.

KØS har i dag to SaaS moduler: 

Prognoseværktøj: Valg af Statsgaranti eller Selvbudgettering

Prognoseværktøj: Udvikling i finansieringsgrundlaget

Modulerne arbejder sammen i en fælles platform, så kommunerne har fordele ved at købe ind på mere end ét modul. 

Dataproces har i dag i alt 40 kommuner (herunder 3 Top 10 kommuner og 14 Større kommuner), der anvender mindst ét af de to prognoseværktøjer, og har derfor potentiale for såvel salg til flere kommuner som salg af flere (herunder kommende) moduler til eksisterende kunder.

Der vil fremover blive udsendt investornyheder, når der indgåes aftale med en kommune, der ikke tidligere er solgt disse KØS SaaS løsninger til. Løbende udvidelser med flere moduler til en eksisterende kommune vil ikke blive meldt ud, men opsummeres i kvartalsrapporteringerne.

Vores SaaS produkt, MARS, indeholder en række moduler indenfor Mellemkommunale refusioner, Statsrefusioner, Moms og Flytteoversigt - pt. 16 moduler i alt, og der vil løbende komme flere til. Dataproces leverer i dag ét eller flere moduler til i alt 36 kommuner (herunder 2 Top 10 kommuner og 15 Større kommuner). Der er fortsat stort potentiale for såvel salg til flere kommuner som salg af flere (herunder kommende) moduler til eksisterende kunder. 

For SaaS produktet, MARS, vil der fortsat blive udsendt investornyheder, når der indgås aftaler med en kommune, der ikke tidligere er solgt MARS SaaS løsninger til, men fremover vil der også blive udsendt investornyheder, når der indgås aftaler om leverance af yderligere moduler til en eksisterende kunde, hvis dette eller disse nye moduler tilsammen forventes at tilføre ny årsomsætning på mere end kr. 100.000.  

SaaS produktet, MARC, udgøres af flere moduler, hvoraf MARC Fleksløn udgør suverænt det største med i alt 59 kommuner som brugere (herunder 5 Top 10 kommuner og 24 Større kommuner). Herudover har vi modulerne Afstemning, Årsopgørelse samt Ydelseskontrol, hvor vi særligt har oplevet en stor fremgang i antallet af kunder på vores Afstemningsløsning, som nu anvendes af pt. 26 kommuner. 

Trods vores store markedsandel i forhold til MARC Fleksløn, så er der stadig store muligheder for salg af såvel dette modul, som de øvrige (herunder kommende) moduler, hvorfor vi forventer fortsat fremgang indenfor vores MARC SaaS løsninger.

Af hensyn til kontinuiteten i vores udmeldinger for SaaS produktet, MARC Fleksløn, vil der fortsat blive udsendt investornyheder, når der indgås aftaler med en kommune, der ikke tidligere er solgt MARC Fleksløn til, men fremover vil der også blive udsendt investornyheder, når der indgås aftaler om leverance af yderligere moduler til en eksisterende kunde, hvis dette eller disse nye moduler tilsammen forventes at tilføre ny årsomsætning på mere end kr. 100.000. Salg af andre MARC løsninger end MARC Fleksløn til kommuner, som ikke anvender MARC Fleksløn vil ligeledes blive særskilt udmeldt, selvom årsomsætningen ved den enkelte aftale ikke nødvendigvis løber op i mere end kr. 100.000.

Vores SaaS produkt, REVIEW, som tidligere hed Min Sag, har ligesom vores øvrige produkter flere moduler og tilvalg, der tager sit udgangspunkt i grundmodulet Gennemlæsning. Hertil kan tilkøbes moduler til behandling af aktindsigt indenfor Partssager, Emnesager eller Personalesager samt yderligere automatisering og opkoblinger.

REVIEW er i dag solgt til 10 af landets kommuner (herunder 1 Top 10 kommuner og 7 Større kommuner), hvorfor der er stort potentiale for at øge omsætningen indenfor også dette produkt. Dels ved salg til yderligere kommuner eller forvaltninger og dels ved salg af yderligere moduler, automatiseringer og opkoblinger.

For SaaS produktet, REVIEW, vil der fortsat blive udsendt investornyheder, når der indgås aftaler med en kommune, der ikke tidligere er solgt REVIEW SaaS løsning til, men fremover vil der også blive udsendt investornyheder, når der indgås aftaler om leverance af yderligere moduler til en eksisterende kunde, hvis dette eller disse nye moduler tilsammen forventes at tilføre ny årsomsætning på mere end kr. 100.000.  

Selskabets Dataanalyser er det sidste af vores p.t. store forretningsområder. Dataanalyse kontrakter er kendetegnet ved, at Dataproces gennemfører en big data analyse hos kunden, med henblik på at identificere forhold, som den enkelte kommune kan opnå enten mellemkommunal eller statslig refusion for. Dette medfører en gevinst for kommunen, og Dataproces aflønnes med et succes-fee, som er afhængig af, hvor store refusioner, der indhentes. Derfor kendes Dataproces' værdi af kontrakterne først endeligt, når refusionerne er godkendt af kunden. I forbindelse med indgåelse af kontrakt om udførelse af en dataanalyse foretages der en estimering af Dataproces' værdi af aftalen. 

Dataproces vil fremover melde alle aftaler på dataanalyser ud med en samlet estimeret værdi højere end kr. 250.000. I øjeblikket arbejder Dataproces på leverance af 4 dataanalyser, hvor vi forventer en estimeret højere værdi end kr. 250.000 pr. analyse.

Sidst men ikke mindst vil vi udsende investornyheder, såfremt vi indgår aftaler indenfor nye områder eller kundegrupper, hvor vi forventer en omsætning på mere end kr. 250.000 pr. aftale.

CEO Michael Binderup udtaler:

”Jeg tror på, at åbenhed er den bedste vej til en god investorrelation. Vi ønsker, at sikre investoren en løbende fornemmelse for fremdriften i selskabet. Det bedste udtryk herfor opnås igennem vores kvartalsrapporteringer, hvor investor har mulighed for at sammenholde årets performance med tidligere års og se effekten af hele selskabets drift samlet. Men for vores strategiske produktområder, MARC, MARS, REVIEW, KØS og Dataanalyser vil vi også gerne give løbende meldinger om udviklingen, så investoren får en mulighed for at forholde sig til udviklingen mellem kvartalsrapporteringerne.”

Generelt om de kontraktmeddelelser, der fremadrettet udmeldes som investornyheder:

Idet SaaS platformene MARS, MARC, REVIEW og KØS er centrale i Dataproces' virksomhedsstrategi, udmeldes de hver gang, en kontrakt indgås med en kommune, der ikke allerede anvender den pågælgende SaaS løsning. Desuden sker der udmelding, når en større kontrakt indgås på udvidelse af vores leverance til en eksisterende kunde. Kontrakterne på SaaS meldes ud i henhold til selskabets strategiske fokus og ændrer ikke på den udmeldte guidance.

Dataproces melder alle aftaler på dataanalyser ud med en samlet estimeret værdi højere end 250.000 kr. 

Dataproces skelner i udmelding af SaaS kontrakter mellem 3 kommunestørrelseskategorier; de 50 mindste kommuner benævnes kommuner, de 38 midterste benævnes større kommuner og de 10 største benævnes top-10 kommuner.

Kontakter

John Norden

Certified Advisor

JN@nordencef.dk

Michael Binderup

CEO/Administrerende direktør

mib@dataproces.dk

Om Dataproces Group A/S

Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i AI understøttede løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Dataproces – vi skaber værdi med data!

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye