Nord.investments A/S

NORD.investments vokser trods et meget vanskeligt år for investeringsmarkedet

22.3.2023 14:01:31 CET | Nord.investments A/S | Offentliggørelse af årsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 24 – Fremlæggelse af årsrapport for 2022

Bestyrelsen i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende ”NORD.investments”) har i dag godkendt årsrapporten for 2022, der er vedhæftet denne selskabsmeddelelse. Årsrapporten er desuden tilgængelig på hjemmesiden https://www.nord.investments/investor.

Årsrapporten viser, at NORD.investments fortsatte sin vækst med en brutto kundetilgang på ca. 1.800 kunder og brutto indbetalinger på ca. kr. 575 mio. NORD.investments evnede således at tiltrække nye kunder og indbetalinger fra både eksisterende og nye kunder trods kombinationen af kursfald, stigende renter, rekordhøj inflation, recessionsfrygt og geopolitisk uro, hvilket anses for tilfredsstillende. 

Sammenlignet med 2021 vækstede NORD.investments sin omsætning med 28 pct. til kr. 5,7 mio., antal kunder med 21 pct. til i alt 7.069 kunder samtidig med, at aktiver under forvaltning faldt med 8 pct. til i alt kr. 1,78 mia. De store kursfald igennem 2022 på både globale aktier og obligationer har haft en afgørende indflydelse på, at de samlede aktiver under forvaltning faldt i værdi.   

Nøgletal fra årsrapporten 2022

2022 2021
Omsætning (kr.) 5.684.791 4.458.600
Årets resultat (kr.) -13.121.980 -27.929.129
Aktiver i alt ultimo (kr.) 42.696.635 51.445.174
Egenkapital ultimo (kr.) 40.913.257 49.246.217
Antal udestående aktier 20.618.006 20.486.527
Resultat pr. aktie (kr.) -0,64 -1,50

I 2022 oplevede NORD.investments, at kundeakkvisitionsomkostningerne steg, fordi den store uro på finansmarkederne generelt svækkede investorernes investeringslyst. Det forhold, at kundeakkvisitionen blev dyrere resulterede i, at NORD.investments reducerede investeringerne i marketing og delvist flyttede fokus over til styrkelse af platformen. Således fortsatte NORD.investments igennem året investeringerne i den egenudviklede digitale platform. Samtidig opnåede NORD.investments en vigtig milepæl, da NORD.investments den 3. august 2022 modtog tilladelse som fondsmæglerselskab. Tilladelsen er fundamental for NORD.investments' langsigtede vækstplan, da den bl.a. åbner op for opbygning af egen finansiel infrastruktur, der vil øge virksomhedens lønsomhed og vækstpotentiale. Ligeledes blev et nyt partnerskab indgået og lanceret med Aiia, en del af den internationale betalingsudbyder Mastercard, hvilket har muliggjort nemme indbetalinger på NORD.investments’ platform.

Tilladelsen som fondsmæglerselskab medfører også, at NORD.investments overgår fra at aflægge årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven til at aflægge årsrapport efter reglerne for finansielle virksomheder, hvilket er afspejlet i både tallene for 2022 og i de opstillede sammenligningstal for 2021.

De ændrede krav til årsrapporten har haft betydning for bl.a. opgørelsen af NORD.investments’ lønomkostninger. Således er værdien af warrants tildelt ledelsen og medarbejdere i årsrapporten medtaget som en lønomkostning for NORD.investments. Værdien af de tildelte warrants er opgjort i overensstemmelse med principper fastsat af Skattestyrelsen, der benyttes i forbindelse med beskatning af modtageren. I henhold til principperne fastsættes værdien på tidspunktet for indgåelse af warrantaftalen og uafhængigt af værdien af de pågældende warrants på tidspunktet for den faktiske tildeling.

Den øgede lønomkostning modsvares af en tilsvarende opskrivning af egenkapitalreserverne i det år warrants tildeles og påvirker således ikke NORD.investments’ finansielle situation. Det bemærkes, at warrantprogrammet er uændret i forhold til beskrivelsen i NORD.investments’ børsprospekt.

Fraregnes værdien af tildelte warrants endte NORD.investments’ resultat for året 2022 med et underskud på ca. kr. 8,3 mio., hvilket var bedre end forventet.   

NORD.investments er med en kontantbeholdning ved udgangen af 2022 på ca. kr. 37 mio. velkapitaliseret og godt rustet til forringelsen af markedsvilkårene, hvor NORD.investments i øvrigt i 2022 oplevede den højeste procentuelle vækst i AUM blandt de danske robotrådgivere. 

Årsrapporten forventes godkendt af NORD.investments’ generalforsamling torsdag den 20. april 2023. 

For en nærmere præsentation af årsrapporten eller afklaring af spørgsmål kan interesserede kontakte CEO Anders Hartmann.

NORD.investments har vurderet, at denne selskabsmeddelelse og årsrapporten for 2022 ikke indeholder intern viden, da nøgletallene fra årsrapporten viser, at de realiserede tal for omsætning, antal kunder og kundernes samlede formue ikke er væsentlige forskellige fra tidligere udmeldte forventninger.

Kontakter

Anders Hartmann

CEO

NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

anders@nord.investments

Kapital Partner A/S

Certified Adviser

info@kapitalpartner.dk

Om Nord.investments A/S

NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S er et fintech-selskab, der tilbyder en skalerbar digital platform med en automatisk langsigtet investeringsløsning til dem, der ikke har lyst til at investere selv, og som har behov for en simpel og ærlig løsning, hvor de kan få rådgivning til lave omkostninger.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye